Innehållet i skattedeklaration 6A – öppna bolag och kommanditbolag

Öppna bolag och kommanditbolag lämnar skilt för varje skatteår alla uppgifter som påverkar beskattningen av företagets näringsverksamhet. Foga alla behövliga bilageblanketter till skattedeklarationen. De förhandsifyllda uppgifterna på blanketten ska kontrolleras och vid behov rättas.

Skattedeklarationen ska alltid lämnas ifylld med uppgifter om tillgångar och skulder, även om det inte funnits någon egentlig verksamhet under skatteåret. På denna sida finns allmän information om  skattedeklaration 6A.

Se närmare deklarationsanvisningar vid deklarationsblankett 6A.

Allmänna uppgifter

Kontrollera individualiseringsuppgifterna på första sidan av skattedeklarationen.  Om det sker förändringar i uppgifterna om företaget eller i företagets verksamhet ska ni meddela om dessa genom ändrings- och nedläggningsanmälan Y5. Ändringsanmälan kan nu även lämnas in via företagsdatasystemet på adressen ytj.fi/sv.

Anmäl ändringar i bolagsavtalet för registrering i handelsregistret

Anmälan ska lämnas in med ändrings- och nedläggningsanmälan Y5 eller via företagsdatasystemet ytj.fi/sv inom tre månader från att bolagsavtalet undertecknades. Anmälan ska lämnas in för bl.a. ändringar som gäller uppgifter om verksamhetsområdet och bolagsmännens delägarskap.

Uträkning av inkomstskatt

I uträkningen av inkomstskatt anges det öppna bolagets och kommanditbolagets skattepliktiga näringsintäkter och avdragbara kostnader. Uträkningen av inkomstskatt består av två kolumner. 

Ange i beskattningskolumnen de skattepliktiga näringsintäkterna och de avdragbara kostnaderna. Bokföringskolumnen är avsedd för sådana intäkts- och kostnadsbelopp där det bokförda beloppet kan avvika från det belopp som får beaktas i beskattningen. Fyll i båda kolumnerna, även om beloppen är lika stora. T.ex. utdelningarna är ofta endast delvis skattepliktiga. Av den anledningen kan de bokförda dividendintäkterna avvika från de skattepliktiga utdelningarna.

I skattedeklarationen antecknas också de intäkter och kostnader som hänför sig till näringssammanslutningens personliga förvärvskälla och jordbrukets förvärvskälla.

Utredningar

I skattedeklarationen ges följande utredningar:

 • privatbruket av sådana fordon som bolaget äger eller hyr jämte kostnaderna för dem
 • betalningar och andra prestationer mellan bolaget och bolagsmännen
 • lägenheter i bolagsmännens bruk
 • negativt kapital och dess inverkan på beloppet av avdragbara räntor.

Uträkning av förmögenhet

I uträkningen av förmögenhet anges sammanslutningens tillgångar och skulder skilt för varje förvärvskälla på skatteårets sista dag.

Värdet på tillgångar i varje förvärvskälla motsvarar den andel som inte avskrivits i beskattningen, om inte annat sägs i deklarationsanvisningen. Värden i förmögenhetsuträkningen kan avvika från balansräkningsvärden. T.ex. det värde på anläggningstillgångar som inte avskrivits i beskattningen kan avvika från balansvärdet, eftersom periodiseringsprinciperna är olika i beskattningen och i bokföringen.

Som värdet på fastigheter, byggnader eller konstruktioner som inte utgör omsättnings- eller investeringstillgångar samt värdepapper används antingen den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen eller jämförelsevärdet, beroende på vilket av värdena som är högre. De två värdena på varje fastighet, byggnad och konstruktion jämförs särskilt. Jämförelsevärdet anses motsvara värdet på offentligt noterade värdepapper, andelar i placeringsfonder och icke-noterade aktier, förutsatt att det sammanlagda jämförelsevärdet är större än de sammanlagda anskaffningsutgifter som inte avskrivits i beskattningen.

Som beloppet av skulder i varje förvärvskälla anges vanligtvis det återstående nominella värdet av skulderna.

Nettoförmögenheten av näringsverksamhetens och jordbrukets förvärvskälla räknas ut så att man från det sammanlagda beloppet av intäkterna drar av det sammanlagda beloppet av skulderna i samma förvärvskälla. Resultatet som ingår i den personliga förvärvskällan beskattas som kapitalinkomst hos bolagsmannen. Av den anledningen beräknas inte någon nettoförmögenhet för den personliga förvärvskällan.

På deklarationsblanketten ska man också specificera följande:

 • det egna kapitalet
 • beloppet av utbetalda förskottsinnehållningspliktiga löner under de senaste 12 månaderna före skatteårets utgång
 • beloppet av vinster från överlåtelse av sådana värdepapper och fastigheter som utgör anläggningstillgångar. 

Revision

Av denna punkt framgår om revision har förrättats och om revisionsberättelsen innehåller sådana negativa utlåtanden, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 15 § i revisionslagen.

Förlustavdrag

I denna punkt anges byte av andelar i öppna bolag eller kommanditbolag. Om delägarna byter andelar påverkar det rätten att dra av förluster. 

Förlusterna av öppna bolag och kommanditbolag fastställs skilt för bolagets varje förvärvskälla. Förlusterna fördelas inte till delägarna. De fastställda förlusterna dras av från resultaten i samma förvärvskälla under de tio följande skatteåren i den mån inkomst uppkommer. Fastställda förluster får inte dras av om över hälften av andelarna i ett bolag har bytt ägare under förluståret eller därefter på något annat sätt än genom arv eller testamente.

Öppna bolag och kommanditbolag kan ansöka om dispens för förlustavdraget trots ägarbyten. Läs mer om dispensansökan på sidan Ansökan om förhandsavgörande och dispens.

Det lönar sig att lämna in deklarationen elektroniskt

Det behändigaste sättet är att deklarera elektroniskt. För att kunna deklarera elektroniskt måste du ha en Katso-kod. Efter 1.11.2018 går det att uträtta ärenden via personlig autentisering genom att utnyttja Suomi.fi-fullmakter.

Du kan ansöka om en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi. 

Du kan göra auktoriseringen i webbtjänsten Suomi.fi på adressen suomi.fi/fullmakter.

Läs mera om näringssammanslutningens elektroniska skattedeklaration

Pappersdeklarationerna kan postas eller lämnas till skattebyrån. Postadressen står på den deklarationsblankett som Skatteförvaltningen skickat. En skattedeklaration som lämnas in på pappersblankett ska alltid dateras och undertecknas.

En skattedeklaration för en näringssammanslutning ska undertecknas av den person som har ansvaret för skattedeklarationen, t.ex. en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Bilagor till skattedeklarationen

 • Blankett 62 (Specifikation av reserveringar, värdeförändringar och avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar) behövs alltid då näringssammanslutningen har förslitning underkastade anläggningstillgångar, såsom maskiner och anläggningar.
 • Blankett 35 (Utredning av delägare i en näringssammanslutning) återsänds till Skatteförvaltningen om de förhandsifyllda uppgifterna måste korrigeras eller kompletteras.
 • Bifoga efter behov de bilageblanketter (7B, 7C, 8B, 18B, 70A, 73B, 79, 79A, 81) som nämns i skattedeklarationen.
 • En revisionsberättelse bifogas till skattedeklarationen endast om revisionsberättelsen innehåller sådana anmärkningar, tilläggsuppgifter eller uttalanden med avvikande mening som avses i 15 § i revisionslagen.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken