Nedläggning av verksamhet – rörelseidkare eller yrkesutövare

Rörelseidkare och yrkesutövare ska anmäla till Skatteförvaltningen och handelsregistret om de lägger ned sin näringsverksamhet. Om du lägger ned verksamheten som rörelseidkare eller yrkesutövare ska du anmäla det till Skatteförvaltningen. Du kan lämna anmälan elektroniskt på webbplatsen ytj.fi. På webbplatsen får du vid behov också en pappersblankett (Y6).

På basis av nedläggningsanmälan avregistreras ditt företag ur Skatteförvaltningens register. Nedläggningen av verksamheten kan också påverka förskottsskatterna. Förvara bokföring- och bokslutsmaterialet även efter att verksamheten lagts ned.

Avregistrering ur Skatteförvaltningens register

Anteckna i nedläggningsanmälan de register ur vilka du vill bli avregistrerad. En anmälan räcker: uppgifterna förmedlas till såväl registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret.

Det brukar ta kring tre veckor att handlägga en nedläggningsanmälan.

Ett företag stryks dock ur registret över momsskyldiga och arbetsgivarregistret i och med att den momspliktiga verksamheten har upphört eller de sista lönerna betalats ut. Förskottsuppbördsregistreringen upphör tidigast den dag nedläggningsanmälan har lämnats in, inte retroaktivt.

Om du lämnar in nedläggningsanmälan på en pappersblankett ska du skicka blanketten till adressen:

PRS - Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Situationer där verksamheten kan upphöra

Näringsverksamheten kan upphöra till exempel därföratt du säljer näringsverksamhetens alla tillgångar. Verksamheten kan upphöra också om du lägger ned den faktiska näringsverksamheten, exempelvis säger upp hyreskontraktet för en affärslägenhet och säljer varulagret eller ta det i privatbruk.

Kom ihåg att lämna en nedläggningsanmälan till Skatteförvaltningen om att näringsverksamheten har lagts ned. Annars anses näringsverksamheten fortsätta. Då ska du alltid på den utsatta dagen lämna deklarationer av exempelvis moms och arbetsgivarprestationer samt andra skatter på eget initiativ .

Observera att du nödvändigtvis inte kan få arbetslöshetsersättning eller andra förmåner förrän du har lagt ned näringsverksamheten permanent och anmält det till Skatteförvaltningen.

Kom ihåg att lämna in de sista deklarationerna i tid

Även om näringsverksamheten redan hade lagts ned och du hade lämnat in en nedläggningsanmälan ska du komma ihåg att lämna också de sista skatterelaterade deklarationerna och anmälningarna i tid.

Skattedeklaration

Lämna ännu in den sista skattedeklarationen för näringsverksamhet för det år då verksamhet lades ned. Sista inlämningsdagen för deklarationen är i början av april följande år. Oavsett när räkenskapsperioden faktiskt har gått ut ska du i skattedeklarationen också uppge att verksamheten har upphört.

Om du lämnar in skattedeklarationen för sent eller om en skattedeklaration inte alls lämnas in kan påföljden vara en skatteförhöjning.

Läs mer om att deklarera.

6 Moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter på eget initiativ

Deklarationerna av moms och andra skatter på eget initiativ ska lämnas in för varje skatteperiod ända tills registreringarna hävts även om någon egentlig verksamhet inte längre pågår.

Anmäl löner och arbetsgivarprestationer som betalats ut 1.1.2019 eller senare till inkomstregistret. Läs mer om hur du anmäler löneuppgifter

Om du deklarerar skatter på eget initiativ för sent måste du betala förseningsavgift. Om en deklaration inte alls lämnas in åläggs du att betala en skatteförhöjning och vi måste verkställa beskattningen enligt uppskattning.

Kom också att deklarera och betala moms och andra skatter som betalas på eget initiativ i tid.

Läs mer om hur man deklarerar och betalar skatter på eget initiativ.

Kontrollera även förskottsskatten

När verksamheten upphör ska du kontrollera förskottsskattebeloppet. Anmäl vid behov de nya uppgifterna till Skatteförvaltningen för att inte behöva betala för mycket eller för lite förskottsskatt. Om du har bedrivit näring tillsammans med din maka eller make måste din maka eller make söka ändring i förskottsskatten.

Ändra förskottsskatten i MinSkatt

Förskottsskatterna för det sista skatteåret ska betalas i tid. Observera att en del av förfallodagarna för förskottsskatt kan infalla efter att den egentliga näringsverksamheten lagts ned. Tidtabellen för betalning av förskottsskatt påverkas alltså inte av när näringsverksamheten faktiskt bedrivs.

Om du redan har lämnat uppgifter för förskottskatt för nästa skatteår ska du också ändra dessa uppgifter i behövlig mån.

Läs mer om förskottsskatten

Förvara bokföringsmaterialet och bokslutet tio år

Rörelseidkare och yrkesutövare ska förvara bokföringsböckerna och bokslutet för den sista räkenskapsperioden minst 10 år från att räkenskapsperioden gått ut. Verifikationerna för räkenskapsperioden ska förvaras sex år från utgången av skatteåret.