Skattedeklaration – förening och stiftelse

Skattedeklarationen ska lämnas om föreningen eller stiftelsen

  • har fått skattepliktig inkomst under skatteåret
  • äger en fastighet vars uppgifter har ändrats
  • har sålt eller köpt en fastighet under räkenskapsperioden
  • har fått skattelättnad beviljad
  • är allmännyttig och verksamheten eller kapitalanskaffningen har ändrats betydligt jämfört med det föregående skatteåret.

Deklarationen ska även alltid lämnas om Skatteförvaltningen begär om det exempelvis genom att skicka ett anvisningsbrev. 

Hur ska skattedeklarationen lämnas?

Deklarera i MinSkatt

 Deklarationsanvisningar, skatteår 2019

Skattedeklarationen kan lämnas elektroniskt även i filformat i Ilmoitin.fi.

Företrädaren för en förening kan autentisera sig i MinSkatt antingen med en Suomi.fi- eller Katso-kod. Företrädaren för en stiftelse kan endast autentisera sig med en Katso-kod. I vissa fall behöver du en separat fullmakt för att sköta ärenden. Läs mer om att ge fullmakt.

Obs!

Du kan använda skattedeklarationsblanketten på papper endast av särskilda skäl om det inte går att deklarera elektroniskt exempelvis på grund av tekniska hinder. 

När ska skattedeklarationen lämnas?

Skattedeklarationen ska lämnas senast inom 4 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Exempel: Föreningens räkenskapsperiod går ut 15.7.2020. Skattedeklarationen ska lämnas senast 30.11.2020. Om 30.11 infaller på en lördag eller en helgdag kan man lämna skattedeklarationen på den första vardagen som följer.

Du kan ansöka om en förlängd tidsfrist för att lämna skattedeklarationen om du har en särskild orsak, till exempel på grund av sjukdom. Lämna ansökan till Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen för skattedeklarationen. 

Om du inte lämnar skattedeklarationen i tid eller om den är bristfällig kan det medföra en förseningsavgift eller skatteförhöjning. Mer information om förseningsavgiften och skatteförhöjningen

Korrigera felen – lämna en ny skattedeklaration

Om du behöver korrigera uppgifter kan du korrigera den skattedeklaration som du tidigare lämnat ända fram till att beskattningen är slutförd. Ange uppgifterna på nytt i en skattedeklaration som ersätter den tidigare. Slutdatumet för beskattningen står i beskattningsbeslutet. Om beskattningen redan har slutförts ska du ansöka om ändring med en omprövningsbegäran.

Vad är föreningens eller stiftelsens skatteår?

Skatteförvaltningen verkställer beskattningen för skatteåret. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår består skatteåret av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har gått ut under kalenderåret i fråga. En separat skattedeklaration ska lämnas för varje räkenskapsperiod.

Exempel: En förenings eller stiftelses räkenskapsperiod är ett kalenderår, till exempel 1.1–31.12.2019. Skatteåret är 2019.

Exempel: En förenings eller stiftelses räkenskapsperiod är 1.4.2019–31.3.2020. Följande räkenskapsperiod förkortas så att den går ut 31.12.2020. Skatteåret för de båda räkenskapsperioderna är 2020. Skattedeklaration lämnas separat för räkenskapsperioderna som går ut 31.3 och 31.12. Skatteårets inkomst skapas av den sammanräknade beskattningsbara inkomsten för de båda räkenskapsperioderna.

När slutförs beskattningen?

Skatteförvaltningen beräknar den slutliga inkomstskatten för räkenskapsperioden på basis av uppgifterna i skattedeklarationen.

Föreningen och stiftelsen får beskattningsbeslutet efter att Skatteförvaltningen har behandlat uppgifterna i skattedeklarationen och verkställt beskattningen. Varje skattskyldig har för beskattningen ett eget individuellt slutdatum som anges i beskattningsbeslutet. Beskattningen av en förening och stiftelse slutförs emellertid senast 10 månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, slutförs beskattningen senast efter 10 månader räknat från utgången av den senaste räkenskapsperioden.

Exempel:En förenings räkenskapsperiod är 1.4.2019–31.3.2020. Beskattningen slutförs senast 31.1.2021.

Det slutdatum för beskattningen som antecknats på beskattningsbeslutet kan ändras i följande fall:

  • Föreningen eller stiftelsen kompletterar eller korrigerar beskattningsuppgifter innan beskattningen slutförs.
  • Skatteförvaltningen fortsätter beskattningen exempelvis på grund av en halvfärdig kontrollåtgärd. I ett sådant fall meddelar Skatteförvaltningen föreningen eller stiftelsen om att beskattningen fortsätter innan beskattningen slutförs.

Skatteförvaltningen skickar ett nytt beskattningsbeslut till föreningen eller stiftelsen om uppgifterna som utgör grunden för beskattningen ändras innan beskattningen slutförs. I följande situationer skickar Skatteförvaltningen ett nytt beskattningsbeslut även om beskattningens slutresultat inte ändras:

  • Föreningen eller stiftelsen har kompletterat eller korrigerat beskattningsuppgifterna.
  • Skatteförvaltningen har meddelat att beskattningen fortsätter.

Ett nytt slutdatum för beskattningen har antecknats i beskattningsbeslutet. Det nya datumet kan vara detsamma eller senare än det tidigare datumet. Beskattningen slutförs dock senast den dag som angetts i det senaste beskattningsbeslutet.

Det slutliga beskattningsresultatet framgår av det sista beskattningsbeslutet. Mer information om kvarskatt som ska betalas och om skatteåterbäring.