Primärproducenter och bildkonstnärer: betalning och deklarering av skatter på eget initiativ

Primärproducenter är t.ex. jord- och skogsbruksidkare. Primärproducenter och bildkonstnärer är i fråga om momsen berättigade till en skatteperiod om ett kalenderår, oavsett omsättningsbeloppet. Detta gäller endast fysiska personer, dödsbon eller sammanslutningar som bedriver primärproduktion och som inte bedriver annan momspliktig verksamhet samt bildkonstnärer som inte bedriver annan momspliktig verksamhet.

Lämna in en momsdeklaration om du är införd i registret över momsskyldiga. Du måste lämna in momsdeklarationen även om du inte har gjort några momspliktiga försäljningar eller inköp under året. Skogsbruksidkare behöver emellertid inte lämna en momsdeklaration om skatteperioden är ett kalenderår och det inte finns något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljningar) och om inte heller annan momspliktig verksamhet har bedrivits.

Momsen kan deklareras och betalas i MinSkatt. Skatteförvaltningen skickar ingen särskild giroblankett för betalning av skatter på eget initiativ, utan skatterna ska betalas självmant på Skatteförvaltningens bankkonton.

Om din skatteperiod är ett kalenderår, ska du deklarera och betala moms senast 2.3.2020.

MinSkatt

Alternativt kan du lämna anmälan elektroniskt som en fil som skapats i ett anteckningsprogram eller bokföringsprogram.

En elektronisk deklaration om skatter som betalas på eget initiativ behöver inte skickas på nytt bara för säkerhets skull. En deklaration som har lämnats in elektroniskt anses ha kommit in till Skatteförvaltningen när avsändaren har fått en mottagningsbekräftelse.

Lämna bara en momsdeklaration

För all momspliktig verksamhet lämnas bara en momsdeklaration även om verksamheten skulle vara förlagd på flera orter eller ställen, t.ex. på två gårdar. 

Glöm inte att deklarera uppgifterna om löneutbetalningen

En primärproducent eller en bildkonstnär ska till inkomstregistret anmäla uppgifterna för de löner som hen betalat fr.o.m. 1.1.2019. Skatteperiodens längd inverkar inte på när anmälan ska lämnas till inkomstregistret. 

En primärproducent eller bildkonstnär som antecknats i arbetsgivarregistret ska lämna en arbetsgivares separata anmälan även för de månader då inga löner betalats ut.

Läs mer:

En felaktig deklaration måste korrigeras

Om en momsdeklaration behöver korrigeras ska du lämna en ersättande deklaration till Skatteförvaltningen.

Uppgifter som deklarerats till inkomstregistret ska korrigeras i inkomstregistret

Korrigera de fel som gäller löner som har betalats ut 1.1.2019 och därefter i inkomstregistret. 

Deklarationen ska alltid lämnas

En kund som är införd i registret över momsskyldiga och i arbetsgivarregistret ska lämna in uppgifterna för moms och arbetsgivarprestationer oberoende av om hen bedrivit någon verksamhet eller inte. En deklaration ska lämnas fram till att den momsskyldiges eller arbetsgivarens registerperiod har avslutats, också för verksamhetens sista skatteperiod.

Skatteperioden anses sluta på den dag då verksamheten upphör. Momsdeklarationen för den senaste skatteperioden ska lämnas och momsen betalas senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånaden efter den månad då verksamheten upphörde.

Skogsbruksidkare behöver emellertid inte lämna en momsdeklaration om skatteperioden är ett kalenderår och det inte finns något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljningar) och om ingen annan momspliktig verksamhet har bedrivits.

Om primärproducenten eller bildkonstnären inte har antecknats i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, behöver arbetsgivarens separata anmälan inte lämnas för de månader då ingen lön har betalats ut.

Om en utbetalare anmäler löneuppgifter till inkomstregistret för sent, leder det till en förseningsavgift. År 2019 och 2020 påförs förseningsavgift endast i exceptionella fall.

Om en deklaration av skatter på eget initiativ (exempelvis momsdeklaration eller deklarationen av arbetsgivarprestationer för december 2018) lämnas för sent, påförs en särskild förseningsavgift.

Om en utbetalare inte lämnar deklarationen alls gör Skatteförvaltningen en uppskattning av uppgifterna för skatteperioden.

Förlängda skatteperioder för primärproducenter och bildkonstnärer

Oberoende av omsättningens storlek är skatteperioden för primärproducenter och bildkonstnärer ett kalenderår i momsbeskattningen. Detta gäller endast fysiska personer, dödsbon eller sammanslutningar som bedriver primärproduktion och som inte bedriver annan momspliktig verksamhet samt bildkonstnärer som inte bedriver annan momspliktig verksamhet. Det är dock möjligt för primärproducenter och bildkonstnärer att ansöka om den kortare skatteperioden på ett kalenderkvartal eller en kalendermånad.

Om du vill betala skatterna som du innehållit på löner och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift enligt en kvartalslång skatteperiod, ska följande villkor uppfyllas:

  • du har anmält dig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister
  • omsättningen under kalenderåret är under 100 000 euro
  • du har inte försummat din deklarationsskyldighet
  • du har inte lämnat skatter obetalda.

Skatteperiodens längd inverkar inte på när anmälan ska lämnas till inkomstregistret. Primärproducenten eller bildkonstnären ska anmäla uppgifterna om löner som har betalats ut 1.1.2019 och därefter till inkomstregistret senast på den femte kalenderdagen som följer efter betalningsdagen.

Om du först håller på att inleda din verksamhet kan du ansöka om en valfri skatteperiod

Om företaget tidigare har införts i Skatteförvaltningens register kan man ansöka om en valfri skatteperiod

  • i MinSkatt
  • med blanketten Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071r)
  • med ändringsanmälan (Y4–Y6)

Läs mer: Att ansöka om valfri skatteperiod