Sammandrag och kontroll av det

Du får varje månad ett sammandrag i MinSkatt om transaktioner som gäller skatter på eget initiativ, samfunds och samfällda förmåners inkomstskatter samt arvs- och gåvoskatter. Kontrollera uppgifterna i sammandraget. Om det i sammandraget saknas deklarerade skatter eller betalningar, ska du kontrollera att du lämnat deklarationen för den rätta skatteperioden och använt det rätta referensnumret vid inbetalningen. Något sammandrag skapas inte om det inte förekommit transaktioner under kalendermånaden.

Sammandraget visas i MinSkatt

Sammandraget skapas på kalendermånadens sista dag och publiceras i MinSkatt i början av följande månad. Ett undantag är kunder vars skatteperiod är ett kalenderår samt apoteksskattskyldiga kunder. För dem skapas sammandraget alltid den 2 mars. Om dagen infaller på en lördag eller helgdag skapas sammandraget på följande vardag. Av sammandraget framgår saldot på den dag då sammandraget skapats, inte enligt läget i slutet av månaden.

Något sammandrag skapas inte om det inte förekommit transaktioner under kalendermånaden. I MinSkatt kan du följa dina uppgifter redan innan sammandraget har skapats.

Sammandraget visar bl.a. följande uppgifter:

• Betalningsläget
• Kundreferensnummer för betalning av skatter som förfallit
• Specifikation av skatter på eget initiativ, samfunds inkomstskatter och arvs- eller gåvoskatter
• Uppgift om hur betalningar och återbäringar har använts
• Uppgifterna i vissa beslut, t.ex. om förseningsavgift
• Påföljdsavgifter och dröjsmålsräntor
• Påminnelse om skatter som ska betalas
• Hot om utsökning, protest och skatteskuldsregistrering.

Sammandraget skapas i MinSkatt på det kommunikationsspråk som finns i kundens uppgifter och det kan inte skrivas ut från MinSkatt på något annat språk.

Det går också att få sammandraget per post. Du kan välja leveranssätt i MinSkatt. Sammandraget kommer med posten ungefär en vecka efter att det visas i MinSkatt.

Uppgifter om arvs- och gåvoskatt kan läsas i sammandraget av den som har en Katso-auktorisering med behörighet för huvudanvändare, sekundär huvudanvändare eller MinSkatt för företag. Om en bokförare sköter en persons (t.ex. en firmas) ärenden med en Katso-kod, kan bokföraren inte se arvs- eller gåvobeskattningsuppgifter i saldot i MinSkatt. Sammandraget visas inte för den som har behörigheten Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ eller Inkomstskattedeklarant.

Du får en påminnelse om obetalda skatter och uteblivna deklarationer i sammandraget

I sammandraget finns en påminnelse om att betala skatterna om det funnits obetalda skatter när sammadraget skapats. I betalningspåminnelsen visas det obetalda saldot med dröjsmålspåföljder och andra eventuella påföljdsavgifter fram till sammandragsperiodens slut. I sammandraget finns också anmärkningar om uteblivna deklarationer.

De skatter med räntor som förfallit till betalning ska betalas utan dröjsmål. Dröjsmålsräntan beräknas t.o.m. betalningsdagen. Du kan räkna ut dröjsmålsräntan i MinSkatt.

Läs mer:

Oanvända betalningar och återbäringar av skatter på eget initiativ

På sammandraget ser man om kunden har betalningar eller återbäringar som ännu inte har använts för skatter eller återbetalats till kunden. På grund av eventuella krediteringsräntor och andra oanvända krediteringar kan sammandragets summor avvika från bokföringen med några cent. Det här beror på att det på sammandraget bara specificeras de betalningar och återbäringar samt krediteringsräntor som använts under månaden i fråga. I MinSkatt hittar du närmare uppgifter t.ex. om krediteringsräntans belopp och dess användning.

Läs mer:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken