Skattedeklaration – bostads- och fastighetssamfund

I vilka fall måste man lämna in en skattedeklaration?

Bostads- och fastighetssamfund ska lämna in en skattedeklaration exempelvis i följande situationer:

 • Samfundet har affärs- eller kontorslokaler eller aktier som berättigar till besittning av lagerlokaler som hyrts ut till utomstående.
 • Samfundet har fått försäljningsinkomster, exempelvis för överlåtelse av markområden eller byggnader.
 • Samfundet har fått hyresinkomster.
 • Samfundet har fått finansiella intäkter som sammanlagt överskrider 5 000 euro.
 • Samfundets beskattningsbara inkomst är 30 euro eller mer.
 • Det är fråga om samfundets första räkenskapsperiod.
 • Skatteförvaltningen har bett samfundet att lämna in en skattedeklaration.

Det lönar sig att deklarera även för förlustbringande år. Då får Skatteförvaltningen besked om förlusterna tidigare och du slipper utreda det under följande år. Läs mer.

Alla samfund – också bostads- och fastighetssamfund kan lämna in sina inkomstskattedeklarationer i MinSkatt.

Bokslutsuppgifterna för tidigare räkenskapsperioder behöver inte längre bifogas till skattedeklarationen. Om du måste söka ändring i tidigare skatteårs beskattning ska du begära omprövning för året i fråga.

Icke ömsesidiga fastighetsbolag ska alltid lämna in skattedeklaration 6B.

Övriga bostads- och fastighetssamfund använder skattedeklaration 4.

Icke ömsesidiga fastighetsbolag ska alltid lämna in skattedeklaration 6B

Så kallade vanliga fastighetsbolag (icke ömsesidiga fastighetsbolag) ska alltid lämna in skattedeklaration 6B. Ett icke ömsesidigt fastighetsbolag är ett fastighetsbolag, vars aktier enligt bolagsordningen inte berättigar till besittning av ett visst lägenhetsutrymme.

Läs mer om inlämnande av skattedeklaration 6B

Skattedeklaration 4 behöver inte alltid lämnas in

Under vissa förutsättningar behöver följande samfund inte alltid lämna in skattedeklaration:

 • bostadsaktiebolag
 • ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • bostadsandelslag
 • annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en viss lägenhet

Skattedeklaration 4 behöver inte lämnas om alla följande förutsättningar uppfylls:

 1. Varje aktie eller andel i ett bostads- eller fastighetssamfund berättigar ensamt eller tillsammans med andra aktier endast till besittning av en för stadigvarande boende avsedd lägenhet eller ett utrymme som ansluter sig till boende. Med utrymme som ansluter sig till boende avses till exempel garage, till vars besittning berättigande aktier invånaren äger. Om det i byggnaden som samfundet äger finns lägenheter och till boendet anslutna utrymmen som är avsedda för andra ändamål än boende, behöver skattedeklaration inte lämnas in förutsatt att aktierna som berättigar till dessa utrymmen inte är i bostads- eller fastighetssamfundets besittning.
 2. Bostads- eller fastighetssamfundet har fått endast bolagsvederlag, bruksersättningar (t.ex. hyror för bilplatser) eller finansiella intäkter, och de finansiella intäkterna uppgår till högst 5 000 euro sammanlagt. Obs! Kapitalvederlag beaktas inte i beräkningen av finansiella intäkter.
 3. Den beskattningsbara inkomsten är under 30 euro efter att de tidigare årens förluster har dragits av. Bostads- eller fastighetssamfundet drar själv av sina förluster och kontrollerar om den beskattningsbara inkomsten är under 30 euro.
 4. Räkenskapsperioden är inte samfundets första.

Även om ett bostads- eller fastighetssamfund inte skulle behöva lämna in en skattedeklaration, är det likväl alltid bokföringsskyldigt.

Om alla förutsättningar uppfylls behöver skattedeklaration inte lämnas in enbart för att samfundet

 • vill fastställa skatteårets förlust – förlusten kan beaktas senare utan att den fastställts separat
 • inte heller för att göra eller använda en bostadshusreservering.

Det lönar sig för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag att lämna in en skattedeklaration även för räkenskapsperioder som gått med förlust. Det finns tre anledningar till det:

 • Bolagets förluster kan därmed införas i Skatteförvaltningens system och de blir automatiskt beaktade om bolaget under något år har beskattningsbar inkomst.
 • Från och med skatteåret 2018 kan bokslut för gångna år inte längre lämnas som bilagor till skattedeklarationen.
 • Om bolaget har gamla förluster som inte har deklarerats med skattedeklarationen för förluståret ska bolaget söka ändring i beskattningen genom begäran om omprövning.

När ska skattedeklarationen lämnas in?

Om bostads- och fastighetssamfundet har skyldighet att lämna in skattedeklaration, ska den lämnas in inom fyra månader från att räkenskapsperiodens sista månad gått ut.

Exempel: Bostadsaktiebolaget måste lämna in en skattedeklaration. Bolagets räkenskapsperiod går ut 31.12.2018. Skattedeklarationen ska lämnas in senast 30.4.2019. Om 30.4 infaller på en lördag eller en helgdag kan man lämna in skattedeklarationen på den första efterföljande vardagen.

Efter att du lämnat in deklarationen elektroniskt får du en mottagningsbekräftelse om deklarationen. Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats inom utsatt tid om du får en bekräftelse senast under den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen.

En pappersdeklaration ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen kl. 16.15. Kom ihåg att reservera tid för postens gång. Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

En försenad, bristfällig eller helt försummad skattedeklaration leder i regel till förseningsavgift eller skatteförhöjning. 

Ytterligare information om förseningsavgift och skatteförhöjning

I undantagsfall beviljas förlängd inlämningstid för skattedeklarationen (t.ex. på grund av sjukdom). Ytterligare information: Förlängd inlämningstid för skattedeklaration.

Så här lämnar du in en skattedeklaration

Skattedeklaration 4 för bostads- och fastighetssamfund ska lämnas in elektroniskt. Lämna in uppgifterna i

 • e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt)
 • webbtjänsten Ilmoitin.fi i filformat från ekonomiprogrammet.

Läs mer om hur skattedeklarationen lämnas in: Skattedeklaration 4 elektroniskt – bostads- och fastighetssamfund

Uppgifterna får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna in deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Man behöver inte ansöka om särskilt tillstånd för det och inte heller redogöra för oss i förväg eller ange i skattedeklarationen varför deklarationen lämnas in på papper. Skatteförvaltningen kan i samband med skattekontrollen fråga dig om orsaken. Om du lämnar in skattedeklarationen på papper får du blanketten och blankettanvisningen på sidan Skattedeklaration för bostads- och fastighetssamfund 4 (3059r).

Korrigera felen och lämna in en ny deklaration

Du kan korrigera den deklaration som du tidigare har lämnat in ända fram till att beskattningen är slutförd. Lämna skattedeklarationen på nytt. Den nya deklarationen ersätter den tidigare. Dagen då beskattningen slutförs står i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs emellertid senast 10 månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad. Efter att beskattningen slutförts kan ändring sökas i beskattningen med omprövningsbegäran.

Anmälan om ägarbyten har tagits ur bruk i från och med oktober 2019

Anmälan om ägarbyten i bostadssamfund har tagits ur bruk från och med 1.10.2019. Disponenten behöver inte längre till Skatteförvaltningen anmäla vederlagsfria ägarbyten, det vill säga ägarbyten som baserar sig på avvittring, arvskifte, testamente eller gåva. Bostadssamfunden har tidigare anmält vederlagsfria ägarbyten månatligen. Läs mer om de ändringar i oktober-november 2019 som berör disponenterna.