Skattedeklaration – bostads- och fastighetssamfund

Aktiebolag och andra samfund lämnar i fortsättningen sina inkomstskattedeklarationer i MinSkatt

Det har skett många ändringar i beskattningen av aktiebolag, andra samfund och samfällda förmåner fr.o.m. 1.11.2017. Förskottskompletteringen har ersatts av tilläggsförskott som påförs efter skatteårets utgång och inkomstskatterna betalas i fortsättningen med en egen skatteslagsspecifik referens. MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Ändringarna gäller inte rörelseidkare och yrkesutövare, och inte heller öppna bolag eller kommanditbolag. Lämna in deklarationer i MinSkatt.

Icke ömsesidiga fastighetsbolag ska alltid lämna in skattedeklaration 6B.

Övriga bostads- och fastighetssamfund använder skattedeklaration 4.

Icke ömsesidiga fastighetsbolag ska alltid lämna in skattedeklaration 6B

Så kallade vanliga fastighetsbolag (icke ömsesidiga fastighetsbolag) ska alltid lämna in skattedeklaration 6B. Ett icke ömsesidigt fastighetsbolag är ett fastighetsbolag, vars aktier enligt bolagsordningen inte berättigar till besittning av ett visst lägenhetsutrymme.

Läs mer om inlämnande av skattedeklaration 6B (Skattedeklaration – aktiebolag och andelslag)

Skattedeklaration 4 behöver inte alltid lämnas in

Under vissa förutsättningar behöver följande samfund inte alltid lämna in skattedeklaration:

 • bostadsaktiebolag
 • ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • bostadsandelslag
 • annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en viss lägenhet

Dessa samfund behöver inte lämna in skattedeklaration då följande förutsättningar uppfylls:

 1. Varje aktie eller andel i ett bostads- eller fastighetssamfund berättigar ensamt eller tillsammans med andra aktier endast till besittning av en för stadigvarande boende avsedd lägenhet eller ett utrymme som ansluter sig till boende. Med utrymme som ansluter sig till boende avses till exempel garage, till vars besittning berättigande aktier invånaren äger. Om det i byggnaden som samfundet äger finns lägenheter och till boendet anslutna utrymmen som är avsedda för andra ändamål än boende, behöver skattedeklaration inte lämnas in förutsatt att aktierna som berättigar till dessa utrymmen inte är i bostads- eller fastighetssamfundets besittning.
 2. Bostads- eller fastighetssamfundet har fått endast bolagsvederlag, bruksersättningar (t.ex. hyror för bilplatser) eller finansiella intäkter, och de finansiella intäkterna uppgår till högst 5 000 euro sammanlagt. Obs! Kapitalvederlag beaktas inte i beräkningen av finansiella intäkter.
 3. Den beskattningsbara inkomsten är under 30 euro efter att de tidigare årens förluster har dragits av. Bostads- eller fastighetssamfundet drar själv av sina förluster och kontrollerar om den beskattningsbara inkomsten är under 30 euro.
 4. Räkenskapsperioden är inte samfundets första.

Även om ett bostads- eller fastighetssamfund inte skulle behöva lämna in skattedeklaration, är samfundet likväl alltid bokföringsskyldigt.

Om alla förutsättningar uppfylls behöver skattedeklaration inte lämnas in enbart för att samfundet

 • vill fastställa skatteårets förlust – förlusten kan beaktas senare utan att den fastställts separat
 • inte heller för att göra eller använda en bostadshusreservering.

I vilka situationer ska ett bostads- eller fastighetssamfund lämna in skattedeklaration?

Skattedeklaration 4 ska lämnas in, om t.ex.

 • Samfundet har affärs- eller kontorslokaler, eller lagerlokaler som hyrts ut till utomstående, men de aktier som berättigar till dessa innehas av bolaget.
 • Samfundet har fått försäljningsinkomster, exempelvis för överlåtelse av markområden eller byggnader.
 • Samfundet har fått hyresinkomster.
 • Finansiella intäkter som samfundet fått överskrider 5 000 euro.
 • Samfundets beskattningsbara inkomst är 30 euro eller mera.
 • Det är fråga om samfundets första räkenskapsperiod.

Om bostads- och fastighetssamfundet ska lämna in skattedeklaration för något år, ska man till skattedeklarationen foga kopior av resultaträkningen och balansräkningen även för de tidigare räkenskapsperioderna, för vilka deklaration inte har lämnats in. Kopior ska lämnas in för högst fem räkenskapsperioder före skatteårets räkenskapsperiod. Samfundet bör då även bifoga sin egen uträkning om hur förluster har dragits av. Uppgifterna ska lämnas som en bilaga till skattedeklaration 4.

Därtill ska en skattedeklaration alltid lämnas in då Skatteförvaltningen separat begäran om detta.

När ska bostads- eller fastighetssamfund lämna in skattedeklaration?

Om bostads- och fastighetssamfundet har skyldighet att lämna in skattedeklaration, ska den lämnas in inom fyra månader från att räkenskapsperiodens sista månad gått ut.

Exempel: Bostadsaktiebolaget måste lämna in en skattedeklaration. Bolagets räkenskapsperiod går ut 31.12.2017. Skattedeklarationen ska lämnas in senast 30.4.2018. Om 30.4 infaller på en lördag eller en helgdag kan man lämna in skattedeklarationen på den första efterföljande vardagen.

Efter att du lämnat in deklarationen elektroniskt får du en mottagningsbekräftelse om deklarationen. Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats inom utsatt tid om du får en bekräftelse senast under den sista inlämningsdagen.

En försenad, bristfällig eller helt försummad skattedeklaration leder i regel till skatteförhöjning. Skatteförvaltningens hör dock alltid bolaget innan en skatteförhöjning kan fastställas.

I undantagsfall beviljas förlängd inlämningstid för skattedeklarationen (t.ex. på grund av sjukdom). Ytterligare information: Förlängd inlämningstid för skattedeklaration.

Så här lämnar du in en skattedeklaration

Skattedeklaration 4 för bostads- och fastighetssamfund ska lämnas in elektroniskt. Lämna in uppgifterna i

 • e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt)
 • webbtjänsten Ilmoitin.fi i filformat från ekonomiprogrammet.

MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Läs mer om hur skattedeklarationen lämnas in: Skattedeklaration 4 elektroniskt – bostads- och fastighetssamfund

Från och med 1.11.2017 ska bostads- och fastighetssamfund lämna in skattedeklarationer elektroniskt. Uppgifterna får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna in deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Man behöver inte ansöka om särskilt tillstånd för det och inte heller redogöra för oss i förväg varför deklarationen lämnas in på papper. Skatteförvaltningen kan i samband med skattekontrollen fråga varför ansökan lämnades in på papper. Pappersblanketten och ifyllningsanvisningar finns på sidan Skattedeklaration för bostads- och fastighetssamfund 4 (3059r).

En pappersdeklaration anses vara inlämnad i rätt tid om den har lämnats till posten senast på sista inlämningsdagen.

Korrigera felen och lämna in en ny deklaration

Du kan korrigera den deklaration som du tidigare har lämnat in ända fram till att beskattningen är slutförd. Ange uppgifterna på nytt i skattedeklarationen som ersätter den tidigare. Beskattningen slutförs tio månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad. Efter att beskattningen slutförts kan ändring sökas i beskattningen med omprövningsbegäran (Sökande av ändring i inkomstbeskattningen – aktiebolag och andelslag).

Bostadssamfund ska varje månad anmäla vederlagsfria ägarbyten

Om det i bostadsaktiebolaget, ömsesidiga fastighetsaktiebolaget eller bostadsandelslaget sker ägarbyten på annat sätt än genom köp, ska bolaget eller andelslaget anmäla saken till Skatteförvaltningen. Dylika vederlagsfria förvärv som t.ex. ägarbyten som baserar sig på avvittring, testamente eller gåva ska anmälas självmant till Skatteförvaltningen månatligen. Skatteförvaltningen skickar inte längre en förhandsifylld blankett för granskning.

Anmälan ska lämnas in inom utgången av den kalendermånad som följer efter månaden då ägarbytet registrerats i aktieboken. Om uppgiften registrerats i aktieboken 15.8, ska ägarbytet anmälas till Skatteförvaltningen senast 30.9. Det är vanligtvis disponenten som lämnar in anmälan.

Lämna uppgifterna på nätet

Anmälan om ägarbyten i bostadssamfund  (lomake.fi)

Om du lämnar uppgifterna på nätet behöver du inte bifoga förvärvshandlingen (t.ex. arvskiftesinstrument eller avvittringsinstrument) till anmälan.

Det är också möjligt att lämna uppgifterna på pappersblankett (Anmälan om ägarbyten i bostadssamfund, blankett 3072r). Om du använder pappersblanketten måste du bifoga kopior av förvärvshandlingarna till anmälan. Skicka anmälan och bilagorna till adressen:
Huvudstadsregionens skattebyrå
PB 400
00052 SKATT

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken