Primärproducenter och bildkonstnärer: betalning och deklarering av skatter på eget initiativ

Ändringar i anmälan av löneuppgifter

Löner och arbetsgivarprestationer som betalats 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer om hur anmälan om löneuppgifter ändras.

Primärproducenter är t.ex. jord- och skogsbruksidkare. Primärproducenter och bildkonstnärer är i fråga om momsen berättigade till en skatteperiod om ett kalenderår, oavsett omsättningsbeloppet.

Lämna in en momsdeklaration om du är införd i registret över momsskyldiga. Du måste lämna in momsdeklarationen även om du inte har gjort några momspliktiga försäljningar eller inköp under året. Skogsbruksidkare behöver emellertid inte lämna en momsdeklaration om skatteperioden är ett kalenderår och det inte finns något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljningar) och om inte heller annan momspliktig verksamhet har bedrivits.

Skatter på eget initiativ kan deklareras och betalas i MinSkatt. Skatteförvaltningen skickar ingen särskild giroblankett för betalning av skatter på eget initiativ, utan skatterna ska betalas självmant på Skatteförvaltningens bankkonton.

MinSkatt

Du kan lämna anmälan som en fil som skapats i antingen ett anteckningsprogram eller  ett bokföringsprogram.

Deklarationen om skatter som betalas på eget initiativ behöver inte lämnas in på nytt bara för säkerhets skull. En deklaration som har lämnats in elektroniskt anses ha kommit in till Skatteförvaltningen när avsändaren har fått en mottagningsbekräftelse.

Lämna bara en momsdeklaration

För all momspliktig verksamhet lämnas bara en momsdeklaration även om verksamheten skulle vara förlagd på flera orter eller ställen, t.ex. på två gårdar. 

Glöm inte att deklarera uppgifterna om löneutbetalningen

En primärproducent eller en bildkonstnär som har förts in i arbetsgivarregistret ska lämna uppgifterna om arbetsgivarprestationer månatligen. En regelbunden arbetsgivare kan också ansöka om en skatteperiod om ett kvartal.

Arbetsgivarprestationerna ska deklareras i MinSkatt. Uppgifterna får lämnas med en pappersblankett endast av särskilda skäl. Ett sådant skäl kan t.ex. vara bristen på fungerande internetförbindelse på orten.  Man behöver varken ansöka om tillstånd eller självmant ange orsaken till att man deklarerar på papper.  

Korrigeringen av deklarationen för skatter på eget initiativ har ändrats

Om en inlämnad deklaration behöver korrigeras, ska detta fr.o.m. 1.1.2017 göras med en ny, ersättande deklaration. Det räcker alltså inte längre att endast ange ändringens belopp. Också ändringar som gäller tidigare år görs på det nya sättet.

Du måste alltid deklarera

Den som är införd i registret över momsskyldiga och i arbetsgivarregistret ska lämna in uppgifterna för moms och arbetsgivarprestationer för varje skatteperiod, oberoende av om hen bedrivit någon verksamhet eller inte. En deklaration ska lämnas fram till att den momsskyldiges eller arbetsgivarens registerperiod har avslutats, också för verksamhetens sista skatteperiod.  Skatteperioden anses sluta på den dag då verksamheten upphör. Skattedeklarationen för skatteperioden ska lämnas och skatten betalas senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånaden efter den månad då verksamheten upphörde.

En tillfällig arbetsgivare som inte har förts in i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister lämnar inga deklarationer för de månader då inga löner har betalts.

Skogsbruksidkare behöver emellertid inte lämna en momsdeklaration om skatteperioden är ett kalenderår och det inte finns något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljningar) och om ingen annan momspliktig verksamhet har bedrivits.

Om deklarationen kommer in för sent påför Skatteförvaltningen en förseningsavgift. Om ingen deklaration lämnas in gör Skatteförvaltningen en uppskattning av uppgifterna för skatteperioden.

Förlängda skatteperioder för primärproducenter och bildkonstnärer

Oberoende av omsättningens storlek är skatteperioden för primärproducenter och bildkonstnärer ett kalenderår i momsbeskattningen. Detta gäller endast sådana fysiska personer, dödsbon eller sammanslutningar som bedriver primärproduktion och sådana bildkonstnärer (79 c § i mervärdesskattelagen) som inte bedriver annan momspliktig verksamhet. Det är dock möjligt för primärproducenter och bildkonstnärer att ansöka om den valfria, kortare skatteperioden på ett kalenderkvartal eller en kalendermånad.

Nya företagare kan ansöka om en valfri skatteperiod med etableringsanmälan (Y1-Y3) eller blanketten 4071r. Ett företag som tidigare har införts i Skatteförvaltningens register kan i sin tur ansöka om valfri skatteperiod i MinSkatt, med ändringsanmälan (Y4-Y6) eller blanketten Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071r).

Primärproducenter och bildkonstnärer är berättigade till en skatteperiod på ett kalenderår i momsbeskattningen. Däremot i fråga om förskottsinnehållning, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och källskatter är de på ansökan berättigade till en skatteperiod på ett kalenderkvartal, om deras omsättning är högst 100 000 euro och om de inte har försummat deklarationsskyldigheten eller lämnat skatter obetalda.