Utbetalning av återbäring av skatt på eget initiativ

Skatteförvaltningen betalar återbäringar utan dröjsmål enligt återbäringstidpunkten och -gränsen när rätten till återbäring har utretts och återbäringen inte används för betalning av skatt eller annan fordran. Återbäringar kan bildas av negativ moms, av att skatt som deklarerats tidigare eller skatt som Skatteförvaltningen fastställt sänks, av egen betalning eller av krediteringsränta.

Återbäringstidpunkten och ändring av den

Skatteförvaltningen betalar återbäringar av skatter på eget initiativ (t.ex. negativ moms) genast efter behandling, om inte kunden har valt någon annan återbäringstidpunkt eller fastställt en återbäringsgräns samt om det inte finns andra hinder för återbäring.

Genom att ändra återbäringstidpunkten kan man välja om återbäringen lämnas kvar för att användas till kommande skatter eller om den betalas ut genast efter behandlingen.

Ändringar i återbäringstidpunkten och -gränsen kan göras i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Alternativ för återbäringstidpunkt

Som standardinställning betalas återbäring genast (negativ moms, återbäring på grund av sänkt skatt, krediteringsränta).  Negativ moms kan dock återbäras tidigast efter den allmänna förfallodagen i den månad som följer efter skatteperioden. Återbäringen lämnas inte kvar för att användas till kommande skatter som förfaller till betalning. Kundens egna betalningar återbärs på begäran.

Exempel 1: Kundens skatteperiod är en kalendermånad. Kunden har den 4 mars deklarerat negativ moms för januari till Skatteförvaltningen och anmält arbetsgivarprestationerna för februari till inkomstregistret. Den negativa momsen återbärs genast efter behandling om det inte finns obetalda skatter, och den används inte för att täcka arbetsgivarprestationerna som förfaller under kalendermånaden.

Exempel 2: Kundens skatteperiod är en kalendermånad. Kunden har den 4 februari (dvs. före den allmänna förfallodagen i månaden efter skatteperioden) deklarerat negativ moms och anmält arbetsgivarprestationer för januari. Den negativa momsen används för att täcka arbetsgivarprestationer som förfaller till betalning den 12 februari. Om det finns återbäring kvar efter skatterna på eget initiativ som förfaller till betalning på förfallodagen, används återbäringen till Skatteförvaltningens övriga fordringar eller kvittas utanför Skatteförvaltningen (t.ex. hos utsökningsmyndigheten). Eventuellt överskott återbärs.

Exempel 3: Skatteperioden för moms för näringsidkare eller primärproducenter är ett kalenderår. Kunden har den 4 januari (dvs. före förfallodagen i månaden efter skatteperioden) lämnat en deklaration av negativ moms för det föregående året. Den negativa momsen återbärs genast efter behandlingen, dock tidigast efter den 14 januari. Detta är den allmänna förfallodagen efter skatteperioden dvs. kalenderåret. En deklaration för det föregående året kan lämnas först när alla transaktioner som inverkar på kalenderårets momsbelopp är klara. Om det finns återbäring kvar efter skatterna på eget initiativ som förfaller till betalning på förfallodagen, används återbäringen till Skatteförvaltningens övriga fordringar eller kvittas utanför Skatteförvaltningen (t.ex. hos utsökningsmyndigheten). Eventuellt överskott återbärs.

Återbäringen bildas av negativ moms, sänkt skatt och krediteringsränta. Även oanvända belopp som kunden betalat in återbärs.

Skatteperioden är en kalendermånad: Återbäringen väntar på den allmänna förfallodagen efter kundens deklarationsdag, då återbäringen används för att täcka förfallande skatter på eget initiativ. Om det finns återbäring kvar efter skatterna på eget initiativ som förfaller till betalning på förfallodagen, används återbäringen till andra fordringar än de förfallna fordringar som gäller skatter på eget initiativ. Ett belopp som återstår efter detta återbärs. Negativ moms som deklarerats på förfallodagen används för att täcka Skatteförvaltningens fordringar som förfaller till betalning på samma förfallodag.

Exempel 1: Kundens skatteperiod är en kalendermånad. Den 4 mars har kunden lämnat en deklaration för negativ moms för januari och en anmälan om arbetsgivarprestationer för februari. Den negativa momsen används för att täcka arbetsgivarprestationer som förfaller till betalning den 12 mars. Om det finns återbäring kvar efter skatterna på eget initiativ som förfaller till betalning på förfallodagen, används återbäringen till Skatteförvaltningens övriga fordringar eller kvittas utanför Skatteförvaltningen (t.ex. hos utsökningsmyndigheten). Eventuellt överskott återbärs.

Exempel 2: Kundens skatteperiod är en kalendermånad. Företaget har den 15 mars lämnat en deklaration för negativ moms för februari. Den negativa momsen används för att täcka arbetsgivarprestationer som förfaller till betalning den 12 april. Om det finns återbäring kvar efter skatterna på eget initiativ som förfaller till betalning på förfallodagen, används återbäringen till Skatteförvaltningens övriga fordringar eller överförs till en part utanför Skatteförvaltningen (t.ex. utsökningsmyndigheten). Eventuellt överskott återbärs.

Valfri förlängd skatteperiod: Återbäringen väntar tills skatteperiodens allmänna förfallodag. Om kunden lämnar in sin deklaration först efter periodens förfallodag, bildas återbäringen på följande månads allmänna förfallodag.

Exempel 3: Kundens skatteperiod är ett kvartal, och kunden har den 15 april lämnat en deklaration av negativ moms för det första kvartalet. Återbäringen väntar till periodens förfallodag den 13 maj. Om det finns återbäring kvar efter skatterna på eget initiativ som förfaller till betalning på förfallodagen, används återbäringen till Skatteförvaltningens övriga fordringar eller överförs till en part utanför Skatteförvaltningen (t.ex. utsökningsmyndigheten). Eventuellt överskott återbärs.

