Uträkning av förmögenhet

Ange företagets tillgångar, skulder och övriga uppgifter och yrkanden samt eventuella uppgifter om internationell verksamhet.

Innehållsförteckning

Näringsverksamhetens tillgångar

Lämna förmögenhetsuppgifterna enligt läget vid utgången av den senaste av räkenskapsperioderna. Ange tillgångarna till den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen. Alla eventuella undantag till denna regel hittar du i denna anvisning.

Latenta skattefordringar enligt bokföringslagen (5 kap. 18 §) betraktas inte som tillgångar eller latenta skatteskulder som skulder i uträkningen av nettoförmögenhet. Utanför uträkningen av nettoförmögenheten lämnas även eventuella odebiterade inkomstskatteskulder.

Anläggningstillgångar

Specificera uppgifterna om fastigheter, byggnader och konstruktioner som hör till näringsverksamhetens anläggningstillgångar på blankett 18B. Till en fastighet hör mark samt byggnaderna på den. Som fastighet betraktas också sådana byggnader, konstruktioner eller andra inrättningar på annans mark som kan överlåtas till tredje man med besittningsrätten till marken utan att markägaren behöver höras (6 § i inkomstskattelagen). Som värdet på varje fastighet används den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen eller jämförelsevärdet för år 2019, beroende på vilket av värdena som är högre. Värdena jämförs och väljs separat för varje fastighet. Överför det sammanlagda värdet på fastigheter från blankett 18B till skattedeklarationen i underpunkten Fastigheter, byggnader och konstruktioner. Detta görs automatiskt i MinSkatt.

Ange värdet på maskiner och inventarier som utgör anläggningstillgångar. Värdet på maskinerna och inventarierna är den del av anskaffningsutgiften som inte avskrivits i inkomstbeskattningen. Om du har fyllt i en avskrivningsspecifikation på lösa anläggningstillgångar överförs värdet automatiskt hit.

Ange värdet på nyttigheter som ingår i övriga anläggningstillgångar. Övriga anläggningstillgångar kan vara t.ex. grus- och lertäkter, malm- och mineralfyndigheter, stenbrott, torvmossar, järnvägar, dammar, broar och bassänger.

Varor och övriga omsättningstillgångar

Ange värdet på varor som ingår i näringsverksamhetens tillgångar och värdet på övriga omsättningstillgångar separat. Med varor avses sådana nyttigheter som man anskaffat från utomstående leverantörer och som man avser att sälja vidare.

En grossist eller detaljist ska i varorna också inkludera det förpackningsmaterial som behövs i varuförsäljningen.

Till övriga omsättningstillgångar hör exempelvis material, förnödenheter och självtillverkade varor.

Värdepapper

Specificera på blankett 8B sådana värdepapper som hör till anläggnings- eller finansieringstillgångar. För dem ska du både ange anskaffningsutgiften som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen och jämförelsevärdet. Värdet som används i uträkningen av förmögenhet beräknas automatiskt i MinSkatt på basis av uppgifterna du lämnat. På pappersblankett: Jämför på blanketten vilket av de två värdena för värdepapper som utgör anläggnings- eller finansieringstillgångar som är högre: den sammanlagda anskaffningsutgiften som inte avskrivits i inkomstbeskattningen eller det sammanlagda jämförelsevärdet. Jämför beloppen på den sista raden på blankett 8B (Anläggnings- och finansieringstillgångar sammanlagt). Om den oavskrivna anskaffningsutgiften vid inkomstbeskattningen är större, ange i den här underpunkten (Värdepapper som utgör anläggningstillgångar) summan av oavskrivna anskaffningsutgifter från blankett 8B under Anläggningstillgångar sammanlagt. Om jämförelsevärdet är högre, ange på samma rad det sammanlagda beloppet av jämförelsevärden.

Jämförelsevärdet på offentligt noterade värdepapper är 70 % av värdepapprets slutkurs på rörelseidkarens och yrkesutövarens bokslutsdag. Jämförelsevärdet för en andel i en placeringsfond är 70 % av dess gängse värde vid skatteårets utgång. Jämförelsevärdet för en onoterad aktie är detsamma som dess beskattningsvärde i bolagets beskattningsbeslut.

Finansieringstillgångar 

Ange kundfordringar, kontanter och övriga finansieringstillgångar separat.

Kundfordringar är till exempel lång- och kortfristiga kundfordringar samt avbetalningsfordringar. I kontanter ingår rörelse- och yrkesverksamhetens kontanta kassamedel. Övriga finansieringstillgångar är till exempel övriga fordringar i näringsverksamheten än sådana som anknyter till försäljning av varor eller tjänster.

Räkna inte in insättningar på bank i näringsverksamhetens finansieringstillgångar. Ränteinkomst som inflyter på bankkontot beskattas inte enligt inkomstskattelagen utan enligt lagen om källskatt. Därför räknas bankkontots kapital inte heller in i näringsverksamhetens förmögenhet.

På pappersblankett: Övriga finansieringstillgångar

Näringsverksamhetens skulder

En skuld anses vara långfristig om den förfaller till betalning efter en längre tid än ett år. En skuld anses vara kortfristig om den förfaller till betalning inom ett år eller inom en kortare tidsperiod.

Ange både kortfristiga och långfristiga skulder. Vid beräkningen av nettoförmögenheten betraktas latenta skatteskulder enligt bokföringslagen inte som skuld (5 kap. 18 § i bokföringslagen).

Uppgiften om rättat negativt eget kapital överförs i MinSkatt till den här punkten från specifikationen i fasen Bakgrundsinformation. Om dess belopp ar större än det sammanlagda beloppet av kort- och långfristiga skulder är beloppet av skulder i näringsverksamheten 0.

På pappersblankett: Ange här det rättade negativa egna kapitalet som du räknat ut i del 11 (Uträkning av icke-avdragbara räntekostnader), dock inte ett större belopp än det sammanlagda beloppet av skulder i näringsverksamheten.

Övriga uppgifter och yrkanden

Ange överlåtelsevinster som du fått för värdepapper och fastigheter som ingått i anläggningstillgångarna. Räkna beloppet av överlåtelsevinster till intäkterna som du anger i skattedeklarationens fas Intäkter.

Som kapitalinkomst betraktas alltid minst det belopp som motsvarar överlåtelsevinsterna från fastigheter och värdepapper. Dessa överlåtelsevinster ska därför utredas separat. Om en del av överlåtelsevinsterna har överförts till en återanskaffningsreserv ska du inte ange den överförda andelen här.

På pappersblankett: Punkten 16 Vinster från överlåtelse av värdepapper och fastigheter som utgör anläggningstillgångar