När är det fråga om lön?

Den ersättning man får för arbete utgör vanligtvis antingen lön eller arbetsersättning. Det är fråga om lön om den som utför arbetet står i arbetsförhållande till uppdragsgivaren.

Vad är lön?

Det är ofta lätt att avgöra ersättningens karaktär. Parterna har exempelvis ingått ett arbetsavtal eller det är tydligt fråga om en ersättning som hör till rörelse- eller yrkesinkomst. Ibland kan ersättningens karaktär emellertid vara oklar. Då måste man utgående från en helhetsbedömning av avtalet och förhållandena avgöra om det handlar om lön eller arbetsersättning.

Lön är ersättning som betalas för arbete i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Som lön betraktas även naturaförmåner som arbetsgivaren gett (exempelvis bil-, bostads-, kost- och telefonförmån).

Också arvoden som tas upp i lagen om förskottsuppbörd utgör lön, även om de inte intjänats i anställningsförhållande. Förteckningen är uttömmande, dvs. andra arvoden än de som räknas upp här utgör inte lön om inte det är fråga om ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande:

  • mötesarvoden
  • personliga föreläsnings- och föredragsarvoden
  • arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan
  • arvoden till verkställande direktör
  • lön som lyfts av bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag
  • ersättningar för förtroendeuppdrag.

Läs mer om skillnaden mellan lön och arbetsersättning

Betalare tar hand om skyldigheter som har att göra med löneutbetalning

Den som betalar lön ska ta ut förskottsinnehållningen och betala sjukförsäkringsavgiften (tidigare: socialskyddsavgiften). Förskottsinnehållningen tas ut enligt arbetstagarens skattekort. Om arbetstagaren inte lägger fram ett skattekort är förskottsinnehållningen 60 %. Löneutbetalaren ska betala även pensionsförsäkringspremier och övriga försäkringspremier. De fastställs utifrån lönen.

Utbetalaren ska anmäla och deklarera löneuppgifter:

  • För de löner som betalats ut 2018 ska man lämna en deklaration av arbetsgivarprestationerna samt en årsanmälan till Skatteförvaltningen.
  • Från början av 2019 ska utbetalda löner och verkställd förskottsinnehållning anmälas med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret inom 5 dagar från betalningsdagen. Anmälan om löneuppgifter ersätter deklarationen av arbetsgivarprestationer samt årsanmälan.
    • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter som betalats ska anmälas med arbetsgivarens separata anmälan månatligen senast den 5 dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningen.

Mer information om