Ändringar i föreningars och stiftelsers verksamhet

En förening och en stiftelse ska anmäla de flesta förändringar som skett i verksamheten till Skatteförvaltningen samt föreningsregistret, stiftelseregistret och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS). Ändringar som kräver anmälan omfattar till exempel en ändring av räkenskapsperioden samt adress- eller kontaktuppgifterna. Ändringarna träder i kraft när de har registrerats.

Ändring av räkenskapsperioden

Både en förenings och en stiftelses räkenskapsperiod regleras i stadgarna. Räkenskapsperioden är vanligtvis 12 månader. Då verksamheten inleds eller läggs ned eller om räkenskapsperioden ändras, kan räkenskapsperioden tillfälligt vara kortare eller längre, dock högst 18 månader.

Räkenskapsperioden bestämmer skatteåret, och därför ska föreningar och stiftelser anmäla en ändring av räkenskapsperioden till Skatteförvaltningen. Dessutom ska ändringen anmälas till stiftelseregistret och föreningsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Föreningar och stiftelser som har registrerats i handelsregistret ska anmäla en ändring också till handelsregistret.

En förening ska först anmäla en ändring av räkenskapsperioden till föreningsregistret. Anvisningar om anmälan till föreningsregistret finns på adressen prh.fi. En förening eller en stiftelse anmäler en ändring av räkenskapsperioden med ändringsanmälan Y4 till Skatteförvaltningen samt till stiftelseregistret och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen.

Anmälan bifogas en utredning av de åtgärder som ändringen kräver, till exempel ändring av stadgarna. Om tidpunkten för bokslutet senareläggs, ska ändringsanmälan Y4 lämnas in två månader före det datum då räkenskapsperioden utan ändringen skulle ha avslutats. Om tidpunkten för bokslutet tidigareläggs, ska anmälan lämnas två månader före det datum då räkenskapsperioden avslutas.

En ändring av räkenskapsperioden träder i kraft när den har registrerats. Enbart en anmälan räcker alltså inte, och ändringen av räkenskapsperioden kan inte träda i kraft retroaktivt.

Ändringar i till Skatteförvaltningens register

Med samma ändringsanmälan Y4 förmedlas uppgifterna och ändringarna till såväl registret över momsskyldiga och förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret.

Registret över momsskyldiga

En förening eller stiftelse som bedriver momspliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga. Anmälan behövs dock inte, om omsättningen under räkenskapsperioden (12 månader) underskrider 10 000 euro. Om så önskas kan anmälan till registret också göras, om verksamheten bedrivs som affärsverksamhet.

Om så önskas kan ett allmännyttigt samfund också ansöka om införande i registret över momsskyldiga, även om verksamheten inte utgör skattepliktig näringsverksamhet. Verksamheten ska ändå vara sådan affärsverksamhet som avses i mervärdeskattelagen. Om ett allmännyttigt samfund ansöker om registrering som skattskyldigt, är det skattskyldigt för all verksamhet som bedrivs i form av affärsverksamhet, om inte verksamheten separat reglerats som skattefri. Den som ansökt om momsskyldighet antecknas som skattskyldig tidigast från och med den dag då anmälan anländer.

För anmälan eller ansökan om momsskyldighet används ändringsanmälan Y4. Samma blankett används också för anmälan om att momspliktig verksamhet har upphört.

Skatteförvaltningen avför föreningen eller stiftelsen ur registret den dag då den momspliktiga verksamheten upphör. Om en förening eller en stiftelse frivilligt sökt sig till registret och dess verksamhet upphör, kan det avföras ur registret tidigast den dag då ändrings- och nedläggningsanmälan har anlänt.

En momsdeklaration ska lämnas ännu för den deklarationsperiod då registreringen som momsskyldig har upphört, även om ingen verksamhet bedrivits under den sista perioden.

Förskottsuppbördsregistret

I förskottsuppbördsregistret för Skatteförvaltningen in den som bedriver eller sannolikt börjar bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annat inkomstförvärv. Medelanskaffning och skattefritt talkoarbete som bedrivs av allmännyttiga föreningar och som föreningsmedlemmarna utför för föreningens räkning kan också betraktas som inkomstförvärv.

När en förening eller en stiftelse har förts in i förskottsuppbördsregistret ska den sköta sina skatter genom att betala förskottsskatt. På motsvarande sätt behöver inte kunderna eller samarbetsparterna verkställa förskottsinnehållning på arbets- eller bruksersättningar som betalts till en förening eller en stiftelse.

En förening eller en stiftelse avförs ur förskottsuppbördsregistret, om dess verksamhet helt och hållet har lagts ned. En förening eller en stiftelse ska anmäla att verksamheten läggs ned med blanketten för ändringsanmälan Y4.

Arbetsgivarregistret

En förening eller en stiftelse är en arbetsgivare som regelbundet betalar löner, om den permanent betalar lön till två eller flera löntagare. En förening eller en stiftelse ska också anmäla sig som en arbetsgivare som regelbundet betalar löner då den betalar lön till minst sex löntagare, även om anställningarna är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga.

Om en förening eller en stiftelse regelbundet har betalat löner och upphör med löneutbetalningen, ska den anmäla detta med ändringsanmälan Y4. Den regelbundna löneutbetalningen antecknas som avslutad den dag då föreningen eller stiftelsen betalt löner för sista gången.

Om en förening eller en stiftelse sporadiskt betalar löner efter att det har avregistrerats ur arbetsgivarregistret, ska det deklarera och betala arbetsgivarprestationer alltid när löner har betalats.

Anmäl till inkomstregistret löner som betalats ut 1.1.2019 eller senare

Löner som har betalats ut 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningsdagen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter ska anmälas till inkomstregistret senast den femte dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. För löner som betalas ut under 2019 lämnas inte en årsanmälan utan det räcker med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret.

Läs mer om hur du anmäler löneuppgifter till inkomstregistret

Löner som betalats ut år 2018 ska fortfarande anmälas till Skatteförvaltningen. Årsanmälan om dessa ska lämnas in senast 31.1.2019.

Läs mer om hur man lämnar uppgifter om löner och arbetsgivarprestationer som betalats år 2018

Så här lämnar du årsanmälan

Betalningen av arbetsgivarprestationer ändras inte på grund av inkomstregistret. Läs mer om betalningen av arbetsgivarprestationer

Ändringar av adress- och kontaktuppgifter

En förening eller en stiftelse anmäler ändringar av adress- och kontaktuppgifterna till Skatteförvaltningen samt till stiftelseregistret och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Anmälan görs med blanketten för ändringsanmälan Y4. En förening ska anmäla en adressändring också till föreningsregistret.

Så här anmäler du en ny adress till föreningsregistret.

Ändringsanmälan

Ändringsanmälan Y4 kan laddas ned på adressen ytj.fi.