Ändringar i ett företags verksamhet – rörelseidkare och yrkesutövare

Anmäl till Skatteförvaltningen om det sker ändringar i ditt företags verksamhet. Du ska exempelvis anmäla om räkenskapsperioden, branschen eller adressen ändras. En del av ändringarna ska också anmälas till handelsregistret, exempelvis ny adress eller andra ändrade kontaktuppgifter.

Anmäl de ändrade uppgifterna med blankett Y6

Anmäl ändringarna till de olika registren med Företags- och organisationsdatasystemets blankett Y6. Med samma blankett förmedlas uppgifterna till såväl registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret och vid behov till handelsregistret.

Du får ett skriftligt meddelande från Skatteförvaltningen när blanketten har handlagts. Handläggningen tar kring tre veckor.

Ändringar till Skatteförvaltningens register

Ändringar i adress eller kontaktuppgifter

Du kan skicka adressändringar och andra nya kontaktuppgifter elektroniskt via servicetjänsten YTJ. Uppgifterna förmedlas till både Skatteförvaltningen och handelsregistret. Du kan också anmäla ändrade adress- och kontaktuppgifter med ändrings- och nedläggningsanmälan Y6.

Om du anmäler ändrade kontaktuppgifter i skattedeklarationen (antingen skattedeklaration för näringsverksamhet – rörelseidkare eller yrkesutövare 5 eller personkundernas förhandsifyllda skattedeklaration) förmedlas informationen till Skatteförvaltningen men inte till handelsregistret.

Ändrad räkenskapsperiod

Hos företagare med enkel bokföring är räkenskapsperioden alltid ett kalenderår. Då verksamheten inleds slutar den första räkenskapsperioden vid inledningsårets sista dag. Då verksamheten avslutas börjar den sista räkenskapsperioden den 1 januari och slutar vid verksamhetens avslutningsdatum.

Vid dubbel bokföring kan räkenskapsperioden också vara en annan tolvmånadersperiod än ett kalenderår. Då verksamheten inleds eller läggs ned eller tidpunkten för bokslutet ändras kan räkenskapsperioden vara längre eller kortare än tolv månader. Den maximala räkenskapsperioden är dock 18 månader. Du kan ändra din räkenskapsperiod om du så vill.

Räkenskapsperioden påverkar tidpunkten för beskattningen

Räkenskapsperioden avgör vilket år beskattningen verkställs, och därför ska rörelseidkare och yrkesutövare anmäla till Skatteförvaltningen om räkenskapsperioden ändras. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår bildas skatteåret av den eller de räkenskapsperioder som avslutats under kalenderåret. Om exempelvis två räkenskapsperioder går ut under ett och samma kalenderår räknas deras inkomster samman och beskattas för samma år.

Anmäl i god tid om räkenskapsperioden ändras

Om tidpunkten för bokslutet senareläggs, ska blankett Y6 lämnas in två månader före det datum då räkenskapsperioden skulle ha gått ut utan ändringen. Om tidpunkten för bokslutet tidigareläggs ska anmälan lämnas två månader före det datum då räkenskapsperioden kommer att gå ut.

Ändring av företagsform

En rörelseidkare eller en yrkesutövare kan ändra företagsformen till ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller aktiebolag. Anmäl ändringen av företagsformen till både Skatteförvaltningen och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen.