Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

Så här lämnar du skattedeklarationen 6B för aktiebolag och andelslag i MinSkatt

 1. Välj Agera på ett företags vägnar.

 2. Välj det företag på vars vägnar du vill lämna skattedeklarationen.

 3. Välj i punkten Funktioner Skattedeklarationer.

 4. Sök Inkomstskatt för samfund antingen i punkten Egna skatteslag eller i punkten Alla skatteslag. Välj därefter Välj period.

 5. Välj i punkten för den rätta perioden Deklarera.

 6. Kontrollera och fyll i grunduppgifterna så att du kan gå vidare.

 7. Välj punkten Aktieägare. Besvara enligt situation Ja eller Nej.

  Öppna vid behov uppgifterna om delägarna och korrigera och komplettera. Du kan lägga till flera delägaruppgifter genom att välja Lägg till ny.

  Om delägaren eller familjen under räkenskapsperioden använt sådana fastigheter eller lägenheter som ägs av bolaget ska du ange uppgifterna genom att välja Lägg till ny i punkten Lägenheter och fastigheter som bolaget äger.

 8. Välj punkten Ändring i ägarförhållandena, vinstutdelning och aktiekapital Fyll i de uppgifter som behövs. Punkten Samfundets beslut om vinstutdelning är obligatorisk. Om du väljer Ja kan du ange uppgifter om dividendutdelning och om utdelning av medel från fonden för fritt kapital. Välj Lägg till ny för att ange de uppgifter som behövs.

  Ange i punkten Antalet egna aktier som bolaget besitter vid utgången av räkenskapsperioden endast antalet av de aktier som är i bolagets besittning vid utgången av räkenskapsperioden. I den här punkten ska du inte ange antalet av de aktier i bolaget som delägarna besitter och inte heller aktieantalet enligt hela aktiestocken.

  I punkten Kontaktuppgifter för person som kan ge ytterligare information visas uppgifterna i användarprofilen ifall ett telefonnummer sparats i användarprofilen. I övriga fall ska du ange Övriga kontaktuppgifter.

  Fortsätt till följande fas som är Uträkning av inkomstskatt.

 9. Ange intäkter av och kostnader för olika förvärvskällor. Du kan ange uppgifter genom att välja önskad punkt. MinSkatt räknar automatiskt ut det beskattningsbara resultatet eller den beskattningsbara förlusten.

 10. Fyll i punkterna enligt företagets resultaträkning. Ange både bokföringens och beskattningens uppgifter om det finns textfält för båda. Om en bilageblankett hänför sig till punkten ska du välja Öppna specifikation och ange de uppgifter som begärs. Välj till sist OK.

  Fortsätt till följande fas som är Uträkning av förmögenhet.

 11. Ange uppgifter om balansräkningen. Lämna specifikationsuppgifter om de olika egendomsslagen på blanketterna 18 och 8A. Välj Öppna specifikation. Om du har angett specifikationsuppgifterna för den föregående räkenskapsperioden visas uppgifterna färdigt på blanketterna. Korrigera, komplettera, ta bort och lägg till uppgifter enligt behov (till exempel beskattningsvärdena är enligt deklarationen för föregående år).

  Komplettera punkterna Skulder och Eget kapital enligt uppgifterna i balansräkningen. Programmet beräknar automatiskt nettoförmögenheten utgående från de uppgifter som man angett.

  När alla uppgifterna är rätt ska du gå till fasen Övriga redogörelser.

 12. I denna fas kan du ange andra transaktioner som påverkar beskattningen. Välj Ja i den rätta punkten och ange de uppgifter som krävs.

  Om bolaget inte gjort avskrivningar i bokföringen eller beskattningen men bolaget ska ange uppgifter på blankett 62 kan du ange uppgifterna i denna fas.

  När alla uppgifterna är rätt ska du gå till fasen Bokslutsuppgifter.

 13. Ange revisionsuppgifterna. Lägg till bilagorna genom att välja Lägg till en fil. Resultaträkningen och balansräkningen ska bifogas till skattedeklarationen. Välj rätt bilagetyp enligt innehållet i bilagan. Du kan välja om endast Skatteförvaltningen eller både Skatteförvaltningen och PRS ska använda bilagan.

  Gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

 14. Kontrollera uppgifterna. Du kan återgå till att korrigera uppgifter med navigeringen eller knappen Föregående. När alla uppgifter är rätt kan du skicka skattedeklarationen. Du får därefter en bekräftelse av oss på att vi tagit emot din deklaration.

 15. Deklarationen anses emottagen genast när att du har skickat den. Du hittar den skickade deklarationen på ingångssidan i MinSkatt, på fliken Vidtagna åtgärder. Om skattedeklarationen har statusen Har skickats kan du ännu redigera eller ta bort den. Om statusen är Har tagits emot går det inte längre att redigera deklarationen.