Skattedeklaration – aktiebolag och andelslag

Aktiebolag och andra samfund lämnar i fortsättningen sina inkomstskattedeklarationer i MinSkatt

Det har skett många ändringar i beskattningen av aktiebolag, andra samfund och samfällda förmåner fr.o.m. 1.11.2017. Förskottskompletteringen har ersatts av tilläggsförskott som påförs efter skatteårets utgång och inkomstskatterna betalas i fortsättningen med en egen skatteslagsspecifik referens. MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Ändringarna gäller inte rörelseidkare och yrkesutövare, och inte heller öppna bolag eller kommanditbolag. Lämna in deklarationer i MinSkatt.

Aktiebolag och andelslag lämnar in följande inkomstbeskattningsuppgifter med skattedeklarationen 6B:

  • inkomster
  • utgifter
  • tillgångar
  • skulder
  • övriga uppgifter som inverkar på beskattningen.

En separat skattedeklaration ska lämnas in för varje räkenskapsperiod. Skattedeklarationen ska lämnas in också då aktiebolaget eller andelslaget inte till exempel under begynnelseåret haft egentlig verksamhet eller om bolaget har försatts i konkurs. Skattedeklarationen ska lämnas in självmant inom utsatt tid utan Skatteförvaltningens särskilda begäran.

När ska skattedeklarationen lämnas in?

Aktiebolag och andelslag ska lämna in skattedeklarationen inom 4 månader från det att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut.

Exempel: Aktiebolagets räkenskapsperiod går ut 15.7.2017. Skattedeklarationen ska lämnas in senast 30.11.2017. Om 30.11 infaller på en lördag eller en helgdag kan man lämna in skattedeklarationen på den första efterföljande vardagen.

Efter att du lämnat in deklarationen elektroniskt får du en mottagningsbekräftelse om deklarationen. Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats inom utsatt tid om du får en bekräftelse senast under den sista inlämningsdagen.

En försenad, bristfällig eller helt försummad skattedeklaration leder i regel till skatteförhöjning. Om en skattedeklaration inte lämnas in alls kan det dessutom leda till att Skatteförvaltningen verkställer beskattningen enligt uppskattning. För fastställande av skatteförhöjning och beskattning enligt uppskattning förutsätts alltid att Skatteförvaltningen först hör aktiebolaget eller andelslaget.

Aktiebolaget eller andelslaget kan i undantagsfall beviljas förlängd inlämningstid för skattedeklarationen, t.ex. på grund av sjukdom. Ytterligare information: Förlängd inlämningstid för skattedeklaration.

Sä här lämnar du in skattedeklarationen

Deklarationen för aktiebolag och andelslag ska lämnas in elektroniskt. Det finns flera alternativ:

  • Lämna in skattedeklarationsuppgifterna i e-tjänsten MinSkatt  (skatt.fi/minskatt).
  • Skicka skattedeklarationen i filformat från ekonomiprogrammet via  webbtjänsten Ilmoitin.fi.

MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Läs mer om inlämnandet av skattedeklarationen: Skattedeklaration 6B elektroniskt – aktiebolag och andelslag.

Aktiebolag eller andelslag ska fr.o.m. 1.11.2017 lämna in skattedeklarationen elektroniskt. Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Man behöver inte ansöka om särskilt tillstånd för det och inte heller berätta i förväg varför deklarationen lämnas in på papper. Skatteförvaltningen kan i samband med skattekontrollen fråga varför ansökan lämnades in på papper. Pappersblanketten och ifyllningsanvisningar finns på sidan Pappersblankett 6B och ifyllningsanvisning.

Pappersdeklarationen har lämnats i rätt tid om den har lämnats till posten senast på den utsatta dagen.

Korrigera felen och lämna in en ny deklaration

Du kan korrigera den deklaration som du tidigare har lämnat in ända fram till att beskattningen är slutförd. Ange uppgifterna på nytt i skattedeklarationen som ersätter den tidigare. Beskattningen slutförs tio månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Efter att beskattningen slutförts kan ändring sökas i beskattningen genom omprövningsbegäran.

Vilket är bolagets skatteår?

Beskattningen verkställs för skatteåret. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår, består skatteåret av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har utgått under kalenderåret i fråga. Skattedeklaration ska lämnas in separat för varje räkenskapsperiod.

Exempel: Aktiebolagets eller andelslagets räkenskapsperiod är 1.4.2016–31.3.2017 och följande räkenskapsperiod förkortas så den tar slut 31.12.2017. Skatteåret för de båda räkenskapsperioderna är 2017. Skattedeklaration lämnas in separat för räkenskapsperioder som slutar 31.3. och 31.12. Skatteårets inkomst består av de båda räkenskapsperiodernas sammanräknade beskattningsbara inkomst.

När slutförs beskattningen?

Skatteförvaltningen räknar räkenskapsperiodens slutliga inkomstskatt på basis av deklarationsuppgifterna.

Slutförandet av aktiebolagets och andelslagets beskattning beror på när räkenskapsperioden gått ut. Beskattningen slutförs tio månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, slutförs beskattningen efter tio månader räknat från slutet av den månad då den senaste räkenskapsperioden gått ut.

Exempel: Aktiebolagets eller andelslagets räkenskapsperiod är 1.1.2017–31.12.2017. Beskattningen slutförs 31.10.2018.
 
Exempel: Aktiebolagets eller andelslagets räkenskapsperiod är 1.4.2016–31.3.2017. Beskattningen slutförs 31.1.2018.

Om aktiebolagets eller andelslagets skatteår består av en räkenskapsperiod som gått ut i januari eller i februari 2017, slutförs beskattningen undantagsvis 31.1.2018.

Innan beskattningen slutförs får den skattskyldige ett beskattningsbeslut som visar den slutliga beskattningen.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken