Skattedeklaration – förening och stiftelse

Aktiebolag och andra samfund lämnar i fortsättningen sina inkomstskattedeklarationer i MinSkatt

Det har skett många ändringar i beskattningen av aktiebolag, andra samfund och samfällda förmåner fr.o.m. 1.11.2017. Förskottskompletteringen har ersatts av tilläggsförskott som påförs efter skatteårets utgång och inkomstskatterna betalas i fortsättningen med en egen skatteslagsspecifik referens. MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Ändringarna gäller inte rörelseidkare och yrkesutövare, och inte heller öppna bolag eller kommanditbolag. Lämna in deklarationer i MinSkatt.

Lämna in skattedeklaration 6C om:

  • föreningen eller stiftelsen har haft skattepliktig inkomst under skatteåret
  • uppgifterna om en fastighet som föreningen eller stiftelsen äger har ändrats
  • föreningen eller stiftelsen har sålt eller köpt en fastighet under räkenskapsperioden
  • föreningen eller stiftelsen har beviljats skattelättnad
  • Skatteförvaltningen har bett föreningen eller stiftelsen att lämna in en skattedeklaration
  • det har skett en väsentlig förändring i verksamheten eller i medelanskaffningen av en allmännyttig förening jämfört med det föregående skatteåret. Ange ändringen i skattdeklarationens punkt 3 Specifikationsuppgifter om allmännyttig förening eller stiftelse. Lämna in detaljerade uppgifter i en fritt formulerad bilaga.

Lämna in skattedeklarationen också i det fallet att föreningen eller stiftelsen har fått Skatteförvaltningens meddelande om inlämnande av skattedeklarationen. Föreningen eller stiftelsen befrias inte från deklarationsskyldigheten på basis av att Skatteförvaltningen inte har bett om skattedeklarationen.

När ska skattedeklaration lämnas in?

Föreningar eller stiftelser ska lämna in skattedeklaraiton inom 4 månader från det att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut.

Exempel: Föreningens räkenskapsperiod går ut 15.7.2017. Skattedeklarationen ska lämnas in senast 30.11.2017. Om 30.11 infaller på en lördag eller en helgdag kan man lämna in skattedeklarationen på den första efterföljande vardagen.

Efter att du lämnat in deklarationen elektroniskt får du en mottagningsbekräftelse om deklarationen. Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats inom utsatt tid om du får en bekräftelse senast under den sista inlämningsdagen.

En försenad, bristfällig eller helt försummad skattedeklaration leder i regel till skatteförhöjning.

Du kan i undantagsfall beviljas förlängd inlämningstid för skattedeklarationen, exempelvis på grund av sjukdom. Ytterligare information: Förlängd inlämningstid för skattedeklaration.

Så här lämnar du in skattedeklaration

Deklarationen ska lämnas in elektroniskt. Det finns olika alternativ:

• Lämna in skattedeklarationsuppgifterna i MinSkatt  (skatt.fi/minskatt).
• Skicka skattedeklarationen i filformat från ett ekonomiprogram via webbtjänsten Ilmoitin.fi.

MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Läs mer om inlämnande av skattedeklaration: Skattedeklaration 6C elektroniskt – förening och stiftelse.

Fr.o.m. 1.11.2017 ska samfund och samfällda förmåner lämna in sina skattedeklarationer elektroniskt.

Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Man behöver inte ansöka om särskilt tillstånd för detta och inte heller meddela i förväg varför deklarationen lämnats in på papper. Skatteförvaltningen kan i samband med skattekontrollen fråga varför ansökan lämnades in på papper. Pappersblankett 6C och ifyllningsanvisning.

En pappersdeklaration anses vara inlämnad i rätt tid om den har lämnats till posten senast på sista inlämningsdagen.

Korrigera felen och lämna in en ny deklaration

Du kan korrigera den deklaration som du tidigare har lämnat in ända fram till att beskattningen är slutförd. Ange uppgifterna på nytt i en skattedeklaration. Den ersätter den tidigare. Beskattningen slutförs tio månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista månad. Efter att beskattningen slutförts kan ändring sökas i beskattningen genom omprövningsbegäran.

Vad är föreningens eller stiftelsens skatteår?

Beskattningen verkställs för ett skatteår. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår, består skatteåret av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har utgått under kalenderåret i fråga. Skattedeklarationer ska lämnas in separat för varje räkenskapsperiod.

Exempel: Ett samfunds räkenskapsperiod är ett kalenderår, exempelvis 1.1–31.12.2017. Skatteåret är 2017.

Exempel: En förenings eller stiftelses räkenskapsperiod är 1.4.2016–31.3.2017. Följande räkenskapsperiod förkortas så att den går ut 31.12.2017. Skatteåret för de båda räkenskapsperioderna är 2017. Skattedeklaration lämnas in separat för räkenskapsperioder som går ut 31.3 och 31.12. Skatteårets inkomst består av de båda räkenskapsperiodernas sammanräknade beskattningsbara inkomst.

När slutförs beskattningen?

Skatteförvaltningen räknar räkenskapsperiodens slutliga inkomstskatt på basis av deklarationsuppgifterna. Slutförandet av beskattningen för föreningarna och stiftelserna är förbundet med när räkenskapsperioden går ut. Beskattningen slutförs tio månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, slutförs beskattningen efter tio månader räknat från slutet av den månad då den senaste räkenskapsperioden gått ut.

Exempel: Föreningens räkenskapsperiod är 1.1.–31.12.2017. Beskattningen slutförs 31.10.2018.

Exempel: Föreningens räkenskapsperiod är 1.4.2016–31.3.2017. Beskattningen slutförs 31.1.2018.

Om föreningens eller stiftelsens skatteår bildas av räkenskapsperioden som gått ut i januari eller i februari 2017, slutförs beskattning undantagsvis 31.1.2018.

Innan beskattningen slutförs skickar Skatteförvaltningen beskattningsbeslutet, som visar den slutliga beskattningen. Närmare information om kvarskatt och skattåterbäring finns under Betalning av kvarskatt för ett samfund och Återbäring av skatter.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken