Skattedeklaration för utländska samfund

Ett utländskt samfund med verksamhet i Finland kan vara skyldigt att lämna in en skattedeklaration till Skatteförvaltningen. Utländska samfund som bedriver bygg- eller installationsverksamhet ska dock deklarera årligen. Utländska samfund ska också lämna in en skattedeklaration när Skatteförvaltningen ber om det.

I hurdana situationer måste ett utländskt samfund lämna in en skattedeklaration?

Utländska samfund är skyldiga att deklarera sina skattepliktiga inkomster och avdragbara kostnader i Finland om minst ett av de följande villkoren uppfylls.

Samfundet har

  • ett fast driftställe i Finland
  • fast egendom i Finland (fastighet eller aktielägenhet)
  • en andel av en sammanslutnings inkomster i Finland
  • hemort i en stat med vilken Finland inte har ingått skatteavtal.

Lämna in skattedeklarationen elektroniskt

Utländska samfund ska lämna in skattedeklaration 6U elektroniskt. Det finns olika alternativ:

  • Lämna in skattedeklarationsuppgifterna i e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt).
  • Skicka skattedeklarationen i filformat från ekonomiprogrammet via webbtjänsten Ilmoitin.fi.
  • Anlita kommersiella Tyvi-tjänster.

E-tjänsten MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Från och med 1.11.2017 får utländska samfund lämna in skattedeklarationen på pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna in deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

En pappersdeklaration ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen kl. 16.15. Kom ihåg att reservera tid för postgången. Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

Hela skattedeklarationen med bilagor ska skickas in elektroniskt. Du ska alltså också lämna in alla bilageblanketter (t.ex. blankett 62) och bifogade filer (t.ex. resultat- och balansräkningen) elektroniskt. Om du inte gör ändringar i den elektroniska deklarationen men du i efterskott kompletterar den med en bifogad fil ska du bara skicka bilagan. Skattedeklarationen ska inte skickas på nytt.

För att e-deklarera behöver du en Katso-kod

Utländska samfund behöver en Katso-kod för att sköta ärenden elektroniskt. Med en Katso-kod kan du logga in i e-tjänster.

Läs mer om Katso-koden för utländska företag.

När ska skattedeklarationen lämnas in?

Deklarationen ska lämnas in inom fyra månader efter utgången av redovisningsperiodens sista månad. Räkenskapsperioden för ett utländskt samfunds fasta driftställe fastställs enligt moderbolagets räkenskapsperiod.

Exempel: Ett aktiebolags räkenskapsperiod går ut 15.3.2017. Bolaget ska lämna in skattedeklarationen senast 31.7.2018. Om den sista inlämningsdagen infaller på en lördag eller en helgdag räcker det om bolaget lämnar in skattedeklarationen på den första efterföljande vardagen.

Uppgifter som deklareras med blankett 6U

Det utländska samfundet ska med skattedeklaration 6U lämna uppgifter om alla de intäkter, kostnader, tillgångar och skulder som ingår i näringsverksamheten och hänför sig till det fasta driftstället. Om källskatt har tagits ut på inkomsterna ska samfundet lämna uppgifter om den uttagna källskatten i skattedeklarationen. Skatteförvaltningen tar dessa uppgifter i beaktande vid uträkningen av den slutliga inkomstskatten.

I delen Uträkning av inkomstskatt (NärSkL) på blanketten ska samfundet ange intäkterna och kostnaderna som hänför sig till samfundets fasta driftställe.

Den beskattningsbara inkomsten av näringsverksamheten räknas ut så att man från de skattepliktiga intäkterna (punkt 4 Intäkter från näringsverksamhet) drar av de avdragbara kostnaderna i näringsverksamheten (punkt 5 Kostnader i näringsverksamheten). Det beskattningsbara resultatet eller förlusten som ska fastställas anges i punkt 6 (Det beskattningsbara resultatet eller förlust som ska fastställas).

I Uträkningen av förmögenhet ska samfundet ange de tillgångar, skulder och det egna kapital som hänför sig till samfundets fasta driftställe.

Även om det för ett utländskt samfund inte skulle uppstå ett fast driftställe i Finland är samfundet i allmänhet skyldigt att betala skatt på sådan inkomst som samfundet förvärvat av en fastighet och aktielägenhet i Finland. Dessa uppgifter ska anges på blankett 7A (Specifikation av samfunds resultat från personlig förvärvskälla).

Samfundet ska bifoga till skattedeklarationen en kopia av det fasta driftställets resultaträkning och balansräkning. Då samfundet upprättar resultaträkningen och balansräkningen ska det i tillämpliga delar följa den finska bokföringslagen.

Ytterligare information:

Om samfundet inte har ett fast driftställe i Finland

Utländska samfund behöver inte betala inkomstskatt till Finland om samfundet inte anses ha ett fast driftställe i Finland. Om det utländska samfundet anser att det inte har ett sådant driftställe ska samfundet meddela detta i skattedeklaration 6U i punkt 2. Dessutom ska samfundet bifoga blankett 80 (Redogörelse om verksamheten – Utländskt samfund) och ge en redogörelse om sin verksamhet. Skattedeklarationen med bilageblankett 80 ska lämnas in inom fyra månader efter utgången av redovisningsperiodens sista månad.

