Förseningsavgift för en deklaration av skatter på eget initiativ

Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ har ändrats vid ingången av 2017. Också förseningsavgiften för skatter på eget initiativ har ändrats. Tidigare räknades förseningsavgiften på samma sätt som ränta. Nu beräknas förseningsavgiften mer schematiskt.

Om kunden lämnar en deklaration av skatter på eget initiativ (tidigare: periodskattedeklaration) för sent för en skatteperiod som har gått ut före 2017, påförs förseningsavgiften enligt en årlig räntesats om 15 procent på varje skatt som deklarerats för sent. Minimibeloppet på en förseningsavgift är 5 euro per skatteslag, medan maximibeloppet är 15 000 euro per skatteslag. Beslutet om påförande av föreningsavgift, dess grunder och förfallodag antecknas på ett sammandrag, som ersätter skattekontoutdraget.

Exempel 1:  

Kunden deklarerar förskottsinnehållningen för skatteperiod 10/2016 i januari 2017. Förseningsavgiften påförs i enlighet med de gamla bestämmelserna. Om kunden senare för samma skatteperiod lämnar in en deklaration enligt vilken den förskottsinnehållning som ska betalas minskar, ska förseningsavgiften rättas på motsvarande sätt enligt de gamla bestämmelserna.

Exempel 2:  

Kundens skatteperiod är en kalendermånad. Hen deklarerar momsuppgifterna (10 000 euro) för oktober 2016 och uppgiften Ingen löneutbetalning för november 2016 för sent. Deklarationen borde ha kommit till Skatteförvaltningen 12.12.2016 men den kommer elektroniskt 29.1.2017. För moms (10 000 euro) som deklarerats för sent påförs förseningsavgift 197,26 euro utifrån förseningstiden 13.12.2016–29.1.2017 enligt följande formel:

  15 x 10 000 euro x 48 dagar  = 197,26 euro
          100 x 365 dagar

Obs. Korrigeringsuppgifter för periodskattedeklarationen och sammandragsdeklarationen för moms kunde inte lämnas elektroniskt 23.12–31.12. Förseningsavgifter påförs inte på grund av serviceavbrottet.

För en för sent deklarerad uppgift Ingen löneutbetalning påförs en förseningsavgift på 5 euro.  Obs! Om deklarationen hade lämnats på papper, skulle förseningsavgiften ha påförts för tiden 9.12.2016–29.1.2017 eftersom inlämningsdagen för periodskattedeklaration på papper hade varit redan 8.12.2016.

Förseningsavgiften påförs enligt skatteperiod för varje skatteslag som deklareras för sent.  Arbetsgivarprestationerna (förskottsinnehållning, källskatt på löner och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift) betraktas dock som ett skatteslag.

Förseningsavgiften påförs också då det t.ex. inte har förekommit momspliktig verksamhet eller löneutbetalning och deklarationen lämnas för sent.

Beslutet om påförande av föreningsavgift, dess grunder och förfallodag antecknas på ett sammandrag, som ersätter skattekontoutdraget.

Förseningsavgiftens belopp

Förseningsavgiften är tvådelad. Den består av en förseningsavgift per dag och en förseningsavgift baserad på skattebeloppet.

1–45 dagar

För en skatteperiods första deklaration beräknas en förseningsavgift som är 3 euro för varje förseningsdag under de första 45 dagarna. Förseningsavgiften kan vara högst 135 euro.

Över 45 dagar

Om en skatteperiods första skattedeklaration lämnas mer än 45 dagar för sent, är förseningsavgiften sammanlagt 135 euro.  Beloppet ökas med 2 procent av det skattebelopp som deklarerats för sent. Förseningsavgiften är dock högst 15 000 euro per skatteslag.

En rättelsedeklaration dvs. ersättande deklaration är en deklaration med vilken fel i den tidigare deklarationen rättas. Ingen förseningsavgift ska påföras för den ersättande deklarationen om den lämnas högst 45 dagar efter den sista inlämningsdagen för den ursprungliga deklarationen. Om den första skattedeklarationen för skatteperioden lämnas mer än 45 dagar för sent ökas förseningsavgiften med 2 procent av det skattebelopp som deklarerats för sent, men högst med 15 000 euro per skatteslag.

Verotuksen muutoksia_veronkorotukset_sv

Exempel 1:

Kunden lämnar 35 dagar för sent en skattedeklaration i vilken det skattebelopp som ska betalas uppgår till 5 000 euro. Förseningsavgiften för 35 dagar är 105 euro (35 dagar x 3 euro = 105 euro).

Exempel 2:

Kunden lämnar 50 dagar för sent en skattedeklaration i vilken det skattebelopp som ska betalas uppgår till 5 000 euro. Förseningsavgiften påförs för 45 dagar dvs. 135 euro och till detta läggs 2 procent av det skattebelopp som deklarerats för sent dvs. 100 euro. Förseningsavgiften är 235 euro.

