Förlängd inlämningstid för skattedeklaration – samfund och samfälld förmån

Skatteförvaltningen kan av särkskilda skäl bevilja samfund och samfällda förmåner förlängning av tidsfristen för att lämna in en inkomstskattedeklaration. Som särskilt skäl betraktas ett oförutsett förhinder för att lämna in skattedeklarationen. Exempelvis bråttom i arbetet, dataproblem eller semester anses inte som särskilda skäl. Förlängd inlämningstid beviljas inte heller på grund av att revisorerna eller bolagsstämman ännu inte godkänt bokslutet eller att den som ska underteckna bolagets skattedeklaration inte är anträffbar. Exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser är samfund.

Samfund och samfällda förmåner ska skriftligen ansöka om förlängd inlämningstid hos Skatteförvaltningen. I ansökan ska man ange varför man behöver förlängd inlämningstid för skattedeklarationen. Man kan i regel få förlängd tid på högst två veckor.

Du kan ansöka om förlängd inlämningstid för skattedeklarationen 

  • i e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt) 
  • på pappersblanketten Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration, samfund (blankett 3105r)

I MinSkatt kan man ansöka om förlängd inlämningstid senast den sista inlämningsdagen. Pappersblanketten ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen före tjänstetidens utgång.

Fyll i en egen ansökan för varje samfund eller samfälld förmån som behöver förlängning av inlämningstiden. Om förlängd inlämningstid beviljas, ska skattedeklarationen vara hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen av den nya tidsfristen.