Hur rättas ett fel i en deklaration av skatter på eget initiativ?

Ett fel i en deklaration rättas genom att lämna en ersättande deklaration för den skatteperiod som felet gäller.  I den ersättande deklarationen anger man de rätta beloppen för alla uppgifter om det skatteslag (t.ex. moms) man vill rätta. I rättelsedeklarationen som gäller arbetsgivarprestationer ska man på nytt deklarera beloppen på förskottsinnehållning, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och källskatt. Den ersättande deklarationen ska lämnas elektroniskt exempelvis i e-tjänsten MinSkatt.  Man kan lämna rättelsedeklarationen på papper endast av särskilda skäl. 

Exempel: Om uppgifterna har lämnats för fel skatteperiod bör kunden för varje skatteperiod lämna en helt ny, ersättande deklaration i vilken uppgifterna är korrekta. Om det inte finns någon skatt som ska deklareras för skatteperioden, ska kunden lämna en anmälan om ingen verksamhet dvs. en nolldeklaration.

Felet ska rättas inom tre år. Det som avgör är vilket kalenderår eller vilken räkenskapsperiod som omfattar den skatteperiod för vilken skatten borde ha deklarerats och betalats. En tidsfrist på tre år räknas från ingången av det kalenderår som följer på detta kalenderår eller denna räkenskapsperiod.

Enligt huvudregeln rättas felet genom att lämna en rättelsedeklaration för den skatteperiod som felet hänför sig till.

När man rättar ett fel som finns i skattegrunden eller i någon annan uppgift ska rättelsedeklarationen alltid lämnas för den skatteperiod som felet hänför sig till. Också rättelsedeklarationer som gäller ändring av skatteslag ska alltid lämnas för den skatteperiod som felet hänför sig till. När man rättar både det skattebelopp som deklarerats på skattedeklarationen och dess grund, ska båda rättelserna hänföras till samma skatteperiod. 

Alltid då man rättar beloppen på förskottsinnehållning, källskatt eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska man också vid behov korrigera årsanmälan.

Rättelse av små fel

Ett fel i en skattedeklaration, oavsett beloppet, kan alltid rättas för den skatteperiod som felet gäller. Det har tagits i bruk ett nytt, alternativt rättelseförfarande för deklaration av skatter på eget initiativ. Förfarandet tillämpas för första gången vid rättelse av uppgifter som lämnas för en skatteperiod som börjar 1.1.2017. Förfarandet gäller fel vars ekonomiska betydelse är obetydliga. Ett fel i uppgifterna om skatter på eget initiativ är av obetydlig ekonomisk betydelse om den överdeklarerade eller odeklarerade skatten är högst 500 euro per skatteperiod och skatteslag.

Ett litet fel kan utan ogrundat dröjsmål rättas på en skattedeklaration som lämnas in senast på den sista inlämningsdagen för skattedeklarationer i månaden efter den månad då felet upptäcktes. Rättelsen av ett litet fel behöver alltså inte hänföras till den skatteperiod som felet gäller: felet kan rättas genom att det skattebelopp som ska deklareras för följande skatteperioder ändras. 
 
Man ska observera vid rättelse av små fel att endast momsen för skatteperioden kan vara negativ.  En begränsning för rättelse av små fel i fråga om andra skatter än moms är det att rättelsen inte kan leda till att den skatt som ska betalas för skatteperioden blir negativ. Enligt bestämmelsen kan felet rättas under följande skatteperioder m.a.o. om det i den skatteperiod under vilket felet upptäcks inte finns skatter att betala av samma skatteslag, kan felet rättas under följande skatteperioder allteftersom det finns skatter i fråga att betala. 

En skatteperiod på en kalendermånad

Exempel 1. Moms har deklarerats till ett för stort belopp.

Kunden upptäcker i maj 2018 ett litet fel som hänför sig till november 2017. Kunden har deklarerat 200 euro för mycket moms med 24 %.  Kunden behöver inte hänföra rättelsen av felet till november 2017, utan felet kan rättas senast i den skattedeklaration som lämnas in på den allmänna förfallodagen i juni 2018.

Deklaration av skatter på eget initiativ Uppgifter som deklarerats på skattedeklarationen (11/2017): Deklaration för juni 2018 utan rättelse av ett litet fel Deklaration för juni 2018 när rättelse av ett litet fel har beaktas
Moms 24 % på inhemsk försäljning 1 000 1 200 1 000
Moms som ska dras av för skatteperioden 700 700 700
Moms att betala 300 500 300

Exempel 2. Förskottsinnehållning har deklarerats till ett för stort belopp.

Kunden upptäcker i augusti 2018 ett litet fel som hänför sig till november 2017. Den deklarerade förskottsinnehållningen var 200 euro mer än det belopp som innehållits. Rättelsen av felet behöver inte hänföras till oktober 2017, utan felet får rättas i den skattedeklaration som lämnas in senast på den allmänna förfallodagen i september 2018. Eftersom felet upptäcks först efter utgången av kalenderåret, ska också årsanmälan för 2017 rättas.

Deklaration av skatter på eget iniatiativ Uppgifter som deklarerats på skattedeklarationen (1072017): Deklaration för september 2018 utan rättelse av ett litet fel Deklaration för september 2018 när rättelse av ett litet fel har beaktats
Förskottsinnehållning 1 000 1 200 1 000

Exempel 3. Förskottsinnehållning har deklarerats till ett för stort belopp, rättelse av ett litet fel delas upp på flera månader.

Kunden upptäcker i oktober 2017 ett litet fel som hänför sig till september 2017. Den deklarerade förskottsinnehållningen var 200 euro mer än det belopp som innehållits. Rättelsen av ett litet fel behöver inte hänföras till september 2017. I oktober har en förskottsinnehållning på 100 euro verkställts. Rättelsen i oktober kan endast vara 100 euro eftersom förskottsinnehållningen inte kan vara negativ på grund av att man rättar ett litet fel. Kunden måste dela upp rättelsen av felet på flera månader.  

Deklaration av skatter på eget initiativ Uppgifter som deklarerats på skattedeklarationen (9/2017): deklarationför oktober 2017 utan rättelse av ett litet fel Deklaration för oktober 2017 när rättelse av ett litet fel har beaktats
Förskottsinnehållning 400 100 0

Exempel 4. Moms har deklarerats till ett för litet belopp.

Kunden upptäcker i maj 2017 ett litet fel som hänför sig till januari 2017. I den har moms 24 % deklarerats till ett för litet belopp. Kunden behöver inte hänföra rättelsen av det lilla felet till januari 2017, utan felet kan rättas senast i den skattedeklaration som lämnas in på den allmänna förfallodagen i juni 2017.

Deklaration av skatter på eget initiativ Uppgifter som deklarerats på skattedeklarationen (1/2017): Deklaration för juni 2017 utan rättelse av ett litet fel Deklaration för juni 2017 när rättelse av ett litet fel har beaktats
Moms 24 % på inhemskförsäljning 1 000 1 200 1 400
Moms som ska dras av för skatteperioden 700 700 700
Moms att betala 300 500 700