Ändringar i ett företags verksamhet − öppet bolag och kommanditbolag

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska registrera ändringar i bolagsavtal i handelsregistret för att exempelvis ändringarna i delägarskap och andelar ska bli giltiga.

Anmäl ändringar på webben eller med blanketten Y5

Ändringsanmälan kan lämnas in i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på adressen ytj.fi eller på pappersblanketten Y5 (Ändrings- och nedläggningsanmälan). Med samma anmälan förmedlas uppgifterna till både handelsregistret och Skatteförvaltningens register.

Ändringsanmälningarna till handelsregistret är avgiftsbelagda. Behandlingsavgiften varierar beroende på om du lämnar in din anmälan via e-tjänsten eller på papper. Läs mer om behandlingsavgifterna för handelsregistret (www.prh.fi).

Använd e-tjänster

Om du använder pappersblanketten, skicka den till adressen:
PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Du får ett skriftligt meddelande från Skatteförvaltningen när registeruppgifterna har handlagts. Handläggningen tar kring tre veckor.

Ändringar i räkenskapsperioden ska anmälas

Räkenskapsperioden är vanligen tolv månader. Då verksamheten inleds, läggs ned eller om räkenskapsperioden ändras, kan räkenskapsperioden tillfälligt vara kortare eller längre. Räkenskapsperioden får dock vara högst 18 månader. Om ett bolags räkenskapsperiod inte motsvarar kalenderåret, omfattar skatteåret den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har gått ut under kalenderåret.

Eftersom räkenskapsperioden avgör skatteåret för ett företag, ska ett öppet bolag eller ett kommanditbolag alltid anmäla en ändring av räkenskapsperioden till Skatteförvaltningen.

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska helst ha avtalat om sin räkenskapsperiod i bolagsavtalet. Om det finns ett avtal om räkenskapsperioden i bolagsavtalet, ska även en ändring av räkenskapsperioden anmälas till handelsregistret som en ändring av bolagsavtalet inom tre månader från att ett nytt bolagsavtal har undertecknats.

Anmäl uppgifterna i Företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst eller med blanketten Y5. Det nya ändrade bolagsavtalet ska bifogas till anmälan.

När ska ändringsanmälan lämnas in?

Om tidpunkten för bokslutet senareläggs, ska ändringen anmälas inom två månader före det datum då räkenskapsperioden utan ändringen skulle ha utgått. Om tidpunkten för bokslutet tidigareläggs, ska anmälan lämnas två månader före det datum då räkenskapsperioden kommer att avslutas.

Ändringar till Skatteförvaltningens register

Med samma ändrings- och nedläggningsanmälan Y5 förmedlas uppgifterna till såväl registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret.

Ändringar av adress- och kontaktuppgifter

Ändra adressen och övriga kontaktuppgifter i Företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst. Uppgifterna förmedlas både till Skatteförvaltningen och till handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen.

Ändra adressuppgifter på nätet (www.ytj.fi)

Du kan också anmäla ändrade uppgifter med ändrings- och nedläggningsanmälan Y5.

Ägarbyten

Om bolagsmän byts i ett öppet bolag eller kommanditbolag eller deras bolagsandelar ändras, innebär det samtidigt att bolagsavtalet ändras. Alla bolagsmän ska underteckna det nya bolagsavtalet. Anmäl ändringarna för registrering i handelsregistret inom tre månader från att bolagsavtalet har undertecknats. Anmäl uppgifterna antingen i e-tjänsten på ytj.fi eller med blanketten Y5. Bifoga det nya bolagsavtalet

Läs mer om skattepåföljderna då en bolagsandel överlåts i Skatteförvaltningens anvisning Överlåtelse av bolagsandel vid inkomstbeskattningen och gåvobeskattningen.

Om mer än hälften av andelarna i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag överförs, förlorar sammanslutningen rätten att använda förlusterna från föregående år. Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan ändå ansöka om dispens för att kunna dra av förlusterna. Ansökan kan lämnas enbart av det öppna bolaget eller kommanditbolaget vars förluster det är fråga om.

Läs mer om dispens gällande förluster på sidan Ansökan om förhandsavgörande och dispens.

Bolagets driftsreserv räknas som sammanslutningens inkomst under det skatteår då andra bolagsmän än fysiska personer eller ett dödsbo blir bolagsmän i sammanslutningen. Om driftsreserven beaktas som intäkt, ska detta anmälas enbart i skattedeklarationen.