Ändringar i en stiftelses verksamhet

En stiftelse ska anmäla de flesta förändringar som skett i verksamheten såväl till Skatteförvaltningen som till stiftelseregistret och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS). En stiftelse ska anmäla stadgeändringar till Skatteförvaltningen samt stiftelseregistret och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS). Ändringar som ska anmälas till Skatteförvaltningen är ändring av räkenskapsperioden samt adressändring och nya kontaktuppgifter. Ändringarna träder i kraft när de har registrerats.

Ändring av räkenskapsperioden

Räkenskapsperioden bestäms i stadgarna. Räkenskapsperioden är vanligtvis 12 månader. Då verksamheten inleds eller läggs ned eller om räkenskapsperioden ändras, kan räkenskapsperioden tillfälligt vara kortare eller längre, dock högst 18 månader.

Räkenskapsperioden bestämmer skatteåret, och därför ska stiftelser anmäla en ändring av räkenskapsperioden till Skatteförvaltningen.

En stiftelse ska anmäla en ändring av räkenskapsperioden med ändringsanmälan Y4 (ytj.fi) till Skatteförvaltningen.

Till anmälan bifogas en utredning av de åtgärder som ändringen kräver, exempelvis en ändring av stadgarna. Om tidpunkten för bokslutet senareläggs, ska ändringsanmälan Y4 lämnas in två månader före det datum då räkenskapsperioden utan ändringen skulle ha avslutats. Om tidpunkten för bokslutet tidigareläggs, ska anmälan lämnas två månader före det datum då räkenskapsperioden avslutas.

En ändring av räkenskapsperioden träder i kraft när den har registrerats. Enbart en anmälan räcker alltså inte, och ändringen av räkenskapsperioden kan inte träda i kraft retroaktivt.

Ändringar som anknyter till Skatteförvaltningens register

Med samma ändringsanmälan Y4 förmedlas uppgifterna och ändringarna till såväl registret över momsskyldiga och förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret.

Registret över momsskyldiga

En stiftelse som bedriver momspliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga. Anmälan behöver dock inte göras om omsättningen under räkenskapsperioden (12 månader) underskrider 10 000 euro. Man kan också ansöka om registrering då verksamheten bedrivs i form av affärsverksamhet.

Om så önskas kan ett allmännyttigt samfund också ansöka om införande i registret över momsskyldiga, även om verksamheten inte utgör skattepliktig näringsverksamhet. Verksamheten ska ändå vara sådan affärsverksamhet som avses i mervärdeskattelagen. Om ett allmännyttigt samfund ansöker om registrering som momsskyldigt, är det momsskyldigt för all verksamhet som bedrivs i form av affärsverksamhet, om inte verksamheten separat reglerats som momsfri. Den som ansökt om momsskyldighet antecknas som skattskyldig tidigast från och med den dag då anmälan anländer.

För anmälan eller ansökan om momsskyldighet används ändringsanmälan Y4. Samma blankett används också för anmälan om att momspliktig verksamhet har upphört.

Skatteförvaltningen avför stiftelsen ur registret den dag då den momspliktiga verksamheten upphör. Om stiftelsen frivilligt ansökt om registrering men verksamheten upphör, kan stiftelsen avföras ur registret tidigast den dag då ändrings- och nedläggningsanmälan har anlänt.

En momsdeklaration ska lämnas ännu för den deklarationsperiod då registreringen som momsskyldig har upphört, även om ingen verksamhet bedrivits under den sista perioden.

Förskottsuppbördsregistret

I förskottsuppbördsregistret för Skatteförvaltningen in den som bedriver eller sannolikt börjar bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet.

När en stiftelse är införd i förskottsuppbördsregistret ska den sköta sina skatter genom att betala förskottsskatt. I gengäld behöver inte kunderna eller samarbetspartnerna verkställa förskottsinnehållning på arbets- eller bruksersättningar som betalts till en stiftelse.

En stiftelse avförs ur förskottsuppbördsregistret, om dess verksamhet helt och hållet har lagts ned. En förening eller en stiftelse ska anmäla att verksamheten läggs ned med blanketten för ändringsanmälan Y4.

Arbetsgivarregistret

En stiftelse är en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning om den betalar ut lön regelbundet till två eller fler löntagare. En förening eller en stiftelse ska också anmäla sig som en arbetsgivare som regelbundet betalar löner då den betalar lön till minst sex löntagare, även om anställningarna skulle vara tillfälliga och avsedda att vara kortvariga.

Om en stiftelse som regelbundet har betalat ut löner upphör med löneutbetalningen, ska den anmäla detta med ändringsanmälan Y4. Den regelbundna löneutbetalningen antecknas som avslutad den dag då föreningen eller stiftelsen betalt löner för sista gången.

Om en stiftelse tillfälligt betalar ut löner efter att den har avförts ur arbetsgivarregistret, ska den anmäla och betala arbetsgivarprestationer alltid när löner betalats ut.

Ändring av adress- och andra kontaktuppgifter

Stiftelser ska anmäla ändringar av kontaktuppgifterna till Skatteförvaltningen samt till stiftelseregistret och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Anmälan görs med blanketten för ändringsanmälan Y4.

Ändringsanmälan

Ändringsanmälan Y4 kan laddas ned på adressen ytj.fi.