Ersättningar för dataprogram ur skatteavtalens synvinkel – royalty eller inte?

Hur beskattningsrätten till prestationer som förvärvats utomlands fördelas mellan Finland och källstaten baserar sig på skatteavtalen mellan staterna. När det gäller royaltyinkomst ger många skatteavtal beskattningsrätten också till källstaten, varvid källskatten som tagits ut i utlandet under vissa förutsättningar kan avräknas från skatten som bolaget betalat på samma inkomst i Finland. Eftersom de flesta skatteavtalen som Finland ingått baserar sig på OECD:s modellskatteavtal kan kommentaren till OECD:s modellskatteavtal användas som hjälpmedel när dessa skatteavtal tolkas även om den andra staten inte skulle vara medlem i OECD. Skatteavtal kan dock avvika från OECD:s modellskatteavtal bl.a. i fråga om definitionen av royalty.

Utgångspunkten vid bedömningen av ersättningens beskattningsmässiga karaktär utgörs av villkoren i parternas inbördes avtal och bestämmelserna i skatteavtalet som ska tillämpas. Det väsentliga är att ta reda på vilka rättigheter som har överlåtits till den som betalat ersättningen.

Nedan presenteras synpunkter i anknytning till definitionen av royalty. Som exempel används en situation där ett bolag planerar att sälja rättigheter till sina dataprogram till Kina. Bolaget har inte något fast driftställe i Kina. Inkomsttypen för ersättningen som bolaget får granskas i ljuset av skatteavtalet mellan Finland och Kina, ställningstagandena i kommentarerna till OECD:s modellskatteavtal och beskattningspraxis.

Är det bara nyttjanderätten till programkopian som överlåts till slutanvändaren?

Ersättning för användningen av ett dataprogram betalas till ett finskt bolag som är ägare till rättigheter som omfattar upphovsrätt Den som betalar ersättningen får inga rättigheter i fråga om upphovsrätten till programmet. Enligt avtalet får programmet inte användas i strid med upphovsrätten, t.ex. säljas eller distribueras vidare.

Ersättningen utgör sannolikt inte royalty. Endast Finland har rätt att beskatta bolagets inkomst.

Får den kinesiska parten endast återförsäljningsrätt?

Ersättning betalas för att återförsäljaren har rätt att sälja dataprogrammet t.ex. på den kinesiska marknaden. Återförsäljaren köper alltså programkopior av den finska produktsäljaren och ersättningen betalas inte för upphovsrätten.

Ersättningen utgör sannolikt inte royalty. Endast Finland har rätt att beskatta bolagets inkomst.

Är det fråga om en partiell överlåtelse av upphovsrätt?

Den som betalar ersättningen har enligt avtalet rätt att använda programmet på ett sätt som utan detta tillstånd skulle utgöra intrång i upphovsrätt, t.ex. tillstånd att kopiera och distribuera dataprogrammet till allmänheten samt tillstånd att ändra och uppvisa det offentligt.

Ersättningen kan utgöra royalty. Då kan den källskatt som eventuellt har tagits ut i Kina under vissa förutsättningar avräknas vid beskattningen av bolaget i Finland.

Är det fråga om en överlåtelse av nyttjanderätt till upphovsrätt?

Avtalet möjliggör att dataprogrammet kan installeras i Kina i en apparat som den andra parten har tillverkat och som säljs till en tredje part. Produkttillverkaren ska då ha rätt att sälja en vara som innehåller den ena partens (det finska bolagets) programvara.

Ersättningen kan utgöra royalty. Då kan den källskatt som eventuellt har tagits ut i Kina under vissa förutsättningar avräknas vid beskattningen av bolaget i Finland.

Royaltyfrågor år ofta komplexa och lämnar rum för tolkning – de omständigheter som påverkar bedömningen av ärendet är betydligt flera än i exemplen ovan. Bedömningen sker alltid från fall till fall och baserar sig på skatteavtalet mellan de aktuella staterna samt på fakta i fallet i fråga.