Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Ansök om förskottsskatt eller ändra den elektroniskt – samfund

Samfund ska ansöka om förskott på inkomstskatten elektroniskt. Samfund är exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser. Ansök om förskottsskatt och ändra din förskottsskatt i MinSkatt.

 

Till e-tjänsten MinSkatt

Du kan även ansöka om förskottsskatt eller ändring av förskottskatt genom att via Ilmoitin.fi eller en kommersiell Tyvi-tjänst skicka en fil som skapats med ert ekonomiprogram.

Samfund kan ansöka om förskottsskatt eller ändring av förskottsskatt på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna ansökan elektroniskt på grund av tekniska hinder.  Man behöver inte ansöka om särskilt tillstånd för att använda en pappersblankett och inte heller i förväg meddela varför man gjort det. Men i samband med skattekontrollen kan Skatteförvaltningen fråga varför ansökan lämnades in på papper.

Efter att Skatteförvaltningen har behandlat ansökan, får samfundet beslut om sänkning, avlyftande eller höjning av förskott som sker under skatteåret. Om en ansökan gäller tilläggsförskott, som påförs efter skatteårets utgång, syns beslutet dock genast i MinSkatt. Beslutet innehåller också alla uppgifter som behövs för betalning.

Se förväntad handläggningstid för omprövningsbegäran här

Du ska identifiera dig elektroniskt för att sköta ärenden i nättjänsten

Samfund kan sköta sina ärenden elektroniskt genom att använda Katso-koder. Fr.o.m. november 2018 kan samfund även använda personlig elektronisk autentisering och tjänsten Suomi.fi-fullmakter för att sköta ärenden.

Tidsfrister för ändring av förskottsskatt

Skatteförvaltningen kan på ansökan av ett samfund påföra, ändra eller avlyfta förskottsskatt fram till det att beskattningen för skatteåret har slutförts. Fr.o.m. skatteåret 2018 slutförs beskattningen av samfund vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga. Dagen då beskattningen slutförs står i beskattningsbeslutet. Beskattningen av samfund slutförs emellertid senast 10 månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad.

Om en ansökan som gäller förskottsskatt lämnats strax innan beskattningen slutförts, kan den av tekniska orsaker inte behandlas. Då förfaller ansökan. I sådana fall betalar samfundet antingen kvarskatt eller får skatteåterbäring. Beloppet på kvarskatten eller skatteåterbäringen står i beskattningsbeslutet.

Ytterligare information om förskottsskatt: Förskottsskatt – företag och samfund