Nedläggning av verksamhet – aktiebolag och andelslag

Ett aktiebolag och ett andelslag ska anmäla en nedläggning av verksamheten till både Skatteförvaltningen och handelsregistret. Ett aktiebolag och ett andelslag kan upplösas bland annat till följd av en fusion, delning eller konkurs. Verksamheten vid ett aktiebolag eller ett andelslag kan också upphöra genom ett likvidationsförfarande.

Ett aktiebolag och ett andelslag ska anmäla en nedläggning av verksamheten med nedläggningsanmälan Y4. Uppgifterna förmedlas med samma anmälan till både Skatteförvaltningen och handelsregistret. 

Blankett Y4 kan laddas ned laddas ned i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst. Skicka blanketten per post till adressen

PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors.

Upplösning och anmälan om det

Det räcker inte enbart med en anmälan till handelsregistret för upplösning av ett aktiebolag eller ett andelslag. Ett aktiebolag eller ett andelslag ska upplösas på något av följande sätt:

 • likvidationsförfarande enligt beslut av bolagsstämman eller andelsstämman
 • konkurs
 • fusion
 • delning.

Konkurs

Om verksamheten slutar med konkurs, ska du bifoga en kopia av domstolens beslut om försättande i konkurs till nedläggningsanmälan (Y4). Om en konkurs förfaller på grund av brist på medel avregistrerar Patent- och registerstyrelsen aktiebolaget eller andelslaget på tjänstens vägnar från handelsregistret sedan den har mottagit ett meddelande från domstolen om att konkursen har förfallit.

Fusion

Aktiebolag eller andelslag som är delaktiga i en fusion lämnar en gemensam anmälan till handelsregistret med nedläggningsanmälan Y4. Anmälan om en fusion ska göras i fyra olika faser:

 • anmälan om fusionsplanen (fas I)
 • ansökan om kallelse (fas II)
 • anmälan om verkställande av fusionen (fas III)
 • anmälning av slutredovisning för registrering.

Delning

Aktiebolag eller andelslag som är delaktiga i en delning lämnar en gemensam anmälan till handelsregistret med nedläggningsanmälan Y4. Anmälan om en delning ska göras i fyra olika faser:

 • anmälan om delningsplanen (fas I)
 • ansökan om kallelse (fas II)
 • anmälan om verkställande av delningen (fas III)
 • anmälning av slutredovisning för registrering.

Avregistrering från Skatteförvaltningens register

Med samma nedläggningsanmälan Y4 förmedlas uppgifterna och ändringarna till

 • registret över momsskyldiga 
 • förskottsuppbördsregistret 
 • arbetsgivarregistret.

Upphörande av momsskyldighet

Med nedläggningsanmälan Y4 anmäler ett aktiebolag eller ett andelslag att momsskyldigheten har upphört. Lämna anmälan efter att den momspliktiga affärsverksamheten har upphört eller senast då affärsegendomen har sålts. Skatteförvaltningen avför utifrån nedläggningsanmälan aktiebolaget eller andelslaget ur registret över momsskyldiga. En momsdeklaration (tidigare: periodskattedeklaration) ska lämnas ännu för verksamhetens sista skatteperiod.

Ett aktiebolag eller ett andelslag kan, om så önskas, fortsätta som momsskyldigt fram till att de resterande affärstillgångar som innehas av bolaget har sålts. För tiden då affärstillgångarna realiseras lämnas momsdeklarationerna på normalt sätt.

Momsskyldigheten hos ett aktiebolag eller andelslag som har försatts i konkurs upphör då Skatteförvaltningen från andra myndigheter fått information om försättandet i konkurs. En momsdeklaration ska lämnas ännu för verksamhetens sista skatteperiod. Konkursboet kan dock besluta att konkursgäldenärens momsskyldighet ska fortsätta under den tid som tillgångarna realiseras. Om konkursboet beslutar att självständigt fortsätta det konkursförklarade företagets affärsverksamhet, ska konkursboet med etableringsanmälan Y1 anmäla att verksamhetens inleds.

Upphörande av förskottsuppbördsregistrering

Utifrån nedläggningsanmälan avregistrerar Skatteförvaltningen det aktiebolag eller andelslag som varit införd i förskottsuppbördsregistret. Registreringen upphör det datum förvärvsverksamheten upphör.

Skatteförvaltningen stryker ett aktiebolag eller ett andelslag ur förskottsuppbördsregistret även då ett aktiebolag eller ett andelslag inte har lämnat en nedläggningsanmälan om att verksamheten har upphört, men det på annat sätt kommit fram att verksamheten har upphört.  Detta är möjligt exempelvis om ett aktiebolag eller ett andelslag i skattedeklarationen har anmält att verksamheten har upphört.

Skatteförvaltningen stryker det aktiebolag eller andelslag som har försatts i konkurs ur förskottsuppbördsregistret då Skatteförvaltningen fått uppgifterna om försättandet i konkurs från andra myndigheter.

Upphörande med regelbunden löneutbetalning

Den regelbundna löneutbetalningen antecknas ha upphört den dag man senast har utbetalt löner. Arbetsgivarprestationer ska deklareras och betalas till och med att registreringen upphör.

Om ett aktiebolag eller ett andelslag betalar ut löner tillfälligt efter nedläggningsdatumet, ska det deklarera och betala arbetsgivarprestationer så länge som löner har betalat.

Skatteförvaltningen stryker det aktiebolag eller andelslag som har försatts i konkurs ur arbetsgivarregistret då Skatteförvaltningen fått uppgifterna om försättandet i konkurs från andra myndigheter. Uppgifter om betalda löner och arbetsgivarprestationer ska anmälas så länge som löner betalas. Betalningstidpunkten avgör om uppgifterna ska anmälas till Skatteförvaltningen eller till inkomstregistret.

Skattedeklaration

Om ett aktiebolag eller ett andelslag upplöses, ska skattedeklarationen gälla fram till den dag då den sista räkenskapsperioden utgår

Om ett aktiebolag eller ett andelslag fusioneras eller delas, ska till skattedeklarationen bifogas en utredning av

 • det fusionerade eller delade samfundets utgifter, som dras av från det övertagande samfundets inkomster
 • andra poster som kan dras av i beskattningen
 • behandlingen av fusionsdifferensen i bokföringen
 • ändringarna i ägarförhållandena, om avdrag för det fusionerade eller delade samfundets förluster önskas från det övertagande samfundets inkomster. En utredning av ändringarna i ägarförhållandena behövs också i det fall då det fusionerade eller delade bolaget har oanvända gottgörelser för bolagsskatten.
 • Mer information om inlämnande av skattedeklaration 

Det går att söka ändring i förskottsskatt

I samband med nedläggning av verksamheten behöver ett aktiebolags eller ett andelslags förskottsskatt eventuellt ändras. Ändring i eller avlyftning av förskottsskatt kan sökas exempelvis i MinSkatt. I ansökan ska man antingen uppskatta det beskattningsbara resultatet eller lämna en uträkning av resultatet som specificerar intäkter och kostnader.

Kontaktuppgifter efter nedläggning av verksamheten

På nedläggningsanmälan Y4 ska aktiebolaget eller andelslaget anteckna den adress där Skatteförvaltningen vid behov kan kontakta det efter nedläggningen av verksamheten.