Nedläggning av verksamhet

Om du lägger ned jordbruksverksamheten ska du anmäla om det till Skatteförvaltningen med ändrings- och nedläggningsanmälan Y6.

På basis av nedläggningsanmälan avregistrerar vi dig från Skatteförvaltningens register.

Kom också ihåg att lämna in de sista skattedeklarationerna i tid. Anmäl dessutom momsen på det utgående lagret som blir kvar i din besittning.

Nedläggningen av verksamheten kan också påverka förskottsskatterna. Spara bokföringsmaterialet och verifikationerna också efter att du lagt ned verksamheten.

Hur blir du avregistrerad från Skatteförvaltningens register?

Anteckna i ändrings- och nedläggningsanmälan (Y6) de register från vilka du vill bli avregistrerad. En anmälan räcker: uppgifterna förmedlas med samma blankett till registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

Det brukar ta ca tre veckor att handlägga en nedläggningsanmälan.

En jordbruksföretagare stryks ur registret över momsskyldiga fr.o.m. den dag då den momspliktiga verksamheten upphört. Ur arbetsgivarregistret stryks du när löneutbetalningen har upphört.

Om du frivilligt har ansökt om momsregistrering kan du bli avregistrerad ur momsregistret tidigast fr.o.m. ankomstdagen för anmälan om nedläggning (Y6). Förskottsuppbördsregistreringen upphör också tidigast ankomstdagen för nedläggningsanmälan, inte retroaktivt.

Fyll i och skriv ut ändrings- och nedläggningsanmälan Y6 (ytj.fi).

Situationer därverksamheten kan upphöra

Jordbruksidkandet kan upphöra exempelvis genom att du säljer jordbruksverksamhetens tillgångar i sin helhet eller bara genom att du slutar vara jordbruksföretagare.

Om du inte längre själv idkar jordbruk men arrenderar ut åker, kan du ansöka om avregistrering från registret över momsskyldiga. Utarrendering av åker är momsfritt. Du kan dock välja att frivilligt ansöka om momsregistrering för utarrendering av åker som överlåtare av nyttjanderätt till fastigheten.

Läs mer om överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet.

Kom ihåg att lämna in nedläggningsanmälan (Y6) om nedläggning av verksamheten. Annars anses jordbruksverksamheten ännu pågå. I så fall ska du fortfarande på de utsatta dagarna lämna in deklarationer av moms och arbetsgivarprestationer.

Observera att du nödvändigtvis inte kan få arbetslöshetsersättning eller andra förmåner förrän du har lagt ned jordbruksverksamheten permanent och anmält det till Skatteförvaltningen.

Kom ihåg att lämna in de sista deklarationerna i tid

Även om jordbruksverksamheten hade upphört ska du komma ihåg att lämna in även de sista deklarationer och anmälningar som gäller beskattning i tid.

Skattedeklaration

Lämna ännu in den sista skattedeklarationen för jordbruket för det skatteår då verksamheten lades ned. Ange i skattedeklarationen även att verksamheten upphört. Om skattedeklarationen lämnas in för sent påförs en förseningsavgift. Om en skattedeklaration inte alls lämnas in är påföljden beskattning enligt uppskattning och en skatteförhöjning.

Läs mer om jordbrukets skattedeklaration.

Moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter på eget initiativ

Lämna in deklarationerna av moms och andra skatter som betalas på eget initiativ för varje skatteperiod ända tills registreringarna hävts även om någon egentlig verksamhet inte längre pågår.

Anmäl löner och arbetsgivarprestationer som betalats ut 1.1.2019 eller senare till inkomstregistret. Ändringen gäller endast löneuppgifter, den påverkar inte deklaration av moms.

Läs mer om hur du anmäler löneuppgifter

Kom ihåg att deklarera ochbetala skatter och andra prestationer i tid.

Om du deklarerar skatter på eget initiativ för sent måste du betala förseningsavgift. Om du inte alls lämnar in en deklaration måste du betala en skatteförhöjning och vi måste verkställa din beskattning enligt uppskattning.

Beakta att moms ska deklareras tidigare än vanligt det år då verksamheten läggs ned. Om verksamheten läggs ned ska du lämna in momsdeklarationen senast den tolfte dagen i den andra månaden efter den månad då verksamheten upphör trots att skatteperioden skulle ha varit ett år eller kvartal.

Om verksamheten t.ex. upphör 31.3., ska du lämna momsdeklarationen senast 12.5.

Läs mer om hur man deklarerar och betalar skatter på eget initiativ.
Läs mer om moms på utgående lager.

Kontrollera även förskottsskatten

Kontrollera förskottsskattebeloppet när du lägger ned jordbruksverksamheten. Anmäl vid behov de nya uppgifterna till Skatteförvaltningen så betalar du inte för mycket eller för lite i förskottsskatt. Om du har bedrivit jordbruk tillsammans med din maka eller make måste också din maka eller make söka ändring i förskottsskatten.

Ansök om ändring av förskottsskatten i MinSkatt

Förskottsskatterna för det sista skatteåret ska också betalas i tid. Observera att förskottsbetalningsrater eventuellt kan debiteras också efter tidpunkten för nedläggningen av den egentliga jordbruksverksamheten.  Förskottsskatteraterna är alltså inte kopplade till den faktiska tiden för jordbruksverksamheten.

Om du redan tidigare har lämnat uppgifter för fastställande av förskottsskatt för nästa skatteår ska du också ändra dessa uppgifter i behövlig mån.

Läs mer om förskottsskatter

Spara anteckningarna och verifikationerna i 6 år

Uppgifterna i skattedeklarationen för jordbruk ska grunda sig på anteckningar ur vilka inkomster och utgifter framgår. Anteckningarna och verifikationerna ska sparas i sex år efter skatteårets utgång.

Verifikationer som gäller fastighetsinvesteringar ska sparas för momsbeskattning i 13 år från slutet av det kalenderår då nybygget eller ombyggnaden har blivit färdig.

Läs mer om granskning av fastighetsinvesteringar.