Innehållet i rörelseidkarens och yrkesutövarens 5-skattedeklaration

Rörelseidkare och yrkesutövare fyller i skatteblankett 5 där de lämnar alla de uppgifter som påverkar inkomstbeskattningen av näringsverksamheten. Foga till skattedeklarationen alla bilageblanketter och andra bilagor som behövs. De förhandsifyllda uppgifterna på blanketten ska kontrolleras och vid behov rättas.

På denna sida finns allmän information om 5-skattedeklarationen. Närmare deklarationsanvisningar finns i samband med skattedeklarationsblankett 5.

Deklarera övriga personliga uppgifter om inkomster och avdrag på personkundernas förhandsifyllda skattedeklaration och dess bilageblanketter. Om du också bedriver jord- eller skogsbruk lämnas deras uppgifter på skattedeklarationerna 2 (jordbruk) och 2C (skogsbruk) och deras bilagor.

Lämna skattedeklarationen för näringsverksamhet (blankett 5) på nätet

Allmänna uppgifter på skattedeklarationen för näringsverksamhet

Kontrollera individualiseringsuppgifterna på första sidan av skattedeklarationen. Om uppgifterna har ändrat sig eller har brister ska du ange uppgifterna med ändrings- och nedläggningsanmälan Y6. Ändringsanmälan kan även lämnas in via företags- och organisationsdatasystemet på adressen ytj.fi/sv.

Uträkning av inkomstskatt

Uträkningen av inkomstskatt innehåller rörelseidkarens eller yrkesutövarens skattepliktiga näringsintäkter och avdragbara kostnader. Uträkningen består av två kolumner.

Ange i beskattningskolumnen de skattepliktiga näringsintäkterna och de i beskattningen avdragbara kostnaderna. Bokföringskolumnen är avsedd för sådana intäkts- och kostnadsbelopp där det bokförda beloppet kan avvika från det belopp som beaktas i beskattningen. Båda kolumnerna ska fyllas i även om beloppen är lika stora. Till exempel dividender är ofta endast delvis skattepliktiga. Av den anledningen kan de bokförda dividendintäkterna avvika från de skattepliktiga dividenderna.

Förluster som ska dras av från kapitalinkomsterna

Rörelseidkare och yrkesutövare anger i denna punkt den del av skatteårets näringsförluster som de vill få avdragna från kapitalinkomsterna.

Fördelning av företagsinkomsten mellan företagarmakar

Om makarna bedriver näringsverksamhet tillsammans, ange i denna punkt makarnas respektive andelar av näringsresultatet och näringsverksamhetens nettoförmögenhet.

Den ena makens andel av nettoförmögenheten i näringsverksamheten påverkar båda makarnas respektive andelar av kapitalinkomst i näringsverksamheten. Arbete i rörelsen påverkar förvärvsinkomstandelarnas storlek.

Avskrivningar som gjorts från utgifter för anskaffning av lösa anläggningstillgångar

Om en rörelseidkare eller yrkesutövare har bara lösa anläggningstillgångar bland näringstillgångarna, ange i denna punkt avskrivningarna på lösa anläggningstillgångar.

Specifikationer

I denna punkt anges t.ex. följande:

  • privat bruk av fordon som hör till näringsverksamheten jämte kostnaderna
  • penninguttag och placeringar i näringsverksamheten
  • tilläggsutredningar om vissa näringskostnader, t.ex. tilläggsavdrag.

Uträkning av icke-avdragbara räntekostnader

Om en rörelseidkares eller yrkesutövare eget kapital blir negativt på grund av privatuttag och privatuttagen har finansierats med främmande kapital, anser man att en del av lånen har använts för att finansiera privatuttagen och inte för näringsverksamheten.

Räntorna på lån som man använt privat eller delar av sådana lån får inte dras av såsom näringskostnader. Ange i denna punkt alla sådana räntor som inte får dras av. Beloppet av icke-avdragbara räntor ska beaktas i uträkningen av inkomstskatt bland ränteutgifter.

Uträkning av förmögenhet

Uträkningen av förmögenhet är en kalkyl av tillgångarna och skulderna på räkenskapsperiodens sista dag.

Värdet på tillgångarna motsvarar den andel som inte avskrivits i beskattningen om inte annat sägs i den detaljerade deklarationsanvisningen. Värden som antecknas i uträkningen av tillgångar kan avvika från balansräkningens värden. T.ex. det värde på anläggningstillgångar som inte avskrivits i beskattningen kan avvika från balansvärdet, eftersom periodiseringsprinciperna är olika i beskattningen och i bokföringen.

Som värdet på fastigheter, byggnader eller konstruktioner som inte utgör omsättnings- eller investeringstillgångar samt värdepapper används antingen den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen eller jämförelsevärdet, beroende på vilket av värdena som är högre. De två värdena på varje fastighet, byggnad och konstruktion jämförs särskilt. Jämförelsevärdet anses motsvara värdet på offentligt noterade värdepapper, andelar i placeringsfonder och icke-noterade aktier, förutsatt att det sammanlagda jämförelsevärdet är större än de sammanlagda anskaffningsutgifter som inte avskrivits i beskattningen.

Skuldbeloppet i näringsverksamheten anses i allmänhet motsvara skuldernas nominella värde. Beloppet av nettoförmögenhet i näringsverksamheten får man genom att minska det sammanlagda beloppet av näringstillgångar med det sammanlagda skuldbeloppet.

På deklarationsblanketten specificeras också det egna kapitalet samt lämnas uppgifter om skatteårets driftsreservering, beloppet av förskottsinnehållningspliktiga löner under de senaste 12 månaderna före skatteårets utgång och vinster från överlåtelse av värdepapper och fastigheter som utgör anläggningstillgångar. Rörelseidkaren eller yrkesutövaren får välja något av de tre alternativen för maximibeloppet av kapitalinkomster i näringsverksamheten.

Det lönar sig att lämna in deklarationen elektroniskt

Det behändigaste sättet är att deklarera elektroniskt. Rörelseidkare och yrkesutövare kan i e-tjänsterna identifiera sig med personliga nätbankkoder eller med en Katso-kod. Du kan ansöka om en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan ärenden skötas i webbtjänsten MinSkatt endast genom personlig autentisering och med Suomi.fi-fullmakter.

Pappersdeklarationen kan skickas eller lämnas in till skattebyrån. Postadressen finns på deklarationsblanketten som Skatteförvaltningen har skickat. Om du lämnar skattedeklarationen och dess bilagor på pappersblanketter måste du anteckna namn samt personbeteckning eller FO-nummer på skattedeklarationen. Den ska också alltid dateras och undertecknas.

Rörelseidkare eller yrkesutövare ska underteckna sin skattedeklaration personligen eller via ombud.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken