Ändring av företagsform

En rörelseidkare eller en yrkesutövare kan ändra företagsformen till ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller aktiebolag. Om man vid ändringen av företagsformen följer reglerna i skattelagarna, leder ändringen inte till några skattepåföljder. Bolaget ska anmälas för registrering i handelsregistret inom tre månader efter det att bolagsavtalet har undertecknats. I annat fall förfaller bolagsbildningen.

En rörelseidkare och en yrkesutövare ska anmäla en ändring av företagsformen till både Skatteförvaltningen och handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Ändringen ska anmälas med blanketten för nedläggningsanmälan för rörelseidkare eller yrkesutövare Y6. En etableringsanmälan ska lämnas med blankett Y1 (aktiebolag) eller Y2 (öppet bolag och kommanditbolag) om ett nytt bolag som grundas.

Använd e-tjänster

Etableringsanmälan för öppna bolag och kommanditbolag kan tills vidare enbart göras på pappersblankett:

Pappersblanketterna och de nödvändiga bilageblanketterna kan hämtas på adressen ytj.fi under Anmälan. Posta blanketterna till adressen PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000 00231 Helsingfors.

Också termen ändring av verksamhetsform används för ändring av företagsform.

Ändring till öppet bolag eller kommanditbolag

Om en rörelseidkare eller en yrkesutövare med en eller flera personer sluter ett avtal om att fortsätta näringsverksamheten, ändras rörelse- eller yrkesverksamheten till ett öppet bolag. Minst två bolagsmän krävs för att etablera ett öppet bolag. Ett öppet bolag bildas också då minst två rörelseidkare eller yrkesutövare kommer överens om en sammanslagning av sina näringsverksamheter.

Om någon av dem ansluter sig som en tyst bolagsman till bolaget, ändras rörelse- eller yrkesverksamheten till ett kommanditbolag. Den ursprungliga rörelseidkaren eller yrkesutövaren måste då bli den ansvarige bolagsmannen i det kommanditbolag som ska bildas. I etableringsfasen kan flera tysta bolagsmän, men också andra ansvariga bolagsmän tas med i kommanditbolaget.

Ett kommanditbolag kan också etableras genom att minst två rörelseidkare eller yrkesutövare kommer överens om en sammanslagning av näringsverksamheterna till ett kommanditbolag. I detta fall måste samtliga rörelseidkare eller yrkesutövare bli ansvariga bolagsmän i kommanditbolaget.

Ändring till aktiebolag

En rörelseidkare eller en yrkesutövare kan ändra företagsformen på sin näringsverksamhet till ett aktiebolag. Hon eller han måste själv teckna hela aktiestocken i aktiebolaget. Först efter etableringen kan flera delägare tas med i aktiebolaget. Två eller flera rörelseidkares eller yrkesutövares näringsverksamheter kan inte sammanslås till ett aktiebolag.

Förblir rörelseidkarens eller yrkesutövaren FO-nummer oförändrat?

Om en rörelseidkares eller yrkesutövares näringsverksamhet ändras till en annan bolagsform, ändras också FO-numret. FO-numret ändras på grund av att en rörelseidkares eller en yrkesutövares FO-nummer är personligt. Det nyetablerade företaget får ett nytt FO-nummer.

Hur påverkar ändringen rörelseidkarens och yrkesutövarens beskattning?

Skatteår och skattedeklaration

Ändring av bolagsform till öppet bolag eller kommanditbolag

Om en rörelseidkares eller en yrkesutövares verksamhet under skatteåret har ändrats till ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, verkställs beskattningen för hela året enligt den nya företagsformen. Det nya bolaget ska lämna anmälan om inkomstskatt för näringssammanslutning 6A för hela skatteåret.

Skatteåret motsvarar ett kalenderår, eller om den räkenskapsperiod som avses i bokföringslagen inte utgörs av ett kalenderår, den eller de räkenskapsperioder som har löpt ut under kalenderåret. En räkenskapsperiod är i allmänhet tolv månader. När verksamheten inleds kan räkenskapsperioden vara kortare eller längre, dock högst 18 månader.

Exempel 1: Ett firmanamn har ändrats till kommanditbolag 1.8.2016. Firmanamnets räkenskapsperiod har varit ett kalenderår och den ändras inte i samband med verksamhetsformen, utan även kommanditbolagets första räkenskapsperiod avslutas 31.12.2016. Kommanditbolaget lämnar in en skattedeklaration för hela året 2016 (1.1–31.12.2016). Firmanamnet lämnar för ändringsåret inte längre en skattedeklaration för näringsverksamhet.

