Bakgrundsinformation

Bakgrundsinformation för skattedeklarationen för näringsverksamhet.

Innehållsförteckning

Kunduppgifter

Om du vill ändra uppgiften om räkenskapsperiod eller bransch ska du göra ändringarna i ytj.fi.

Om flera räkenskapsperioder har gått ut under samma skatteår ska du deklarera samtliga räkenskapsperioders uppgifter med samma skattedeklaration och bilageblanketter.

Fördelning av företagsinkomst mellan makar

Om din make eller maka arbetar för företaget fördelas företagsinkomsten mellan er båda i beskattningen, även om maken eller makan endast i liten utsträckning arbetar hos företaget.

Företagsinkomsten delas in i förvärvsinkomst och kapitalinkomst.

Kapitalinkomsten fördelas i beskattningen mellan dig och din make eller maka, beroende på hur stor andel av företagets nettoförmögenhet var och en av er äger. Förvärvsinkomstandelen fördelas däremot beroende på den andel av arbetet som ni utfört var för sig. Ange dessa andelar i skattedeklarationen.

Dubbel bokföring och specifikation av eget kapital

Om du har dubbel bokföring:

Eget kapital vid ingången av räkenskapsperioden

Ange här bl.a. vinsten eller förlusten från tidigare räkenskapsperioder. Om det egna kapitalet varit negativt vid ingången av räkenskapsperioden ska du sätta ut ett minustecken (–) framför beloppet.

Privata uttag eller placeringar

Differensen mellan privata placeringar och privata uttag under räkenskapsperioden. Sätt ut ett minustecken (–) framför beloppet om beloppet av privatuttag under räkenskapsperioden har varit större än beloppet av privata placeringar.

Räkenskapsperiodens vinst eller förlust (bokföring)

Ange i den här punkten räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt resultaträkningen: Sätt ut ett plustecken (+) framför räkenskapsperiodens vinst och ett minustecken (–) framför räkenskapsperiodens förlust.

Eget kapital vid utgången av räkenskapsperioden

Beloppet av positivt eller negativt eget kapital vid skatteårets utgång. Sätt ut ett minustecken (–) framför beloppet om det egna kapitalet är negativt.

Uträkning av räntekostnader som inte kan dras av som kostnader för näringsverksamhet

Om rörelseidkarens eller yrkesutövarens eget kapital är negativt på grund av privatuttag och privatuttagen har finansierats med främmande kapital, har en del av lånen använts för att finansiera privatuttagen och inte näringsverksamheten. Räntor på sådana lån får inte dras av som näringskostnader.

Räkna ut i denna punkt vilken del av räntekostnaderna som inte får dras av från näringsintäkterna eftersom det egna kapitalet är negativt. Räkna ut och ange de icke-avdragbara räntekostnaderna enligt följande:

  • Ange det negativa egna kapitalet i balansräkningen (utan förtecken) enligt läget vid räkenskapsperiodens utgång.
  • Lägg uppskrivningar som ingår i det egna kapitalet till det negativa egna kapitalet i balansräkningen vid räkenskapsperiodens utgång. 
  • Från detta belopp ska du sedan dra av räkenskapsperiodens förlust samt de förluster från tidigare räkenskapsperioder som inte kan täckas med influtna vinstmedel.
  • Överför resultatet till punkten Rättat negativt eget kapital och överför det rättade negativa egna kapitalet till uträkningen av förmögenhet i del 12.2 (Näringsverksamhetens skulder) i underpunkten Rättat negativt eget kapital. Beloppet får dock inte vara större än det sammanlagda beloppet av skulder i näringsverksamheten.
  • Multiplicera det rättade negativa egna kapitalet med grundräntan på bokslutsdagen, ökad med en procentenhet. Ange produkten i punkten Räntor som inte kan dras av från inkomsten från näringsverksamhetens förvärvskälla. Grundräntan var -0,25% för tiden 1.1.2019–30.6.2019 och 0,00% för tiden 1.7.2019–31.12.2019.
  • Dra av den icke avdragbara räntan från det sammanlagda beloppet av räntor i näringsverksamheten i punkt 2.3 under Räntekostnader. Ange differensen i underpunkten Avdragbar andel. Det icke-avdragbara räntebeloppet får inte överstiga det sammanlagda beloppet av räntekostnader.

Rätten att dra av räntor kan också begränsas då det egna kapitalet är positivt till följd av en uppskrivning. Läs mer om hur rätten att dra av räntor har begränsats (Skattestyrelsens ställningstaganden till företagsbeskattningsfrågor 1531/345/2003).

Om du enligt inkomstskattelagen får dra av räntan som du räknat ut på basis av återstoden av det egna negativa kapitalet, kan du göra avdraget från kapitalinkomst i din förhandsifyllda skattedeklaration.

Uttag och placeringar i pengar

Information om uttag i pengar