Att ansöka om valfri skatteperiod

Skatteperioden för skatter på eget initiativ, såsom mervärdesskatt och arbetsgivarprestationer, är i regel en kalendermånad. Om det är fråga om beskattningen av en primärproducent eller en bildkonstnär, och om denna inte bedriver annan momspliktig verksamhet, är skatteperioden i regel ett kalenderår.

Det är möjligt att ansöka om en valfri, förlängd skatteperiod. Primärproducenter och bildkonstnärer kan ansöka om en valfri, kortare skatteperiod.  Den valda skatteperioden är bindande för den skattskyldiga i ett års tid. Enhetliga anmälningsperioder har slopats, vilket betyder att skatteperioderna för mervärdesskatt och arbetsgivarprestationer inte längre kopplas till varandra, utan kan vara olika långa. Förskottsinnehållningar, källskatter och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter har dock alltid lika lång skatteperiod, dvs. ett kalenderkvartal eller en kalendermånad.

Exempel 1: Skatteperioderna för mervärdesskatt och arbetsgivarprestationer kan vara olika långa. Om det momsskyldiga företaget också ska betala arbetsgivarprestationer kan det välja ett kalenderkvartal för momsbeskattningen men deklarera och betala arbetsgivarprestationerna månadsvis.

Den förlängda skatteperioden kan väljas om följande kriterier uppfylls:

1. Den momsskyldiges omsättning eller motsvarande avkastning under ett kalenderår är högst 30 000 euro. Då kan man ansöka om en skatteperiod på ett kalenderår eller ett kalenderkvartal, så att momsen deklareras och betalas kalenderårsvis eller kalenderkvartalsvis.

2. Omsättningen eller den motsvarande avkastningen hos momsskyldiga arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning eller utbetalare av andra prestationer är under kalenderåret högst 100 000 euro. Då kan man ansöka om en skatteperiod på ett kalenderkvartal, så att uppgifterna deklareras och skatten betalas kalenderkvartalsvis.

Tillfälliga arbetsgivare kan inte ansöka om förlängd skatteperiod, utan deras skatteperiod för arbetsgivarprestationerna är alltid en kalendermånad. Läs mer: En arbetsgivare som betalar löner tillfälligt

Hur ansöker man om valfri skatteperiod?

En ny företagare kan ansöka om en valfri skatteperiod på etableringsanmälan (Y1-Y3) eller blankett (4071r). Ett företag som tidigare har införts i Skatteförvaltningens register kan ansöka om en valfri skatteperiod i MinSkatt, med ändringsanmälan (Y4-Y6) eller blanketten Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071r).

Skatteförvaltningen skickar ett meddelande om skatteperioden med uppgift om från vilket datum den gäller. Fram till denna tidpunkt ska företaget iaktta den gällande skatteperioden. Om företagets omsättning överskrider omsättningsgränsen för den förlängda skatteperioden skickas kunden ett meddelande om att ansökan avslås. Ett avslagsbeslut skickas också om företaget har försummat deklarationsskyldigheten eller lämnat skatter obetalda.

Hur ändras skatteperioden?

Skatteperioden ska vara densamma i minst ett år. Företaget kan ansöka om ändring i skatteperiodens längd när minst 12 månader har gått från det att verksamheten inleddes eller en ändring gjordes.

Ändring av skatteperiodens längd för moms eller arbetsgivaprestationer kan ansökas i MinSkatt, med ändringsanmälan (Y4-Y6) eller med blanketten Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071r).

Skatteförvaltningen skickar företaget ett meddelande där det anges från vilket datum den nya skatteperioden ska iakttas. Skatteförvaltningen kan också meddela kunden ett beslut om att ansökan avslås.

Den längre skatteperioden tillämpas från och med ingången av kalenderåret efter att ansökan lämnats in.

Enligt de nya bestämmelserna har man kunnat ansöka om en valfri, förlängd skatteperiod först fr.o.m. ingången av 2017. Om ansökan görs under perioden 1.1–31.3.2017 börjar den förlängda skatteperioden tillämpas fr.o.m. 1.1.2017. Om man ansöker om den förlängda skatteperioden efter mars 2017, börjar den tillämpas fr.o.m. 1.1.2018.

Exempel 1: Företagets skatteperiod är en kalendermånad. Företaget ansöker om en skatteperiod på ett kalenderkvartal i oktober 2017. Företaget överförs till den nya, valfria skatteperioden fr.o.m. januari 2018.

Den kortare skatteperioden tillämpas från ingången av den kortare skatteperiod som följer efter att ansökan gjordes.

Exempel 2: Företagets skatteperiod är ett kalenderkvartal. Företaget ansöker om en skatteperiod på en kalendermånad i maj. Företaget överförs till den nya skatteperioden fr.o.m. juni. Företaget måste då lämna in deklarationen för den skatteperiod som föregick ändringen (för tiden 1.4–31.5) senast på den allmänna förfallodagen i juli. Arbetsgivarprestationerna för juni ska deklareras och betalas senast 12.7. Momsen för juni ska anmälas och betalas senast 12.8.

Om kunden övergår från en skatteperiod på ett år till en skatteperiod på ett kalenderkvartal, träder ändringen i kraft i början av det kalenderkvartal som följer efter att ansökan lämnades in.

Exempel 3: Företagets skatteperiod är ett år. Företaget ansöker om en skatteperiod på ett kalenderkvartal i maj. Företaget överförs till den nya skatteperioden fr.o.m. juli. Deklarationen av skatter på eget initiativ för januari-juni ska lämnas in och skatten betalas senast 12.8. Arbetsgivarprestationerna och momsen för juli-september måste deklareras och betalas senast 12.11.

Ett företag som har den valfria, förlängda skatteperioden bör meddela ifall omsättningen ökar

Om ett företags omsättning under innevarande eller nästa kalenderår sannolikt överskrider omsättningsgränsen, dvs. 30 000 eller 100 000 euro, ska ändringen utan dröjsmål anmälas till Skatteförvaltningen i MinSkatt, med ändringsanmälan (Y4-Y6) eller blanketten Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071r). Skatteförvaltningen skickar företaget ett meddelande där det anges från vilket datum den nya skatteperioden ska iakttas.

Skatteperioden kan också förkortas mitt under en skatteperiod. För de månader i den gamla skatteperioden som föregick ändringen ska en skattedeklaration lämnas in och skatterna betalas redan före förfallodagen enligt den gamla skatteperioden. Förfallodagen för skattedeklarationen och betalningarna enligt den gamla skatteperioden är den allmänna förfallodagen för skatter på eget initiativ i den andra kalendermånaden efter den månad då skatteperioden ändrades.

Exempel 1: Företagets skatteperiod är ett kalenderkvartal. Den skattskyldige meddelar självmant i april att förutsättningarna för en längre skatteperiod inte längre uppfylls. Skatteförvaltningen överför den skattskyldige till en kortare skatteperiod på en månad fr.o.m. maj. Deklarationen av skatter på eget initiativ för januari-mars ska lämnas in och skatten betalas senast 12.5. Deklarationen av skatter på eget initiativ för april ska lämnas in och skatten betalas senast 12.6. Deklarationen och betalningen för maj kan göras senast 12.7.

Om kunden inte har meddelat Skatteförvaltningen om att omsättningen har ökat, kan Skatteförvaltningen fastställa en kortare skatteperiod för företaget. Detta är möjligt om omsättningen inte längre kan anses berättiga en längre skatteperiod. Skatteförvaltningen skickar ett meddelande eller ett beslut om överföringen till en kortare period. 

Förlängda skatteperioder för primärproducenter och bildkonstnärer

Oberoende av omsättningens storlek är skatteperioden för primärproducenter och bildkonstnärer ett kalenderår i momsbeskattningen. Detta gäller endast sådana fysiska personer, dödsbon eller sammanslutningar som bedriver primärproduktion och sådana bildkonstnärer (79 c § i mervärdesskattelagen) som inte bedriver annan momspliktig verksamhet. Det är dock möjligt för primärproducenter och bildkonstnärer att ansöka om den valfria, kortare skatteperioden på ett kalenderkvartal eller en kalendermånad.

Nya företagare kan ansöka om en valfri skatteperiod med etableringsanmälan (Y1-Y3) eller blanketten 4071r. Ett företag som tidigare har införts i Skatteförvaltningens register kan i sin tur ansöka om valfri skatteperiod i MinSkatt, med ändringsanmälan (Y4-Y6) eller blanketten Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ (4071r).

Primärproducenter och bildkonstnärer är berättigade till en skatteperiod på ett kalenderår i momsbeskattningen. Däremot i fråga om förskottsinnehållning, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och källskatter är de på ansökan berättigade till en skatteperiod på ett kalenderkvartal, om deras omsättning är högst 100 000 euro och om de inte har försummat deklarationsskyldigheten eller lämnat skatter obetalda.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken