Nedläggning av verksamhet – öppet bolag och kommanditbolag

Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag ska anmäla till Skatteförvaltningen och handelsregistret om det lägger ned sin näringsverksamhet. Gör anmälan med ändrings- och nedläggningsanmälan Y5.

När verksamheten har upphört ska de ansvariga bolagsmännen se till att sammanslutningen stryks ur Skatteförvaltningens register. Nedläggningen av verksamheten kan också påverka förskottsskatterna. Bolagsmännen ska själva se till att de betalar rätt belopp i förskottsskatt när företagets verksamhet läggs ned eller ändras.

Avregistrering ur Skatteförvaltningens register

Anteckna i ändrings- och nedläggningsanmälan Y5 de register där företaget inte längre behöver finnas. Uppgifterna förmedlas med samma anmälan till såväl registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret. Det brukar ta kring tre veckor att handlägga en nedläggningsanmälan.

Ett öppet bolag respektive ett kommanditbolag stryks ur registret över momsskyldiga och arbetsgivarregistret i och med att den momspliktiga verksamheten har upphört eller de sista lönerna betalats ut. Förskottsuppbördsregistreringen upphör tidigast den dag nedläggninsanmälan Y5 lämnas in, inte retroaktivt.

Lämna in nedläggningsanmälan (YTJ)

Situationer där verksamheten kan upphöra

Bolagsmännen i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan komma överens om att lägga ned sammanslutningens verksamhet, om de är enhälliga. Om bolagsmännen inte är enhälliga om nedläggningen av bolaget, tillämpas vad lagen om öppna bolag och kommanditbolag föreskriver om nedläggning.

En sammanslutning anses vanligen ha lagt ner sin verksamhet när något av följande kriterier uppfylls:

  • Bolagsmännen undertecknar ett avtal om att upplösa sammanslutningen.
  • Företagsformen har ändrats från sammanslutning till exempelvis aktiebolag.
  • Sammanslutningen har bara en bolagsman kvar och antalet har inte ökat till minst två inom ett år. I så fall beskattas sammanslutningens inkomst som den kvarvarande bolagsmannens inkomst.
  • Sammanslutningen fusioneras i en annan sammanslutning eller minst två sammanslutningar fusioneras till en ny.
  • Sammanslutningen har trätt i likvidation.

Läs mer om att lägga ned en sammanslutning (Patent- och registerstyrelsen).

Anmälan är viktig – annars anses din verksamhet fortsätta

Om Skatteförvaltningen inte har fått en nedläggningsanmälan anses näringsverksamheten fortsätta. Om verksamheten fortfarande anses fortsätta ska exempelvis deklarationer av moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter på eget initiativ lämnas under utsatt tid.

Observera att ett villkor för att få arbetslöshetsersättning och andra förmåner kan vara att näringsverksamheten faktiskt har lagts ned och nedläggningsanmälan lämnats in.

Kom ihåg att lämna in de sista deklarationerna i tid

Efter att verksamheten lagts ned ska de ansvariga bolagsmännen se till att samtliga skatterelaterade deklarationer och anmälningar lämnas i tid.

Skattedeklaration

Skattedeklarationen för det år då verksamheten upphört ska lämnas senast i början av april följande år, oavsett när räkenskapsperioden faktiskt har gått ut. Om skattedeklarationen lämnas in för sent eller inte alls lämnas in kan påföljden vara en skatteförhöjning Ange i skattedeklarationen också att verksamheten har upphört.

Läs mer om att deklarera.

Moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter på eget initiativ

Deklarationerna av moms och andra skatter på eget initiativ ska lämnas in för varje skatteperiod ända tills registreringarna hävts även om någon egentlig verksamhet inte längre pågår.

Anmäl löner och arbetsgivarprestationer som betalats ut 1.1.2019 eller senare till inkomstregistret. Läs mer om hur man anmäler löneuppgifter

Om skatter på eget initiativ deklareras för sent måste sammanslutningen betala förseningsavgift. Om en deklaration inte alls lämnas in måste beskattningen verkställas enligt uppskattning och sammanslutningen åläggs att betala en skatteförhöjning.