Exempel 3:

Kunden lämnar 50 dagar för sent en skattedeklaration, där hen uppger 5 000 euro i moms som ger rätt till återbäring. Förseningsavgiften blir då 135 euro. Ingen förseningsavgift som bestäms enligt skattebeloppet ska tas ut, eftersom ingen skatt ska betalas enlig deklarationen.

Exempel 4:

Kunden anger i sin deklaration den 18 mars, sex dagar efter den föreskrivna sista inlämningsdagen, att hen ska betala 5 000 euro i moms. Förseningsavgiften beräknas då för sex dagar och blir 18 euro.

Kunden kompletterar sin tidigare deklaration den 30 mars genom att i en ersättande deklaration ange det skattebelopp som ska betalas till 7 000 euro. Den skattskyldige påförs ingen förseningsavgift eftersom den ersättande deklarationen har kommit in till Skatteförvaltningen innan 45 dagar har gått från inlämningsdagen för skattedeklarationen.

Den 30 april kompletterar kunden ännu sin tidigare deklaration med en rättelsedeklaration där det skattebelopp som ska betalas anges till 8 000 euro. Skattebeloppet jämförs med det tidigare deklarerade skattebeloppet 7 000 euro. Den skattskyldige påförs en förseningsavgift som är två procent av 1 000 euro dvs. 20 euro.

Exempel 5:

Kunden deklarerar den 18 mars 5 000 euro i förskottsinnehållning för februari. Förseningsavgiften påförs för sex dagar, sammanlagt 18 euro.

Kunden kompletterar sin tidigare skattedeklaration den 30 april och rättar förskottsinnehållningsbeloppet till 4 000 euro. Den skattskyldige påförs ingen förseningsavgift eftersom beloppet av skatt som ska betalas minskar.

Exempel 6:

Kunden lämnar 8.1.2018 in anmälan ”ingen löneutbetalning” för november 2017. Anmälan har ankommit 27 dagar för sent. Förseningsavgiften är 3 euro/dag, sammanlagt 81 euro.

Arbetsgivarprestationerna är ett av skatteslagen. Förseningsavgiften fördelas dock mellan

  • arbetsgivarens förskottsinnehållning
  • sjukförsäkringsavgift
  • källskatt.

Det blir alltså 1 euro/dag förseningsavgift för alla dessa tre skatteslag, sammanlagt 27 euro/skatteslag.

Om kunden har lämnat in anmälan om förskottsinnehållningar och sjukförsäkringsavgifter för sent, fördelas förseningsavgiften mellan dessa två skatteslag i förhållande till skattebeloppen.

Läs mer: Årsanmälare av moms: Gör så här om du har fått en betalningsuppmaning för en förseningsavgift för en försenat inlämnad deklaration

Skatteperiodens uppgifter uppskattas om en deklaration av skatter på eget initiativ inte lämnas i tid

Om kunden inte har lämnat sin skattedeklaration i tid skickar Skatteförvaltningen en uppmaning om att lämna deklarationen. Uppmaningen innehåller en uppskattning av skattebeloppet.

Om kunden trots uppmaning inte lämnar en deklaration av skatter på eget initiativ påför Skatteförvaltningen skatteperiodens skatter enligt de uppskattade uppgifterna. Det påförs en skatteförhöjning för försummelse av deklarationsskyldighet. 

Kunden korrigerar de uppskattade uppgifterna genom att lämna den uteblivna deklarationen. Om deklarationen lämnas efter att Skatteförvaltningen har påfört skatten enligt uppskattning kan Skatteförvaltningen avlyfta den skatt som påförts enligt uppskattning samt skatteförhöjningen. Deklarationen betraktas då som en skattedeklaration som lämnats för sent och för den påförs en förseningsavgift.  Förseningsavgiften beräknas också i detta fall separat för varje skatteslag. Om beloppet av skatt som deklarerats för sent är 0 eller negativt, är förseningsavgiften 135 euro. Någon separat omprövningsbegäran behövs inte.

Uppgiften om avlyftande av skatt som påförts enligt uppskattning och avlyftande av skatteförhöjning samt om påförande av förseningsavgift antecknas på sammandraget.

Exempel 7:

Kunden har inte lämnat uppgifter om skatter på eget initiativ, exempelvis momsuppgifter. Den skatt som kunden ska betala har enligt uppskattning fastställts till 10 000 euro. Kunden har i en skattedeklaration som lämnats för sent angett det skattebelopp som ska betalas till 6 000 euro. Om deklarationen anses vara tillförlitlig, undanröjer Skatteförvaltningen beslutet om beskattning enligt uppskattning inklusive skatteförhöjningar, och den skattedeklaration som lämnats betraktas som en försenad skattedeklaration. För det skattebelopp på 6 000 euro som deklarerats för sent påförs en förseningsavgift. Kunden informeras om detta genom ett månatligt sammandrag.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken