Fusion och delning – aktiebolag och andelslag

I en fusion upphör ett aktiebolag eller ett andelslag att existera. Tillgångarna och skulderna överförs till ett annat aktiebolag eller andelslag. Det är fråga om en delning då ett aktiebolags eller ett andelslags tillgångar och skulder överförs till två eller fler aktiebolag eller andelslag.

I en fusion upphör ett aktiebolag att existera, och dess tillgångar och skulder överförs oförändrade till ett annat existerande aktiebolag. Det är även fråga om en fusion då två eller fler bolag fusioneras och bildar ett nytt aktiebolag som fortsätter verksamheten. Ett andelslag kan på motsvarande sätt fusioneras med ett aktiebolag. Ett aktiebolag kan också fusioneras med ett andelslag, om andelslaget äger hela aktiestocken i aktiebolaget.

En fusion ska anmälas med ändrings- och nedläggningsanmälan Y4. Om ett nytt aktiebolag eller andelslag etableras för att fortsätta verksamheten, ska uppgifterna om det nya aktiebolaget eller andelslaget meddelas med blanketten för etableringsanmälan Y1.

Om ett aktiebolag eller ett andelslag delas så att dess tillgångar och skulder överförs till två eller fler aktiebolag eller andelslag, ska uppgifterna om de nya aktiebolagen och andelslagen meddelas med blanketten för etableringsanmälan Y1. För ett aktiebolag eller ett andelslag som delas ska ändrings- och nedläggningsanmälan Y4 fyllas i.

Vid partiell delning av ett aktiebolag eller ett andelslag övergår en del av dess affärshelheter oförändrade till ett eller flera existerande eller nya aktiebolag eller andelslag. Hos det aktiebolag eller andelslag som delas kvarstår minst en affärshelhet. Ett aktiebolag eller ett andelslag upplöses inte till följd av en partiell delning.

Vid både total och partiell delning bifogas till skattedeklarationen en utredning av

  • det fusionerade eller delade samfundets utgifter, som dras av från det mottagande samfundets inkomster
  • andra poster som kan dras av i beskattningen
  • behandlingen av fusionsdifferensen i bokföringen
  • ändringarna i ägarförhållandena, om avdrag för det fusionerade eller delade samfundets förluster önskas från det mottagande samfundets inkomster. En utredning av ändringarna i ägarförhållandena behövs även i det fall då det fusionerade eller delade bolaget har oanvända gottgörelser för bolagsskatten.

Blanketterna Y1 och Y4 kan laddas ner på adressen www.ytj.fi. Blanketterna skickas per post till PRS-Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.