Moms och andra skatter och prestationer som betalas på eget initiativ ska betalas i tid.

Läs mer om hur man deklarerar och betalar skatter på eget initiativ.

Kontrollera även förskottsskatten

När sammanslutningens verksamhet upphör ska du kontrollera förskottsskattebeloppet. Efter att verksamheten upphört ska varje bolagsman vid behov ansöka om ändring av sin förskottskatt.

Om du redan har lämnat uppgifter för förskottsskatt för nästa skatteår ska du också ändra dessa uppgifter i behövlig mån. Då betalar du inte för mycket eller för lite i förskottsskatt.

Varje bolagsman ska se till att förskottsskatterna för det sista skatteåret betalas som de ska. Förskottsbetalningsrater kan gå till debitering även efter att den egentliga verksamheten lagts ned.

Exempel: En sammanslutning hade ursprungligen räkenskapsperioden 1.1.2018–31.12.2018. Man beslutade dock lägga ned verksamheten under pågående räkenskapsperiod 31.5.2018. Giroblanketterna för förskottsskatten 2018 hade skickats till de ansvariga bolagsmännen redan i början av 2018.

Bolagsmännen betalar förskottsskatt enligt giroblanketterna år 2018. Även om verksamheten upphör måste man fortsätta betala förskottsskatten.

Bolagsmännen ska kontakta Skatteförvaltningen och ändra förskottsskatten när de vet vinstbeloppet (resultatet) för den sista räkenskapsperioden. Bokslutet ska göras senast inom fyra månader från att räkenskapsperioden gått ut eller verksamheten lagts ned. I detta fall börjar tidsfristen räknas från 31.5.2018). Bolagsmännen ska uppge resultatet senast i september om de vill ändra förskottsskatten.

När ett företag läggs ned kan förskottsskatten ändras. Bolagsmännen ska dock själv ansöka om ändring av förskottsskatt. Annars ska skatten betalas enligt det ursprungliga beloppet och den ursprungliga tidtabellen (varannan månad).

Ansök om ändring av förskottsskatten i MinSkatt.

När verksamheten läggs ned kan det uppstå överlåtelsevinst för bolagsmännen

I bolagsmännens beskattning jämställs upplösningen av en sammanslutning med försäljning av en andel i ett bolag. Här tillämpas bestämmelserna om skatt på överlåtelsevinst. Vid tidpunkten för upplösningen får bolagsmannen inte nödvändigtvis någon fördel av företaget i pengars värde, men i hens personliga beskattning kan det uppstå en överlåtelsevinst eller -förlust.

Det finns olika sätt hur bolagsmännen kan behandla bolagets egendom före upplösningen:

  • Bolaget kan sälja sin egendom eller sin affärsverksamhet.
  • Bolagsmännen kan också överföra egendom på sig själva genom privatuttag.
  • Ett tredje alternativ är att bolagets tillgångar i samband med upplösningen överförs till bolagsmännen i form av utdelningar.

I alla dessa fall värderas egendomen till sitt gängse värde.

En bolagsman kan få överlåtelsevinst om hens årliga privatuttag överskrider hens vinstandelar ur bolaget och privatinvesteringar i det. Med andra ord kan överlåtelsevinst uppstå för bolagsmän vars privatkonto i bokföringen uppvisar ett negativt saldo. På motsvarande sätt kan en överlåtelseförlust uppstå om det årliga privatuttaget är mindre än vinstandelen och privatinvesteringarna.

Läs mer om inkomstbeskattningen och gåvobeskattningen av överlåtelse av bolagsandel.

Förvara bokföringsmaterialet och bokslutsuppgifterna tio år

Öppna bolag och kommanditbolag ska förvara bokföringsböckerna och bokslutet för den senaste räkenskapsperioden minst tio år från att räkenskapsperioden gått ut. Verifikationerna för räkenskapsperioden ska förvaras sex år från utgången av skatteåret.

Bolagsmännen ska se till att bokföringsmaterialet förvaras. Öppna bolag och kommanditbolag ska anmäla vem som anförtrotts förvaringen av bokföringsmaterialet. Anmälan görs till handelsregistret med ändrings- och nedläggningsanmälan (Y5).