Ändringar i företagsverksamheten – aktiebolag och andelslag

Om det sker ändringar i ett aktiebolags och andelslags verksamhet ska det lämna uppgifter om många av dessa ändringar till både Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen (PRS). Dessa ändringar omfattar till exempel en ändring av räkenskapsperioden samt av adress- eller kontaktuppgifterna. Ändringarna träder i kraft när de har registrerats.

Ändring av räkenskapsperioden

Bestämmelserna om ett aktiebolags räkenskapsperiod finns antingen i avtalet om bolagsbildning eller i bolagsordningen. Bolagsstämman beslutar alltid om ändring av räkenskapsperioden.

Bestämmelserna om ett andelslags räkenskapsperiod finns i andelslagets stadgar. Andelsstämman beslutar om ändring av stadgarna.

I handelsregistret antecknas både ett aktiebolags och ett andelslags räkenskapsperiod.

Räkenskapsperioden är vanligtvis 12 månader. Då verksamheten inleds, läggs ned eller om räkenskapsperioden ändras, kan räkenskapsperioden tillfälligt vara kortare eller längre. Räkenskapsperioden får dock vara högst 18 månader.

Räkenskapsperioden bestämmer företagets skatteår, och därför ska ett aktiebolag eller ett andelslag anmäla en ändring av räkenskapsperioden till Skatteförvaltningen och handelsregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår, utgörs skatteåret av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har utgått under kalenderåret. En separat skattedeklaration ska lämnas för varje räkenskapsperiod.

Ett aktiebolag eller andelslag kan lämna uppgifter om ändringen i företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi) eller på ändringsanmälan Y4. Om tidpunkten för bokslutet senareläggs, ska ändringen anmälas två månader före det datum då räkenskapsperioden utan ändringen skulle ha utgått. Om tidpunkten för bokslutet tidigareläggs, ska anmälan lämnas in två månader före det datum då räkenskapsperioden utgår.

En ändring av räkenskapsperioden träder i kraft när den har registrerats. En anmälan till handelsregistret räcker alltså inte, och ändringen av räkenskapsperioden kan inte träda i kraft retroaktivt.

Ändringsanmälan till register

Ett aktiebolag och andelslag kan lämna uppgifter om ändringar till registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret i företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi). Ändringarna kan också lämnas på ändringsanmälan Y4.

Registret över momsskyldiga

Ett aktiebolag eller ett andelslag ska anmäla sig till registret över momsskyldiga i regel om räkenskapsperiodens omsättning överskrider 10 000 euro. Ett aktiebolag eller ett andelslag kan också frivilligt ansöka om momsskyldighet då det annars inte skulle vara momsskyldigt, till exempel om räkenskapsperiodens omsättning underskrider 10 000 euro. Den som ansökt om momsskyldighet antecknas som skattskyldig tidigast från och med den dag då anmälan anländer.

Anmälan eller ansökan om momsskyldighet görs antingen i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi) eller på blankett för ändringsanmälan Y4. Likaså när momspliktig verksamhet upphör ska också det anmälas.

Skatteförvaltningen avför aktiebolaget eller andelslaget ur registret den dag då den momspliktiga verksamheten upphör. Om verksamheten i ett aktiebolag eller ett andelslag som har ansökt om momsskyldighet upphör, kan det avföras ur registret tidigast den dag då anmälan har anlänt till Skatteförvaltningen.

En momsdeklaration (tidigare: periodskattedeklaration) ska lämnas ännu för den skatteperiod då registreringen om momsskyldigheten har upphört, även om ingen verksamhet bedrivits under den sista perioden.

Mer information om deklaration och betalning av moms

Förskottsuppbördsregistret

Skatteförvaltningen för in ett aktiebolag eller ett andelslag i förskottsuppbördsregistret om aktiebolaget eller andelslaget bedriver eller sannolikt börjar bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annat inkomstförvärv. Då ett aktiebolag eller ett andelslag är infört i förskottsuppbördsregistret behöver betalaren inte verkställa någon förskottsinnehållning på en arbetsersättning eller bruksavgift som betalas till aktiebolaget eller andelslaget .

Anmäl aktiebolaget eller andelslaget till förskottsuppbördsregistret i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi) eller med ändringsanmälan Y4. Lämna in anmälan också i det fallet att aktiebolaget eller andelslaget vill avregistrera sig från förskottsuppbördsregistret.

Skatteförvaltningen stryker ett aktiebolag eller ett andelslag ur förskottsuppbördsregistret också i det fallet att dess verksamhet har lagts ned helt och hållet. Ett aktiebolag eller ett andelslag ska anmäla att verksamheten läggs ned med blanketten för nedläggningsanmälan Y4.

Arbetsgivarregistret

Ett aktiebolag eller ett andelslag är en arbetsgivare som regelbundet betalar löner, om det permanent betalar lön till två eller fler löntagare. Ett aktiebolag eller ett andelslag ska också anmäla sig som en arbetsgivare som regelbundet betalar löner då det betalar lön till minst sex löntagare, även om anställningarna är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga.

Anmäl ett aktiebolag eller ett andelslag till arbetsgivarregistret görs i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi) eller med ändringsanmälan Y4.

Om ett aktiebolag eller ett andelslag regelbundet har betalat löner och upphör med löneutbetalningen, ska det anmäla detta till Skatteförvaltningen i nätet i företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst och med blankett Y4.

Den regelbundna löneutbetalningen antecknas som avslutad den dag då aktiebolaget eller andelslaget betalat löner för sista gången. Utbetalda löner och arbetsgivarprestationer ska deklareras och betalas fram till dess att registreringen upphör. Årsanmälan kan lämnas direkt efter att den regelbundna löneutbetalningen upphört eller senast i slutet av januari året efter att avgiften har betalats.

Om ett aktiebolag eller ett andelslag sporadiskt betalar löner efter att det har avregistrerats ur arbetsgivarregistret, ska det deklarera och betala arbetsgivarprestationer alltid när löner har betalats.

Ändringar i adressen eller kontaktuppgifterna

Du kan anmäla ändringar i ett aktiebolags eller ett andelslags adress och kontaktuppgifter elektroniskt i företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi). Ändringarna förmedlas både till Skatteförvaltningen och handelsregistret. Ändringar i uppgifterna kan också lämnas på ändringsanmälan Y4.

Ägarbyten

Ett aktiebolags eller ett andelslags förluster eller gottgörelser för bolagsskatt får inte dras av om till exempel över hälften av aktierna eller andelarna däri under eller efter förluståret har bytt ägare till följd av något annat fång än arv eller testamente. Ett aktiebolag eller ett andelslag kan ändå ansöka om dispens för att kunna dra av förlusterna eller använda gottgörelserna för bolagsskatten. Ansökan kan lämnas av det aktiebolag eller andelslag som de aktuella förlusterna och gottgörelserna av bolagsskatten gäller.

Ägarbyten som har skett under räkenskapsperioden anmäls med skattedeklarationen.

Anmälan om ändringar antingen elektroniskt eller med blankett

Ett aktiebolag och andelslag kan lämna uppgifter om flera ändringar i företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi).

Ändringarna kan också lämnas på ändringsanmälan Y4. Blanketten kan laddas ned på adressen ytj.fi.