Redogörelse om verksamheten – Utländskt samfund

Samfundet behöver inte lämna någon skattedeklaration eller bilageblankett 80 om Skatteförvaltningen tidigare meddelat samfundet ett beslut om att samfundet inte har ett fast driftställe i Finland. Samfundet kan ha fått ett sådant beslut i samband med inkomstbeskattningen under ett tidigare år eller genom ett bindande beslut om förhandsavgörande. Samfundet ska dock lämna in skattedeklarationen och fylla i bilageblankett 80 om samfundets verksamhet har ändrats eller när Skatteförvaltningen ber en förklaring om samfundets verksamhet. Det är fråga om ändring i verksamheten t.ex. om samfundets verksamhet i Finland fortsätter längre än väntat eller om samfundet inleder en ny typ av verksamhet.

Samfund som bedriver byggnads-, installations- och monteringverksamhet måste ge en redogörelse varje år

Utländska samfund som bedriver byggnads-, installations- och sammansättningsverksamhet ska varje år lämna in skattedeklaration 6U och med bilageblankett 80 redogöra för sin verksamhet och sina entreprenader i Finland. Samfundet måste lämna in skattedeklarationen och bifoga blankett 80 även om det för samfundet inte uppstått något fast driftställe i Finland under det föregående året.

Beskattningsbeslutet visar beloppet av skatteåterbäring eller kvarskatt

På basis av uppgifterna i skattedeklarationen beräknar Skatteförvaltningen den slutliga inkomstskatten för skatteåret.

Efter att Skatteförvaltningen har behandlat uppgifterna i deklarationen och beskattningen har verkställts bildas ett beskattningsbeslut för det utländska samfundet. Från och med skatteåret 2018 har varje skattskyldig en egen dag då beskattningen slutförs. Dagen anges i beskattningsbeslutet. Beskattningen av utländska samfund slutförs dock senast 10 månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut.

Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, slutförs beskattningen senast efter 10 månader räknat från utgången av den sista månaden i den senaste räkenskapsperioden.

Efter att beskattningen har slutförts skickar Skatteförvaltningen beskattningsbeslutet till samfundet.

Exempel: Samfundets räkenskapsperiod är 1.1.2018–31.12.2018. Beskattningen slutförs senast 31.10.2019.

Exempel: Samfundets räkenskapsperiod är 1.4.2017–31.3.2018. Beskattningen slutförs senast 31.1.2019.

Den dag för slutförandet av beskattningen som antecknats på beskattningsbeslutet kan ändras i följande fall:

  • Det utländska samfundet kompletterar eller rättar beskattningsuppgifterna innan beskattningen slutförs.
  • Skatteförvaltningen fortsätter beskattningen exempelvis på grund av en oavslutad kontrollåtgärd. I ett sådant fall skickar Skatteförvaltningen innan beskattningen slutförs ett meddelande till det utländska samfundet om att beskattningen fortsätter.

Om de uppgifter som utgör grunden för beskattningen ändras innan beskattningen slutförs, skickar Skatteförvaltningen ett nytt beskattningsbeslut till det utländska samfundet. Om det utländska samfundet har kompletterat eller rättat beskattningsuppgifterna eller om Skatteförvaltningen har meddelat att beskattningen fortsätter, skickar Skatteförvaltningen ett nytt beskattningsbeslut även om den slutliga beskattningen inte ändras.

Det står ett nytt datum för slutförandet av beskattningen i beskattningsbeslutet. Det nya datumet kan vara detsamma eller senare än det tidigare datumet. Beskattningen slutförs dock senast den dag som angetts i det senaste beskattningsbeslutet.

Den slutliga beskattningen framgår av det sista beskattningsbeslutet.

I beskattningsbeslutet står det samfundet får skatteåterbäring eller om det måste betala kvarskatt. Samfundet kan vara skyldigt att betala kvarskatt om det betalat förskottsskatt till ett för litet belopp och om samfundet inte betalat det återstående beloppet som tilläggsförskott. Till kvarskatten läggs dessutom nedsatt dröjsmålränta.

Vid inkomstbeskattningen av samfund och samfällda förmåner beräknas räntorna på ett annat sätt än tidigare

Vad händer om skattedeklarationen saknas?

Om samfundet inte alls lämnar in någon skattedeklaration betyder det ofta att samfundet påförs förseningsavgift eller skatteförhöjning och avregistreras från förskottsuppbördsregistret. Försummelse av skattedeklarationen kan dessutom leda till beskattning enligt uppskattning. I sådana fall måste Skatteförvaltningen uppskatta samfundets beskattningsbara inkomst. Skatteförvaltningen kan verkställa beskattningen av ett fast driftställe enligt uppskattning också i det fallet att samfundet inte haft en separat bokföring för det fasta driftstället eller om bokföringen anses vara otillförlitlig.

Skattehöjning, avregistrering och beskattning enligt uppskattning förutsätter alltid att bolaget hörs.