Primärproducenter och bildkonstnärer: betalning och deklarering av skatter på eget initiativ

Lämna in en momsdeklaration om du är införd i registret över momsskyldiga. Du måste lämna in momsdeklarationen även om du inte har gjort några momspliktiga försäljningar eller inköp under året. Skogsbruksidkare behöver emellertid inte lämna en momsdeklaration om skatteperioden är ett kalenderår och det inte finns något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljningar) och om inte heller annan momspliktig verksamhet har bedrivits.

Deklaration och inbetalning av moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter som betalas på eget initiativ ändras vid ingången av 2017. Ändringarna gäller huvudsakligen skatteperioder som börjat 1.1.2017 eller senare. Moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter som betalas på eget initiativ ska deklareras elektroniskt.

Primärproducenter är t.ex. jord- och skogsbruksidkare. Primärproducenter och bildkonstnärer är i fråga om momsen berättigade till en skatteperiod om ett kalenderår, oavsett omsättningsbeloppet. De kan om de vill ansöka om en kortare skatteperiod.

Använd e-tjänster

Skatter på eget initiativ kan deklareras och betalas i MinSkatt.

Tjänsten MinSkatt

Du kan lämna anmälan som en fil som skapats i antingen ett anteckningsprogram eller  ett bokföringsprogram.

Deklarationen om skatter som betalas på eget initiativ behöver inte lämnas in på nytt bara för säkerhets skull. En deklaration som har lämnats in elektroniskt anses ha kommit in till Skatteförvaltningen när avsändaren har fått en mottagningsbekräftelse.

Om din skatteperiod är ett kalenderår ska du deklarera momsuppgifterna för 2016 senast 28.2.2017. Du kan lämna deklarationen elektroniskt t.ex. i Skatteförvaltningens webbtjänst MinSkatt (tidigare Skattekonto). Om du inte kan deklarera elektroniskt, ska du använda den nya blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ.

Om en primärproducent eller en bildkonstnär har ansökt om en skatteperiod på en kalendermånad eller ett kvartal ska hen deklarera momsuppgifterna antingen månatligen eller kvartalsvis enligt sin skatteperiod.

Om din skatteperiod är ett kalenderår ska du deklarera momsuppgifterna för 2017 senast 28.2.2018. Du ska lämna deklarationen elektroniskt t.ex. i Skatteförvaltningens webbtjänst MinSkatt (tidigare Skattekonto). Deklarationer som gjorts på papper (Deklaration av skatter på eget initiativ) tas emot endast av särskilda skäl. Ett sådant skäl kan t.ex. vara bristen på fungerande internetförbindelse på orten. Man behöver varken ansöka om tillstånd eller självmant ange orsaken till att man deklarerar på papper.

Om en primärproducent eller en bildkonstnär har ansökt om en skatteperiod på en kalendermånad eller ett kvartal, ska hen deklarera momsuppgifterna antingen månatligen eller kvartalsvis enligt sin skatteperiod.

Lämna bara en momsdeklaration

För all momspliktig verksamhet lämnas bara en momsdeklaration även om verksamheten skulle vara förlagd på flera orter eller ställen, t.ex. på två gårdar. 

Glöm inte att deklarera uppgifterna om löneutbetalningen

En primärproducent eller en bildkonstnär som har förts in i arbetsgivarregistret ska lämna uppgifterna om arbetsgivarprestationer månatligen. En regelbunden arbetsgivare kan också ansöka om en skatteperiod om ett kvartal. Arbetsgivarprestationerna ska deklareras elektroniskt. Uppgifterna får lämnas med en pappersblankett endast av särskilda skäl. Ett sådant skäl kan t.ex. vara bristen på fungerande internetförbindelse på orten.  Man behöver varken ansöka om tillstånd eller självmant ange orsaken till att man deklarerar på papper.  

Korrigeringen av deklarationen för skatter på eget initiativ har ändrats

Om en inlämnad deklaration behöver korrigeras, ska detta fr.o.m. 1.1.2017 göras med en ny, ersättande deklaration. Det räcker alltså inte längre att endast ange ändringens belopp. Också ändringar som gäller tidigare år görs på det nya sättet.

Du måste alltid deklarera

Den som är införd i registret över momsskyldiga och i arbetsgivarregistret ska lämna in uppgifterna för moms och arbetsgivarprestationer för varje skatteperiod, oberoende av om hen bedrivit någon verksamhet eller inte. En deklaration ska lämnas fram till att den momsskyldiges eller arbetsgivarens registerperiod har avslutats, också för verksamhetens sista skatteperiod.  Skatteperioden anses sluta på den dag då verksamheten upphör. Skattedeklarationen för skatteperioden ska lämnas och skatten betalas senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånaden efter den månad då verksamheten upphörde.

En tillfällig arbetsgivare som inte har förts in i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister lämnar inga deklarationer för de månader då inga löner har betalts.

Skogsbruksidkare behöver emellertid inte lämna en momsdeklaration om skatteperioden är ett kalenderår och det inte finns något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljningar) och om ingen annan momspliktig verksamhet har bedrivits.

Om deklarationen kommer in för sent påför Skatteförvaltningen en förseningsavgift. Om ingen deklaration lämnas in gör Skatteförvaltningen en uppskattning av uppgifterna för skatteperioden.

Mervärdesskatt och arbetsgivarens socialskyddsavgifter kan betalas på nätet

Skatteförvaltningen skickar ingen särskild giroblankett för betalning av skatter på eget initiativ, utan skatterna ska betalas självmant på Skatteförvaltningens bankkonton. Momsen och arbetsgivarprestationerna kan betalas som webbetalning t.ex. i Skatteförvaltningens webbtjänst MinSkatt.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken