Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skattedeklaration – förening och stiftelse

I vilka fall måste man lämna in en skattedeklaration?

Lämna in en skattedeklaration i följande situationer:

  • Föreningen eller stiftelsen har haft skattepliktig inkomst under skatteåret.
  • Uppgifterna om en fastighet som föreningen eller stiftelsen äger har ändrats.
  • Föreningen eller stiftelsen har sålt eller köpt en fastighet under räkenskapsperioden.
  • Föreningen eller stiftelsen har beviljats skattelättnad.
  • Föreningen eller stiftelsen har fått Skatteförvaltningens meddelande om skattedeklaration eller Skatteförvaltningen har bett om att lämna in skattedeklarationen.
  • En allmännyttig förenings verksamhet eller medelsanskaffning har förändrats väsentligt jämfört med det föregående skatteåret.

Föreningen eller stiftelsen befrias inte från deklarationsskyldigheten på basis av att Skatteförvaltningen inte har bett om skattedeklaration.

Aktiebolag och andra samfund ska lämna sina inkomstskattedeklarationer i MinSkatt.

Anmäl om ändringar i en allmännyttig förenings verksamhet eller medelsanskaffning i MinSkatt under specifikationsuppgifter. Om du deklarerar på pappersblankett ska du ange ändringen i skattedeklarationens punkt 3 Specifikationsuppgifter om allmännyttig förening eller stiftelse. Lämna in detaljerade uppgifter på en fritt formulerad bilaga.

När ska skattedeklaration lämnas in?

Föreningar eller stiftelser ska lämna in skattedeklaraiton inom 4 månader från det att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut.

Exempel: Föreningens räkenskapsperiod går ut 15.7.2020. Skattedeklarationen ska lämnas in senast 30.11.2020. Om 30.11 infaller på en lördag eller en helgdag kan man lämna in skattedeklarationen på den första efterföljande vardagen.

Efter att du lämnat in deklarationen elektroniskt får du en mottagningsbekräftelse om deklarationen. Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats inom utsatt tid om du får en bekräftelse senast inom det utsatta datumet.

En pappersdeklaration ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen kl. 16.15. Kom ihåg att reservera tid för postens gång. Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

En försenad eller bristfällig skattedeklaration leder i regel till förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Ytterligare information om förseningsavgift och skatteförhöjning

Du kan i undantagsfall beviljas förlängd inlämningstid för skattedeklarationen, exempelvis på grund av sjukdom. Ytterligare information: Förlängd inlämningstid för skattedeklaration. 

Så här lämnar du in skattedeklaration

Deklarationen ska lämnas in elektroniskt. Det finns olika alternativ:

Läs mer om inlämnande av skattedeklaration: Skattedeklaration 6C elektroniskt – förening och stiftelse.

Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Man behöver inte ansöka om särskilt tillstånd för detta och inte heller meddela i förväg varför deklarationen lämnats in på papper. Skatteförvaltningen kan i samband med skattekontrollen fråga varför ansökan lämnades in på papper. Pappersblankett 6C och ifyllningsanvisning.

Korrigera skattedeklarationen som du lämnat in tidigare

Du kan korrigera den deklaration som du tidigare har lämnat in ända fram till att beskattningen är slutförd. Anmäl de nya uppgifterna eller korrigera uppgifterna du anmält tidigare. Dagen då beskattningen slutförs står i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs emellertid senast 10 månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad. Efter att beskattningen slutförts kan ändring sökas i beskattningen genom omprövningsbegäran.

Vad är föreningens eller stiftelsens skatteår?

Skatteförvaltningen har verkställt beskattningen för skatteåret. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår, består skatteåret av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har utgått under kalenderåret i fråga. Skattedeklarationer ska lämnas in separat för varje räkenskapsperiod.

Exempel: En förenings eller stiftelses räkenskapsperiod är ett kalenderår, exempelvis 1.1–31.12.2019. Skatteåret är 2019.

Exempel: En förenings eller stiftelses räkenskapsperiod är 1.4.2019–31.3.2020. Följande räkenskapsperiod förkortas så att den går ut 31.12.2020. Skatteåret för de båda räkenskapsperioderna är 2020. Skattedeklaration lämnas in separat för räkenskapsperioder som går ut 31.3 och 31.12. Skatteårets inkomst består av de båda räkenskapsperiodernas sammanräknade beskattningsbara inkomst.

När slutförs beskattningen?

Skatteförvaltningen räknar räkenskapsperiodens slutliga inkomstskatt på basis av deklarationsuppgifterna.

Föreningen och stiftelsen får beskattningsbeslutet efter att Skatteförvaltningen har behandlat uppgifterna i deklarationen och verkställt beskattningen. Från och med skatteåret 2018 har varje skattskyldig en egen, individuell datum då beskattningen slutförs. Datumet anges i beskattningsbeslutet. Föreningens och stiftelsens beskattning slutförs emellertid senast 10 månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, slutförs beskattningen senast efter 10 månader räknat från utgången av den senaste räkenskapsperioden.

Exempel: Föreningens räkenskapsperiod är 1.4.2019–31.3.2020. Beskattningen slutförs senast 31.1.2021.

Den dag för slutförandet av beskattningen som antecknats på beskattningsbeslutet kan ändras i följande fall:

  • Föreningen eller stiftelsen kompletterar eller korrigerar beskattningsuppgifter innan beskattningen slutförs.
  • Skatteförvaltningen fortsätter beskattningen exempelvis på grund av en oavslutad kontrollåtgärd. I ett sådant fall skickar Skatteförvaltningen ett meddelande till föreningen eller stiftelsen om att beskattningen fortsätter innan beskattningen slutförs.

Skatteförvaltningen skickar ett nytt beskattningsbeslut till föreningen eller stiftelsen om uppgifterna som utgör grunden för beskattningen ändras innan beskattningen slutförs. I följande situationer skickar Skatteförvaltningen ett nytt beskattningsbeslut även om beskattningens slutresultat inte skulle ändras:

  • Föreningen eller stiftelsen har kompletterat eller korrigerat beskattningsuppgifterna.
  • Skatteförvaltningen har meddelat att beskattningen fortsätter.

Det står ett nytt datum för slutförandet av beskattningen i beskattningsbeslutet. Det nya datumet kan vara detsamma eller senare än det tidigare datumet. Beskattningen slutförs dock senast den dag som angetts i det senaste beskattningsbeslutet.

Beskattningens slutresultat framgår av det sista beskattningsbeslutet. Närmare information om kvarskatt och skattåterbäring finns under om kvarskatt som ska betalas och om skatteåterbäring.