Exempel 2: Ett firmanamn har ändrats till kommanditbolag 1.8.2016. Firmanamnets räkenskapsperiod har varit ett kalenderår. Kommanditbolagets första räkenskapsperiod har förlängts till år 2017.

Räkenskapsperioden ska avslutas senast 30.6.2017 eftersom kommanditbolagets räkenskapsperiod anses börja 1.1.2016, dvs. från inledningen av firmanamnets räkenskapsperiod.  Räkenskapsperioden för kommanditbolag är i allmänhet 1.7–30.6. Kommanditbolaget lämnar in en skattedeklaration först för år 2017 (exempelvis för tiden 1.1.2016–30.6.2017), eftersom det inte har en räkenskapsperiod som går ut år 2016 och dess första skatteår är 2017. Firmanamnet lämnar för ändringsåret 2016 inte längre en skattedeklaration för näringsverksamhet.

Då ett företag på grund av ändring av räkenskapsperioden inte har en utgående räkenskapsperiod år 2016, fastställs för detta år ingen beskattningsbar inkomst alls, utan den beskattas som inkomst för kommanditbolagets första räkenskapsperiod som gick ut år 2017.

Ändring av bolagsform till aktiebolag

Ändringen av verksamheten till aktiebolag avbryter alltid skatteåret. Om verksamheten överförs till det aktiebolag som ska bildas, avslutas rörelseidkarens eller yrkesutövarens skatteår då aktiebolaget förs in i handelsregistret. En rörelseidkare och en yrkesutövare ska upprätta ett bokslut för det avslutade skatteåret. För samma period ska skattedeklaration 5 för rörelseidkare och yrkesutövare lämnas. För aktiebolagets verksamhetstid lämnas skattedeklarationen för aktiebolag 6B.

Inverkan på inkomstbeskattningen

En ändring av företagsformen leder i allmänhet inte till skattepåföljder, om företaget trots ändringen av företagsformen fortfarande kan betraktas som samma bolag. Tillgångarna och skulderna från den tidigare bedrivna verksamheten ska till samma värde överföras till det företag som fortsätter verksamheten. En viktig förutsättning är också att inte företagets ägandeförhållanden ändras väsentligt. De fastställda förlusterna överförs vid ändringen av verksamhetsformen. Däremot upplöses driftsreserven det år då rörelseidkarens eller yrkesutövarens näringsverksamhet ändras till ett aktiebolag.

Om näringsverksamheten efter ändringen av verksamhetsformen inte längre är identisk med rörelseidkarens eller yrkesutövarens näringsverksamhet, anses rörelseidkaren eller yrkesutövaren i beskattningen lägga ned sin verksamhet. En rörelseidkare eller en yrkesutövare som lägger ned sin verksamhet och det nyetablerade företaget beskattas då separat. Det är alltså fråga om skilda skattskyldiga.

Om en rörelseidkares eller en yrkesutövares företagsverksamhet ändras till ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller aktiebolag, påverkar detta inte momsskyldigheten. Man anser inte att utövaren av affärsverksamheten ändras, utan med tanke på momsbeskattningen är det fortfarande fråga om samma aktör.

Tidsfrister för ändringsanmälningar och bilagor

En ändring av företagsformen ska anmälas till både Skatteförvaltningen och handelsregistret. Anmälningarna till handelsregistret är avgiftsbelagda. Med samma anmälan förmedlas uppgifterna också till Skatteförvaltningen.

När företagsformen ändras till ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, ska anmälan till handelsregistret lämnas utan dröjsmål efter att dokumentet om ändringen av bolagsformen har undertecknats. En rörelseidkare eller en yrkesutövare använder ändrings- och nedläggningsanmälan Y6 för att anmäla nedläggningen av verksamheten. Samtidigt lämnas etableringsanmälan för öppet bolag och kommanditbolag Y2 inklusive bilagor. Bolagsavtalet i original och kvittot på betald expeditionsavgift ska bifogas.

Då företagsformen ändras till aktiebolag, ska aktiebolaget anmälas för registrering inom tre månader efter undertecknandet av avtalet. I annat fall förfaller bolagsetableringen. En rörelseidkare eller en yrkesutövare använder ändrings- och nedläggningsanmälan Y6 för att anmäla nedläggningen av verksamheten. Om det nya aktiebolaget lämnas etableringsanmälan Y1 inklusive bilagor. De nödvändiga bilagorna är bilageblankett 1, aktiebolagets avtal om bolagsbildning i original samt kvittot på betald expeditionsavgift.

 

Mer information får du också på webbplatsen ytj.fi under punkten Anmälan samt på Patent- och registerstyrelsens webbplats prh.fi under punkten Ändringsanmälan för enskild näringsidkare.