Exempel 4: Kundens skatteperiod är ett kvartal, och kunden har den 15 maj lämnat en deklaration av negativ moms för det första kvartalet. Återbäringen väntar till nästa allmänna förfallodag den 12 juni. Om det finns återbäring kvar efter skatterna på eget initiativ som förfaller till betalning på förfallodagen, används återbäringen till Skatteförvaltningens övriga fordringar eller kvittas utanför Skatteförvaltningen (t.ex. hos utsökningsmyndigheten). Eventuellt överskott återbärs.

Återbäringen lämnas i sin helhet kvar för att täcka kommande fordringar. Återbäringen betalas alltså inte ut till kunden. Negativ moms, återbäring som bildas på grund av sänkt skatt, krediteringsränta och egna betalningar sparas. På månandens sista dag används återbäring dock till betalning av eventuella skatteskulder.

Exempel: Kundens skatteperiod är en kalendermånad. Den 4 mars har kunden lämnat en deklaration för negativ moms för januari och arbetsgivarprestationer för februari. Negativ moms används för betalning av arbetsgivarprestationer som förfaller till betalning den 12 mars och den eventuella kvarstående återbäringen hålls kvar för att vänta kommande skatter som förfaller till betalning. På månandens sista dag används återbäring till betalning av eventuella skatteskulder eller kvittas utanför Skatteförvaltningen (t.ex. hos utsökningsmyndigheten).

Att fastställa en återbäringsgräns

Kunden kan definiera en återbäringsgräns i euro om valet för återbäringstidpunkt är ”Återbäring genast efter behandling” eller ”Återbäring efter nästa allmänna förfallodag”. Då återbär Skatteförvaltningen endast sådana oanvända återbäringar och krediteringsräntor som överskrider återbäringsgränsen. Ett belopp som inte överskrider återbäringsgränsen sparas för att täcka skatter som förfaller till betalning senare. En återbäring kan användas för andra förfallna fordringar i slutet av månaden, även om en återbäringsgräns har fastställts.

Krediteringsränta betalas på återbäringar

På det belopp som ska återbäras räknas krediteringsränta. Krediteringsräntan motsvarar referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter. Krediteringsräntan är dock alltid minst 0,5 %. Krediteringsräntan justeras årligen. År 2020 är räntan 0,5 %.

På moms som berättigar till återbäring betalas krediteringsränta från dagen efter förfallodagen för skatteperiodens skatt till och med den dag då momsen användes för betalning av andra skatter eller debiterades från Skatteförvaltningens konto. 

Exempel: Skatteperioden är januari. För moms som berättigar till återbäring beräknas krediteringsräntan från den 13 mars, dvs. dagen efter den allmänna förfallodagen för mars, 12.3. 

Exempel: Skatteperioden är januari-mars. Krediteringsräntan beräknas från den 13 maj, dvs. dagen efter den allmänna förfallodagen för maj, 12.5.

Om skatteperioden för moms är ett kalenderår, är förfallodagen för momsen den sista dagen i februari och krediteringsränta räknas på återbäringen från och med den 1 mars.

Krediteringsräntan är inte skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen.

Återbäringar betalas in på bankkonto

Beloppet som återbärs betalas i första hand in på kundens bankkonto. I Skatteförvaltningens kunduppgifter kan det samtidigt finnas endast ett giltigt bankkontonummer. 

Kontonummer kan anmälas i Skatteförvaltningens webbtjänst MinSkatt. Om inget kontonummer har angetts, betalas återbäringen som betalningsanvisning via banken. En skatteåterbäring på under 15 euro betalas som en betalningsanvisning endast på kundens begäran. Mer detaljerade anvisningar om att lyfta återbäringen finns i betalningsanvisningen som banken skickat. En betalningsanvisning kan endast skickas till en adress i Finland.

När skatteåterbäringen betalas till ett bankkonto står den till kundens förfogande cirka en vecka tidigare än om den betalas i form av en betalningsanvisning.

Skatteåterbäring kan användas för obetalda skatter

Skatteförvaltningen kan använda återbäringen till obetalda skatter och andra avgifter. En återbäring kan också användas för vissa fordringar utanför Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen kan även använda skatteåterbäringen till betalning av skatteskulder som mottagaren av återbäringen ansvarar för. Kunden får alltid ett meddelande om att en återbäring använts.

Försummelse av deklarationsskyldighet förhindrar utbetalningen av återbäring

Om kunden inte har lämnat någon deklaration eller om deklarationerna har varit bristfälliga, kan återbäring inte utbetalas. Såväl skatter på eget initiativ som samfunds och samfällda förmåners inkomstskatt beaktas: om det finns brister i endera deklarationen, kan Skatteförvaltningen inte återbetala någondera skatten. Bristerna i en deklaration syns i MinSkatt dagen efter den sista inlämningsdagen för deklarationen.

Återbäringar kan dröja också på grund av bristfälliga bankkonto- eller adressuppgifter. I dessa situationer står återbäringarna kvar och används för betalning av skatter som senare förfaller till betalning. Återbäringar som inte betalats ut visas i MinSkatt.

Återbäring av en egen ogrundad betalning

En betalning av skatt på eget initiativ som gjorts av misstag eller som är ogrundad kan återbäras på kundens begäran. Det minsta beloppet som återbärs är 10 euro. Återbäringsbegäran kan göras i MinSkatt. 

Ändringar i återbäringstidpunkten och -gränsen kan göras i MinSkatt.