Hur rättas ett fel i en deklaration av skatter på eget initiativ?

Denna anvisning gäller endast de deklarationer av skatter på eget initiativ som lämnas till Skatteförvaltningen - exempelvis momsdeklarationen.

Lämna en ersättande deklaration i MinSkatt

Ett fel i en deklaration av skatter på eget initiativ rättas genom att lämna en ersättande deklaration för den skatteperiod som felet gäller. I den ersättande deklarationen ska man ange de rätta beloppen för alla uppgifter om det skatteslag (t.ex. moms) man vill rätta.

Du kan endast korrigera arbetsgivarprestationer som betalats 2018 eller tidigare i den ersättande deklarationen för arbetsgivarprestationer. I den ersättande deklarationen ska man på nytt deklarera beloppen på förskottsinnehållning, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och källskatt.

Alltid då du rättar beloppen på förskottsinnehållning, källskatt eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska du vid behov också korrigera årsanmälan.

Lämna in den ersättande deklarationen elektroniskt exempelvis i MinSkatt. Den ersättande deklarationen kan lämnas på papper endast i undantagsfall. Ange alltid orsaken när du rättar uppgifter om moms och arbetsgivarprestationer som redan deklarerats tidigare.

Exempel 1: Om uppgifterna har lämnats för fel skatteperiod bör kunden för varje skatteperiod lämna en helt ny, ersättande deklaration i vilken uppgifterna är korrekta. Om det inte finns någon skatt som ska deklareras för skatteperioden, ska kunden lämna en anmälan om ingen verksamhet dvs. en nolldeklaration.

Felet ska rättas inom 3 år. Det som avgör är vilket kalenderår eller vilken räkenskapsperiod som omfattar den skatteperiod för vilken skatten borde ha deklarerats och betalats. En tidsfrist på 3 år räknas från ingången av det kalenderår som följer på detta kalenderår eller denna räkenskapsperiod.

När man rättar ett fel som finns i skattegrunden eller i någon annan uppgift ska rättelsedeklarationen alltid lämnas för den skatteperiod som felet hänför sig till. Också rättelsedeklarationer som gäller ändring av skatteslag ska alltid lämnas för den skatteperiod som felet hänför sig till. När man rättar både det skattebelopp som deklarerats på skattedeklarationen och dess grund, ska båda rättelserna hänföras till samma skatteperiod. 

Rättelse av små fel

Ett fel i en skattedeklaration, oavsett beloppet, kan alltid rättas för den skatteperiod som felet gäller. 

Ett fel som har liten ekonomisk betydelse kan rättas genom ett förenklat förfarande. Ett fel i uppgifterna om skatter på eget initiativ har liten ekonomisk betydelse om den överdeklarerade eller odeklarerade skatten är högst 500 euro per skatteperiod och skatteslag. Skatteperiodens längd har inte någon betydelse. Exempelvis primärproducenter för vilka skatteperioden är ett kalenderår kan använda ett förenklat förfarande för att rätta fel som har liten ekonomisk betydelse.

Ett litet fel kan utan ogrundat dröjsmål rättas på en skattedeklaration som lämnas in senast på den sista inlämningsdagen för skattedeklarationer i månaden efter den månad då felet upptäcktes. Rättelsen av ett litet fel behöver alltså inte hänföras till den skatteperiod som felet gäller: felet kan rättas genom att det skattebelopp som ska deklareras för följande skatteperioder ändras. 

Man ska observera vid rättelse av små fel att endast momsen för skatteperioden kan vara negativ. Rättelsen av uppgifterna om övriga skatter på eget initiativ får inte leda till negativ skatt för skatteperioden. Felet kan rättas under följande skatteperioder m.a.o. om det i den skatteperiod under vilket felet upptäcks inte finns skatter att betala av samma skatteslag, kan felet rättas under följande skatteperioder allteftersom det finns skatter i fråga att betala. 

En skatteperiod på en kalendermånad

Exempel 2. Moms har deklarerats till ett för stort belopp.

I maj 2019 upptäcker kunden ett ringa fel som hänför sig till uppgifterna för november 2018. Kunden har deklarerat 200 euro för mycket moms med 24 %. Rättelsen av ett ringa fel behöver inte hänföras till november 2018. Kunden kan rätta felet i en skattedeklaration som hen lämnar in senast på den allmänna förfallodagen i juni 2019.

Deklaration av skatter på eget initiativ Uppgifter som deklarerats på skattedeklarationen (11/2018): Deklaration för juni 2019 utan rättelse av ett litet fel Deklaration för juni 2019 när rättelse av ett litet fel har beaktas
Moms 24 % på inhemsk försäljning 1 000 1 200 1 000
Moms som ska dras av för skatteperioden 700 700 700
Moms att betala 300 500 300

Exempel 3. Moms har deklarerats till ett för litet belopp.

Kunden upptäcker i maj 2019 ett litet fel som hänför sig till januari 2019. I den har moms 24 % deklarerats till ett för litet belopp. Kunden behöver inte hänföra rättelsen av det lilla felet till januari 2019, utan felet kan rättas senast i den skattedeklaration som lämnas in på den allmänna förfallodagen i juni 2019.

Deklaration av skatter på eget initiativ Uppgifter som deklarerats på skattedeklarationen (1/2019): Deklaration för juni 2019 utan rättelse av ett litet fel Deklaration för juni 2019 när rättelse av ett litet fel har beaktats
Moms 24 % på inhemskförsäljning 1 000 1 200 1 400
Moms som ska dras av för skatteperioden 700 700 700
Moms att betala 300 500 700