Sökande av ändring i ett beslut som gäller moms eller arbetsgivarprestationer

Ett företag eller ett samfund kan söka ändring i ett beslut som gäller moms eller arbetsgivarprestationer.  Man kan söka ändring genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden. Arbetsgivarprestationer är bl.a. förskottsinnehållningar på betalda löner och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Man kan också söka ändring i en förseningsavgift med en begäran om omprövning. I ett beskattningsbeslut kan man söka ändring om en anvisning för ändringssökande följer som bilaga.

Anvisningarna på denna sida gäller alla företags- och samfundsformer. Samfund är exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser.

Hur söker man ändring?

Begäran om omprövning ska göras skriftligen

Begäran om omprövning ska alltid innehålla följande uppgifter: 

    • ändringssökandens namn och FO-nummer
    • det beslut i vilket man söker ändring
    • vilka ändringar i beslutet omprövningsbegäran gäller
    • på vilka grunder man söker ändring.

En begäran om omprövning ska undertecknas. Om begäran om omprövning undertecknas av fullmaktsinnehavaren i stället för ändringssökanden ska du också bifoga fullmakten.

Bifoga till begäran om omprövning de handlingar som ändringssökanden åberopar.

När ska man söka ändring?

Skatteperioder som börjar år 2017 eller senare

Om skatteperioden har börjat 1.1.2017 eller senare, ska en begäran om omprövning som gäller den vanligtvis lämnas inom tre år. Tidfristen räknas från ingången av året efter skatteperiodens utgång.

Om företagets eller samfundets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår men skatteperioden är en kalendermånad, räknas tidsfristen för ändringssökande undantagsvis från ingången av året efter räkenskapsperiodens utgång. Tidsfristen för begäran om omprövning dock är alltid minst 60 dagar och den räknas från den dag då företaget eller samfundet har fått del av beslutet.

Exempel: Ett företags räkenskapsperiod är ett kalenderår. Ett beslut om företagets arbetsgivarprestationer gäller skatteperioden 1.11–30.11.2017. Skatteförvaltningen har fattat ett beslut i ärendet 31.1.2018. En begäran om omprövning som gäller beslutet ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2020.

Exempel: Ett företags räkenskapsperiod är 1.7.2017–30.6.2018. Ett företags skatteperiod för moms är ett kalenderår. Företaget kan söka ändring i momsbeskattningen för skatteperioden 1.1.2018–31.12.2018 senast 31.12.2021.

Exempel: För ett företag utgår under samma kalenderår två räkenskapsperioder, 1.7.2017–30.6.2018 och 1.7.2018–31.12.2018. Skatteperioden är en kalendermånad. Företaget kan söka ändring i mervärdesbeskattningen av dessa skatteperioder fram till slutet av 2021.

Skatteperioder som gått ut 2016 eller tidigare

På sökande av ändring som gäller en skatteperiod som gått ut år 2016 eller tidigare tillämpar man vanligtvis de bestämmelser som trätt i kraft före 2017.

  • I mervärdesbeskattningen är besvärstiden tre år räknat från utgången av den räkenskapsperiod som beslutet gäller.
  • Man kan begära omprövning av ett beslut som gäller arbetsgivarprestationer inom en tidsfrist på fem år. Tidfristen räknas från ingången av kalenderåret efter att beslutet fattats.

Exempel: Skatteförvaltningen har genom ett beslut av 21.1.2016 påfört mervärdesskatt för skatteperioden 2/2015. Ett företags räkenskapsperiod är 1.9.2014–31.8.2015. Tidsfristen för sökande av ändring räknas från utgången av räkenskapsperioden. Ett besvär ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.8.2018.

Exempel: Ett beslut om arbetsgivarprestationer har fattats 30.11.2016. En begäran om omprövning som gäller beslutet ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2021.

Exempel: Ett företags räkenskapsperiod är 1.7.2016–30.6.2017 och företagets skatteperiod för moms är en kalendermånad. I fråga om skatteperioderna 07–12/2016 räknas tidsfristerna enligt den gamla lagen. Tidsfristen är alltså tre år räknat från utgången av räkenskapsperioden dvs. företaget ska söka ändring senast 30.6.2020. I fråga om skatteperioderna 01–06/2017 räknas tidsfristerna från ingången av året efter räkenskapsperiodens utgång. Tidsfristen räknas alltså från 1.1.2018 och ändring ska sökas senast 31.12.2020.

Har rättelsen gjorts på Skatteförvaltningens initiativ?

Beskattningen kan också rättas på Skatteförvaltningens initiativ om Skatteförvaltningen i efterhand får uppgifter som påverkar beskattningen. Man kan också söka ändring i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på Skatteförvaltningens initiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som har bifogats till beslutet. Beräkning av tidsfristen för sökande av ändring beror på om beslutet har fattats före 1.1.2017 eller efter det.

Läs mer om rättelser på Skatteförvaltningens initiativ och om sökande av ändring i dem.

Man kan pröva endast en sådan begäran om omprövning som lämnats inom utsatt tid

En begäran om omprövning ska lämnas till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Begäran om omprövning ska lämnas till posten i så god tid att den är framme senast på den sista dagen för ändringssökandet. Begäran om omprövning som anländer efter den utsatta tiden avvisas utan prövning.

Beslutet ska iakttas trots sökande av ändring

Ett företag eller samfund ska iaktta Skatteförvaltningens beslut trots ändringssökande tills företaget eller samfundet har fått del av beslutet på begäran om omprövning eller besvär.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Besvär ska anföras inom 60 dagar räknat från den dag då sökanden fick del av beslutet som gällde begäran om omprövning. Nya bestämmelser kan i vissa fall också tillämpas på beskattningsbeslut som gäller tidigare skatteperioder. Kontrollera alltid tidsfristen och anvisningarna för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som bifogats till beslutet (besvärsanvisning).

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvär till förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.

Läs mer om avgifterna och kontrollera förvaltningsdomstolarnas adresser (www.oikeus.fi).