Ändringar i företagsverksamheten – aktiebolag och andelslag

Om det sker ändringar i ett aktiebolags och andelslags verksamhet ska det lämna uppgifter om många av dessa ändringar till både Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen (PRS). Dessa ändringar omfattar till exempel en ändring av räkenskapsperioden samt av adress- eller kontaktuppgifterna. Ändringarna träder i kraft när de har registrerats.

Ändring av räkenskapsperioden

Bestämmelserna om ett aktiebolags räkenskapsperiod finns antingen i avtalet om bolagsbildning eller i bolagsordningen. Bolagsstämman beslutar alltid om ändring av räkenskapsperioden.

Bestämmelserna om ett andelslags räkenskapsperiod finns i andelslagets stadgar. Andelsstämman beslutar om ändring av stadgarna.

I handelsregistret antecknas både ett aktiebolags och ett andelslags räkenskapsperiod.

Räkenskapsperioden är vanligtvis 12 månader. Då verksamheten inleds, läggs ned eller om räkenskapsperioden ändras, kan räkenskapsperioden tillfälligt vara kortare eller längre. Räkenskapsperioden får dock vara högst 18 månader.

Räkenskapsperioden bestämmer företagets skatteår, och därför ska ett aktiebolag eller ett andelslag anmäla en ändring av räkenskapsperioden till Skatteförvaltningen och handelsregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår, utgörs skatteåret av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har utgått under kalenderåret. En separat skattedeklaration ska lämnas för varje räkenskapsperiod.

Ett aktiebolag eller andelslag kan lämna uppgifter om ändringen i företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi) eller på ändringsanmälan Y4. Om tidpunkten för bokslutet senareläggs, ska ändringen anmälas två månader före det datum då räkenskapsperioden utan ändringen skulle ha utgått. Om tidpunkten för bokslutet tidigareläggs, ska anmälan lämnas in två månader före det datum då räkenskapsperioden utgår.

En ändring av räkenskapsperioden träder i kraft när den har registrerats. En anmälan till handelsregistret räcker alltså inte, och ändringen av räkenskapsperioden kan inte träda i kraft retroaktivt.

Ändringsanmälan till register

Ett aktiebolag och andelslag kan lämna uppgifter om ändringar till registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret i företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi). Ändringarna kan också lämnas på ändringsanmälan Y4.

Ändringar i adressen eller kontaktuppgifterna

Du kan anmäla ändringar i ett aktiebolags eller ett andelslags adress och kontaktuppgifter elektroniskt i företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi). Ändringarna förmedlas både till Skatteförvaltningen och handelsregistret. Ändringar i uppgifterna kan också lämnas på ändringsanmälan Y4.

Ägarbyten

Ett aktiebolags eller ett andelslags förluster eller gottgörelser för bolagsskatt får inte dras av om till exempel över hälften av aktierna eller andelarna däri under eller efter förluståret har bytt ägare till följd av något annat fång än arv eller testamente. Ett aktiebolag eller ett andelslag kan ändå ansöka om dispens för att kunna dra av förlusterna eller använda gottgörelserna för bolagsskatten. Ansökan kan lämnas av det aktiebolag eller andelslag som de aktuella förlusterna och gottgörelserna av bolagsskatten gäller.

Ägarbyten som har skett under räkenskapsperioden anmäls med skattedeklarationen.

Anmälan om ändringar antingen elektroniskt eller med blankett

Ett aktiebolag och andelslag kan lämna uppgifter om flera ändringar i företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi).

Ändringarna kan också lämnas på ändringsanmälan Y4. Blanketten kan laddas ned på adressen ytj.fi.