Skattedeklaration - jordbruksidkare

Jordbruksidkare ska lämna uppgifterna om sitt jordbruk för inkomstbeskattningen med skattedeklaration 2. Skattedeklarationen ska lämnas in även om det inte egentligen förekommit någon verksamhet under skatteåret.

Vem ska lämna in skattedeklaration?

Alla jordbruksidkare och beskattningssammanslutningar som idkar jordbruk ska lämna in skattedeklaration 2 för jordbruk utan uppmaning. Skattedeklarationen ska lämnas in även om det inte egentligen förekommit någon verksamhet under skatteåret. Dessutom ska skattedeklarationen lämnas in alltid om Skatteförvaltningen begär det särskilt.

Deklarationsblanketter för jordbruk

Skattedeklaration för jordbruk (blankett 2)

I skattedeklarationen ska man lämna uppgifterna om samtliga gårdsbruksenheter. Uppgifterna ska basera sig på anteckningarna.

Sammanslutningsutredning (blankett 36)

Med sammanslutningsutredningen ska man deklarera ändringarna i uppgifterna om sammanslutningen, t.ex. ändringarna i ägarandelar. Några inkomst- eller förlustuppgifter om jordbruket eller skogsbruket eller jordbrukets tillgångar ska inte deklareras i denna blankett utan i blankett 2, 2C eller 7K.

Deklarationsdel för fastighetsbeskattningsbeslut (3743r)

Om det skett ändringar i fastighetsuppgifterna under skatteåret, ange ändringarna i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet eller i deklarationsdelen för fastighetsbeskattningsbeslut (3743r). Om några ändringar inte skett, behöver deklarationen inte lämnas.

Ändringar som måste deklareras är exempelvis 

  • anskaffning av en ny fastighet eller ett nytt outbrutet område  
  • ändring i markanvändningen på grund av beskogning av åker, planläggning, grundade av ett naturskyddsområde eller ingående av skogsbrukets miljöstödsavtal samt
  • uppgifterna om alla de byggnader som blivit färdiga eller som är halvfärdiga under skatteåret.

Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust av värdepapper och värdeandelar (blankett 9A)

Ange uppgifterna på blanketten 9A om du under året sålt värdepapper eller värdeandelar som hör till jordbruket.

Förhandsifylld skattedeklaration 

Den förhandsifyllda skattedeklarationen för lön och övriga personliga inkomster ska returneras endast om det finns någonting att lägga till eller korrigera i den.

Skattedeklaration för moms och arbetsgivarprestationer

Deklarera också momsuppgifterna, betalda löner och arbetsgivarprestationer. Lämna uppgifterna

Vart och när ska man lämna in skattedeklaration?

Lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast den dag som står i deklarationsblanketten. Du kan lämna in inkomstskattedeklarationen för jordbruk elektroniskt

En elektronisk skattedeklaration anses vara inlämnad vid den tidpunkt då den har skickats till Skatteförvaltningens deklarationstjänst. Tjänsten ger en bekräftelse om att deklarationen har kommit in.

Om du deklarerar på papper, skattedeklarationen måste postas eller lämnas in till något kontor inom Skatteförvaltningen senast den dag som står i blanketten. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Bristfälliga, försenade eller helt försummade skattedeklarationer kan leda till skatteförhöjning.

Vad betyder skatteår?

Beskattningen verkställs för ett skatteår. Jordbruksidkarnas skatteår utgörs alltid av ett kalenderår.

Inkomsterna och utgifterna under skatteåret fastställs enligt den s.k. kassaprincipen, dvs. enligt betalningstidpunkten. Enligt kassaprincipen hänförs inkomsterna till det kalenderår då jordbruksidkaren har kunnat förfoga över dem och utgifterna till det kalenderår då jordbruksidkaren har betalat dem.

När slutförs beskattningen för skatteåret?

Beskattningen slutförs senast vid utgången av oktober året efter skatteåret. Till exempel beskattningen för år 2017 slutförs 31.10.2018.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken