Skattedeklaration – aktiebolag och andelslag – Vanliga frågor

På denna sida hittar du svar på de vanligaste frågorna om aktiebolags och andelslags skattedeklarationer.

 1. Hur anmäler jag ett nytt bankkontonummer?
 2. Hur deklareras delägarlån?
 3. Hurdan verksamhet anses ingå i den personliga förvärvskällan i beskattningen?
 4. I vilken punkt i skattedeklarationen ska jag ange den förändring av lager som utgör intäkt i bokföringen?
 5. Om bolaget har gjort avskrivningar av både NärSkL- och ISkL-tillgångar, hur ska jag anteckna ändringarna på skatteblanketterna?
 6. Bolaget säljer en bil som ingår i dess lösa anläggningstillgångar. Försäljningspriset överskrider den icke-avskrivna anskaffningsutgiften och försäljningsvinst uppstår. Förutom försäljningsvinsten bokförs i resultaträkningen en lika stor ökning av avskrivningsdifferensen, vilket betyder att försäljningen inte påverkar resultatet i beskattningen. Hur ska jag ange försäljningen på skatteblanketterna?
 7. När bildas en överavskrivning som bolaget ska anteckna på blankett 12A och hur används den?
 8. Hur ska man anteckna avskrivningsdifferensen på deklarationsblankett 6B?
 9. Var ska man ange de fastställda förlusterna från tidigare år?
 10. Hur beräknar ett bolag sin nettoförmögenhet?
 11. Hur påverkar delägarbyten beskattningen av ett bolag?
 12. När ska man fylla i blankett 78 som gäller internprissättning?
 13. Hur ska man anteckna ett koncernbidrag som man erhållit från sådana bolag i vilka den skattskyldige inte äger en enda aktie men som hör till samma koncern? Det är alltså fråga om systerbolag, dvs. bolaget och den skattskyldige har samma moderbolag.
 14. Hur yrkar man avräkning av skatt som man betalat utomlands?
 15. Vilka påföljder drabbas bolaget av om skattedeklarationen lämnas in för sent?
 16. I vilka situationer kan bolaget åläggas att betala skatteförhöjning?
 17. I vilka situationer kan bolaget påföras en förseningsavgift?

1. Hur anmäler jag ett nytt bankkontonummer?

Du kan lämna eventuella ändringar i kontonummeruppgifterna till Skatteförvaltningen i e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Samfundskunder måste autentisera sig till tjänsterna med en Katso-kod, som har administratörsbehörighet. 

2. Hur deklareras delägarlån?

Delägarlånet antecknas på deklarationsblankett 6B i del I i punkt Delägarlån samt i uträkningen av förmögenheten i punkt 432. Dessutom ska alla ändringar i delägarlånen anges i årsanmälan med blankett 7851r (ISkL 53 a §).

3. Hurdan verksamhet anses ingå i den personliga förvärvskällan i beskattningen?  

I den personliga förvärvskällan i beskattningen ingår verksamhet som omfattas av inkomstskattelagen. Sådan verksamhet är t.ex. uthyrning och försäljning av en fastighet och lägenhetsaktier som inte hör till näringsverksamheten (ISkL 53 §), idkande av skogsbruk som inte hör till näringsverksamheten, passivt värdepappersinnehav (Skatteförvaltnings anvisning, Förvärvskälla för värdepappersplacering) samt utlåning av bolagets penningtillgångar till delägarna. Specificera på blankett 7A de intäkter och kostnader av verksamhet som ingår i den personliga förvärvskällan. På deklarationsblankett 6B anges dessutom det sammanlagda beloppet av intäkter och överlåtelsevinster i punkt 355, det sammanlagda beloppet av kostnader i punkt 398 samt resultatet i punkt 501 eller förlusten i punkt 506 (ISkL 29 §).

4. I vilken punkt i skattedeklarationen ska jag ange den förändring av lager som räknas som intäkt i bokföringen?

Alla förändringar av lager som hänför sig till färdiga produkter eller produkter under tillverkning anges i sin helhet på deklarationsblankett 6B i punkt Inköp och förändring av lager 359. Om lagerförändringen är positiv, minskar den beloppet av inköp.

5. Om bolaget har gjort avskrivningar av både NärSkL- och ISkL-tillgångar, hur ska jag anteckna ändringarna på skatteblanketterna?

På blankett 62 antecknas det sammanlagda beloppet av avskrivningar av båda inkomstslagen. Avskrivningarna av ISkL-tillgångar ska dessutom antecknas på blankett 7A i punkterna 468 och 469 samt avskrivningarna av NärSkL-tillgångar på deklarationsblankett 6B i punkterna 364 och 365. De sammanlagda avskrivningsbeloppen på blanketterna 7A och 6B måste stämma överens med det sammanlagda beloppet av avskrivningar på blankett 62.

6. Bolaget säljer en bil som ingår i bolagets lösa anläggningstillgångar. Försäljningspriset överskrider den icke-avskrivna anskaffningsutgiften och det uppstår försäljningsvinst. Förutom försäljningsvinsten bokförs i resultaträkningen en lika stor ökning av avskrivningsdifferensen, vilket betyder att försäljningen inte har resultatverkan i beskattningen. Hur ska jag ange försäljningen på deklarationsblanketterna?

Försäljningspriset på bilen anges på blankett 62 i punkt 802. Vinsten från bilförsäljningen antecknas på deklarationsblankett 6B i punkt 358 såsom övriga skattefria intäkter och ökningen av avskrivningsdifferensen i punkt 364. Om bilen däremot säljs med förlust och bolaget har tillräckligt med avskrivningsdifferens, anges förlusten från bilförsäljning såsom övriga icke-avdragbara kostnader i punkt 384 och minskningen av avskrivningsdifferensen i punkt 364 (NärSkL 30 §).

7. När bildas en överavskrivning som bolaget ska anteckna på blankett 12A och hur används den?

Överavskrivning uppstår i situationer där bolaget gör avskrivningar till ett större belopp i bokföringen än i beskattningen. Alternativt kan det vara fråga om fall där skattemyndigheten inte godkänt en viss avskrivning till hela beloppet såsom skatteavdrag (t.ex. om avskrivningsbeloppet är större än lagen tillåter). Bolaget som får överavskrivning ska alltid fylla i blankett 12A. När överavskrivning används gör man således avskrivningar i beskattningen till ett större belopp än i bokföringen. Beloppet av avskrivningar som dras av i beskattningen får dock inte överskrida näringsskattelagens maximibelopp (NärSkL 24, 30–34 och 36–41 §). När överavskrivning används ska användningen alltid antecknas på blankett 12A och dessutom på blanketterna 6B och 62. Överavskrivningen framgår inte av bokföringen, utan den är en särskild post i beskattningen.

8. Hur ska man anteckna avskrivningsdifferensen på deklarationsblankett 6B?

På blankett 6B i punkt 364 anges det sammanlagda beloppet av avskrivningar enligt plan och ändringar av avskrivningsdifferensen. I punkt 365 anges det sammanlagda beloppet av avskrivningar som inte får dras av i beskattningen. Dessa belopp måste stämma överens med uppgifterna på blankett 62.

9. Var ska man ange de fastställda förlusterna från tidigare år?

Förluster från tidigare år antecknas inte på blankett 6B. Skatteförvaltningen drar av förlusterna automatiskt. Beloppet av återstående förluster visas i beskattningsbeslutet som skickas till bolaget efter beskattningens slutförande.

10. Hur beräknas ett bolags nettoförmögenhet?

Bolagets nettoförmögenhet räknas ut så att man från beloppet av tillgångar i uträkningen av förmögenhet på deklarationsblankett 6B drar av förlustbeloppet.

11. Hur påverkar delägarbyten beskattningen av ett bolag?

Om bolaget inte har fastställda förluster, spelar byte av delägarskap ingen roll i beskattningen av bolaget. Om mer än 50 procent av aktierna byter ägare under förluståret eller därefter, förlorar bolaget rätten att dra av förluster. Om t.ex. bolaget går med förlust under år 2014 och 30 procent av delägarskapen byts under år 2015 och 25 procent under år 2016, har över hälften av aktierna bytt ägare efter förluståret. Bolaget får i så fall inte dra av förlusten från 2016 från det resultat det gjort under 2014. (ISkL 122 §).

12. När ska man fylla i blankett 78 som gäller internprissättning?

Blankett 78 fylls i om bolaget under skatteåret haft affärstransaktioner med en utländsk part som det har intressegemenskap med (BFL 31.2 §). Skyldigheten gäller dock endast bolag som har en omsättning som uppgår till minst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som uppgår till minst 43 miljoner euro. (BFL 14 a–14 c §)

13. Hur ska man anteckna ett koncernbidrag som man erhållit från sådana bolag i vilka den skattskyldige inte äger en enda aktie men som hör till samma koncern? Det är alltså fråga om systerbolag, dvs. bolaget och den skattskyldige har samma moderbolag.

På blankett 65 anges även sådana koncernbidrag som man fått från eller gett till sina systerbolag. Punkten Ägarandel i procent lämnas då tom.

14. Hur yrkar man avräkning av skatt som man betalat utomlands?

Ett bolag kan yrka att utländska skatter ska räknas av vid inkomstbeskattningen i Finland. Yrkandet framställs på blankett 70. Blanketten fylls i då bolaget under skatteåret betalat utländsk skatt t.ex. i samband med dividendutdelning. För att kunna avräkna utländska skatter förutsätts att man bifogar till blanketten en tillförlitlig utredning av skattebeloppet i utlandet, betalningen av skatten samt skattegrunden. (L om undanröjande av internationell dubbelbeskattning)

15. Vilka påföljder drabbas bolaget av om skattedeklarationen lämnas in för sent?

Om bolaget lämnar in deklarationen för sent (på eget initiativ eller på uppmaning), men innan bolagets beskattning har slutförts, påförs bolaget en förseningsavgift. Förseningsavgiften för samfund är 100 euro. Om bolaget på eget initiativ korrigerar eller kompletterar sin tidigare inlämnade skattedeklaration till sin egen nackdel innan bolagets beskattning slutförs, påförs bolaget även i detta fall en förseningsavgift. Om bolaget lämnar in skattedeklarationen efter att beskattningen redan har slutförts, påförs bolaget en skatteförhöjning. Läs mer om skatteförhöjning i fråga 16.

16. I vilka situationer kan bolaget åläggas att betala skatteförhöjning?

Bolaget påförs en skatteförhöjning om det inte har lämnat in sin skattedeklaration innan beskattningen har slutförts. Skatteförhöjningen påförs också om skattedeklarationen eller någon annan begärd uppgift eller inlämnad redogörelse är bristfällig eller felaktig, och bolaget har inte rättat felet på eget initiativ innanbeskattningen har slutförts. I stället för en förseningsavgift påförs en skatteförhöjning om bolaget kompletterar skattedeklarationen till sin egen nackdel först efter att Skatteförvaltningen t.ex. har skickat en utredningsbegäran om ärendet. Skatteförhöjningen fastställs schematiskt. Läs mer här.

17. I vilka situationer kan bolaget påföras en förseningsavgift?

Bolaget påförs en förseningsavgift om det lämnar in sin skattedeklaration efter utsatt tid (på eget initiativ eller på uppmaning), men innan beskattningen har slutförts. Förseningsavgiften påförs även då bolaget på eget initiativ kompletterar sin tidigare inlämnade skattedeklaration till sin egen nackdel, dock innan bolagets beskattning har slutförts.

Förkortningar:

 • NärSkL: lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
 • ISkL: inkomstskattelagen
 • BFL: lagen om beskattningsförfarande

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken