Ändring av företagsform

Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan ändra företagsformen till exempelvis ett aktiebolag. Också som rörelseidkare eller yrkesutövare kan man fortsätta sammanslutningens verksamhet. Om man vid ändringarna av företagsformen följer reglerna i skattelagarna, leder dessa inte till några skattepåföljder. En del av ändringarna träder i kraft först när de har registrerats.

Öppna bolag och kommanditbolag ska anmäla ändring av företagsformen med ändrings- och nedläggningsanmälan Y5. Uppgifterna förmedlas till Skatteförvaltningen och till handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Företagsformen ändras exempelvis då ett öppet bolag omvandlas till ett aktiebolag eller om man som rörelseidkare eller yrkesutövare tar över ett kommanditbolags verksamhet. I vissa sammanhang används också termen ändring av verksamhetsform för ändring av företagsform.

Blanketten för ändrings- och nedläggningsanmälan Y5 och blanketterna för etableringsanmälan Y1 och Y3 inklusive bilageblanketter finns på webbplatsen ytj.fi.

Fyll i och skriv ut Y-blanketter (www.ytj.fi)

Posta blanketterna till adressen:
PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Ändring av ett öppet bolags eller kommanditbolags företagsform

En bolagsman i ett öppet bolag som upplöses eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag kan som rörelseidkare eller yrkesutövare fortsätta sammanslutningens verksamhet. Denna upplösning av sammanslutningen kan ske antingen omedelbart efter att en bolagsman har informerat om saken eller senast inom ett år efter att endast en bolagsman finns kvar i bolaget.

Ett öppet bolag kan också omvandlas till ett kommanditbolag eller ett aktiebolag. Ett kommanditbolag kan också omvandlas till ett öppet bolag eller ett aktiebolag.

Förblir ett öppet bolags eller ett kommanditbolags FO-nummer oförändrat?

Om ett öppet bolag ändras till ett kommanditbolag eller ett aktiebolag, bevaras FO-numret oförändrat. Också när ett kommanditbolag ändras till ett öppet bolag eller ett aktiebolag, bevaras FO-numret oförändrat.

FO-numret ändras enbart om man som rörelseidkare eller yrkesutövare fortsätter ett öppet bolags eller ett kommanditbolags verksamhet. En rörelseidkares eller yrkesutövares FO-nummer är personligt.

Beskattningen av ett öppet bolag och ett kommanditbolag när företagsformen ändras

Om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag ändras till ett aktiebolag, upphör sammanslutningens skatteår dagen innan aktiebolaget införs i handelsregistret. Sammanslutningen ska lämna in resultaträkningen eller uppgifterna i resultaträkningen för det sista skatteåret samt uppgifterna i balansräkningen för tidpunkten för det sista skatteårets utgång. Sammanslutningen ska även lämna en skattedeklaration för samma tid. 

  • För sammanslutningens verksamhetstid lämnas skattedeklaration 6A.
  • För aktiebolagets verksamhetstid lämnas skattedeklarationen för aktiebolag 6B.

Om företagsformen har ändrats under skatteåret från öppet bolag eller kommanditbolag till rörelseidkare eller yrkesutövare ska två skattedeklarationer lämnas för skatteåret:

  • för verksamhetstiden som öppet bolag eller kommanditbolag lämnas skattedeklaration 6A
  • för verksamhetstiden som rörelseidkare eller yrkesutövare lämnas skattedeklaration 5.

Inga skattepåföljder om tillgångarna och skulderna överförs och ägarförhållandena förblir oförändrade

En ändring av företagsformen leder inte till direkta inkomstskattepåföljder, om tillgångarna och skulderna som hänför sig till den tidigare bedrivna verksamheten till samma värde överförs till företaget som fortsätter verksamheten. Dessutom krävs det att inga väsentliga förändringar sker i företaget ägandeförhållanden. Med andra ord leder en ändring av företagsformen inte till skattepåföljder, om företagets identitet bevaras, dvs. det kan trots ändringen av företagsformen fortfarande betraktas som samma företag.

De fastställda förlusterna överförs vid ändringen av verksamhetsformen. Däremot upplöses driftsreserven till intäkt under det skatteår då sammanslutningen ändras till aktiebolag.

Om sammanslutningens identitet inte bevaras vid ändringen av företagsform, anser man i beskattningen att sammanslutningen löses upp. Den sammanslutning som anses bli upplöst och det nyetablerade företaget eller den fortsatta verksamhet som bedrivs av en rörelseidkare eller yrkesutövare beskattas separat. Det är alltså fråga om skilda skattskyldiga.

Ändring av verksamhetsform påverkar inte momsskyldigheten

Om ett öppet bolag ändras till ett kommanditbolag eller ett aktiebolag, eller ett kommanditbolag ändars till ett öppet bolag eller ett aktiebolag, eller verksamheten fortsätts av en privat näringsidkare, påverkar detta inte momsskyldigheten. Man anser inte att den part som bedriver affärsverksamheten förändras, utan denna blir med tanke på momsbeskattningen samma aktör som fortsätter verksamheten.

Tidsfrist för ändringsanmälan och bilagor

När ett öppet bolag eller ett kommanditbolag ändras till ett aktiebolag, ska anmälan om ändringen av företagsformen till handelsregistret lämnas inom tre månader efter att dokumentet om ändringen av företagsformen har undertecknats. I annat fall förfaller ändringen av bolagsformen.

För anmälan behövs förutom blankett Y5 och bilageblankett 1 också bland annat avtalet om ändringen av företagsform i original samt bolagsordningen. Ändringen av företagsformen träder i kraft när den har registrerats. Anmälningarna till handelsregistret är avgiftsbelagda.

När ett öppet bolag ändras till ett kommanditbolag eller vice versa ska ändringen anmälas till handelsregistret inom tre månader från att bolagsavtalet undertecknats. Gör anmälan med blankett Y5. Till anmälan ska du bland annat bifoga avtalet om ändringen av bolagsavtalet i original. Anmälningar till handelsregistret är avgiftsbelagda.

Om man som rörelseidkare eller yrkesutövare fortsätter ett öppet bolags eller ett kommanditbolags verksamhet, ska ändringen anmälas till handelsregistret inom tre månader från att bolagsavtalet undertecknats. Gör anmälan med blanketterna Y5 och Y3. Till anmälan ska du bifoga avtalet om ändring av bolagsavtalet i original eller en annan redogörelse för de genomförda ändringarna (till exempel köpebrevet som gäller överlåtelse av bolagsandel, om överlåtaren inte har undertecknat avtalet om ändring av bolagsavtalet). Anmälningar till handelsregistret är avgiftsbelagda.

Mer information om ändringar i öppna bolag och kommanditbolag:

Ett öppet bolags eller ett kommanditbolags fusion och delning

När ett öppet bolag eller kommanditbolag fusioneras upphör det att existera. Dess tillgångar och skulder överförs som sådana till ett annat existerande öppet bolag eller kommanditbolag efter att fusionen registrerats i handelsregistret. Det är fråga om en fusion också då två bolag eller flera öppna bolag eller kommanditbolag fusioneras till ett nytt öppet bolag eller kommanditbolag som tar över verksamheten.

En fusion ska anmälas med ändrings- och nedläggningsanmälan Y5. Om ett nytt öppet bolag eller kommanditbolag etableras för att ta över verksamheten, anmäls uppgifterna om den nya sammanslutningen med blanketten för etableringsanmälan Y2. Till ändrings- och nedläggningsanmälan Y5 bifogas fusionsavtalet. Anmälningarna till handelsregistret är avgiftsbelagda.

Öppna bolag och kommanditbolag kan inte delas.