Ändringar i föreningars verksamhet

En förening ska anmäla de flesta förändringar som skett i verksamheten till Skatteförvaltningen samt föreningsregistret och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS). Ändringar i en förenings stadgar ska anmälas till föreningsregistret och Skatteförvaltningen. Ändringar som ska anmälas till Skatteförvaltningen är exempelvis ändring av räkenskapsperioden samt adress- eller kontaktuppgifterna. Ändringarna träder i kraft när de har registrerats.

Ändring av räkenskapsperioden

En förenings räkenskapsperiod regleras i stadgarna. Räkenskapsperioden är vanligtvis 12 månader. Då verksamheten inleds eller läggs ned eller om räkenskapsperioden ändras, kan räkenskapsperioden tillfälligt vara kortare eller längre, dock högst 18 månader.

Räkenskapsperioden bestämmer skatteåret, och därför ska föreningar anmäla en ändring av räkenskapsperioden till Skatteförvaltningen. Ändring av räkenskapsperioden anmäls med blankett 6214 (ytj.fi).

Till anmälan bifogas en utredning av de åtgärder som ändringen kräver, till exempel ändring av stadgarna. Om tidpunkten för bokslutet senareläggs, ska blankett 6214 lämnas in två månader före det datum då räkenskapsperioden utan ändringen skulle ha avslutats. Om tidpunkten för bokslutet tidigareläggs, ska anmälan lämnas två månader före det datum då räkenskapsperioden avslutas.

En ändring av räkenskapsperioden träder i kraft när den har registrerats. Enbart en anmälan räcker alltså inte, och ändringen av räkenskapsperioden kan inte träda i kraft retroaktivt.

Ändringar i till Skatteförvaltningens register

Med samma blankett 6214 (ytj.fi) förmedlas uppgifterna och ändringarna till såväl registret över momsskyldiga och förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret.

Registret över momsskyldiga

En förening som bedriver momspliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga. Anmälan behövs dock inte, om omsättningen under räkenskapsperioden (12 månader) underskrider 10 000 euro. Man kan också ansöka om registrering då verksamheten bedrivs i form av affärsverksamhet.

Om så önskas kan ett allmännyttigt samfund också ansöka om införande i registret över momsskyldiga, även om verksamheten inte utgör skattepliktig näringsverksamhet. Verksamheten ska ändå vara sådan affärsverksamhet som avses i mervärdeskattelagen. Om ett allmännyttigt samfund ansöker om registrering som skattskyldigt, är det skattskyldigt för all verksamhet som bedrivs i form av affärsverksamhet, om inte verksamheten separat reglerats som skattefri. Den som ansökt om momsskyldighet antecknas som skattskyldig tidigast från och med den dag då anmälan anländer.

För anmälan eller ansökan om momsskyldighet används blankett 6214 (ytj.fi). Samma blankett används också för anmälan om att momspliktig verksamhet har upphört.

Skatteförvaltningen avför föreningen ur registret den dag då den momspliktiga verksamheten upphör. Om en förening frivilligt sökt sig till registret och dess verksamhet upphör, kan det avföras ur registret tidigast den dag då ändrings- och nedläggningsanmälan har anlänt.

En momsdeklaration ska lämnas ännu för den deklarationsperiod då registreringen som momsskyldig har upphört, även om ingen verksamhet bedrivits under den sista perioden.

En förening anser sig inte vara momsskyldig

I vissa situationer kan en förening anse att den inte är momsskyldig för den verksamhet den bedriver. Verksamheten kan anses vara momsfri exempelvis om den

  • bedrivs i liten skala (räkenskapsperiodens omsättning är högst 10 000 euro)
  • är sådan momsfri verksamhet som bedrivs inom ett allmännyttigt samfund eller ett religionssamfund
  • utgör hälso- och sjukvård, sociala tjänster eller annan momsfri verksamhet som avses i 4 kapitlet i mervärdesskattelagen.

Om föreningen inte anser sig vara momsskyldig för sin verksamhet ska den lämna en skriftlig redogörelse om saken inklusive motivering som bilaga till blankett 6214.

Exempel:

En förening anser sig inte vara momsskyldig för sin verksamhet eftersom den säljer socialvårdstjänster. Föreningen fyller i blankett 6214r och bifogar en fritt formulerad redogörelse för föreningens verksamhet. Av redogörelsen ska det framgå om förutsättningarna för momsfrihet för socialvårdstjänster uppfylls.

Förskottsuppbördsregistret

I förskottsuppbördsregistret för Skatteförvaltningen in den som bedriver eller sannolikt börjar bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annat inkomstförvärv. Medelanskaffning och skattefritt talkoarbete som bedrivs av allmännyttiga föreningar och som föreningsmedlemmarna utför för föreningens räkning kan också betraktas som inkomstförvärv.

När en förening har förts in i förskottsuppbördsregistret ska den sköta sina skatter genom att betala förskottsskatt. På motsvarande sätt behöver inte kunderna eller samarbetsparterna verkställa förskottsinnehållning på arbets- eller bruksersättningar som betalts till en förening.

En förening avförs ur förskottsuppbördsregistret, om dess verksamhet helt och hållet har lagts ned. En förening eller en stiftelse ska anmäla att verksamheten läggs ned med blankett 6214 (ytj.fi).

Arbetsgivarregistret

En förening är en arbetsgivare som regelbundet betalar löner, om den permanent betalar lön till två eller flera löntagare. En förening ska också anmäla sig som en arbetsgivare som regelbundet betalar löner då den betalar lön till minst sex löntagare, även om anställningarna är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga.

Om en förening regelbundet har betalat löner och upphör med löneutbetalningen, ska den anmäla detta med blankett 6214 (ytj.fi). Den regelbundna löneutbetalningen antecknas som avslutad den dag då föreningen betalt löner för sista gången.

Om en förening tillfälligt betalar ut löner efter att det har avregistrerats ur arbetsgivarregistret, ska det deklarera och betala arbetsgivarprestationer alltid när löner har betalats.

Ändringar av adress- och kontaktuppgifter

Föreningar ska använda ändringsanmälan Y4a för att anmäla kontaktuppgiftsändringar till föreningsregistret och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. För kontaktuppgiftsändringar till Skatteförvaltningen används blankett 6214.

Ändringsanmälan

Ändringsanmälan Y4a och blankett 6214 kan laddas ned på adressen ytj.fi.