Betalning av förskottsskatt - samfund

Aktiebolag och andra samfund lämnar i fortsättningen sina inkomstskattedeklarationer i MinSkatt

Det har skett många ändringar i beskattningen av aktiebolag, andra samfund och samfällda förmåner fr.o.m. 1.11.2017. Förskottskompletteringen har ersatts av tilläggsförskott som påförs efter skatteårets utgång och inkomstskatterna betalas i fortsättningen med en egen skatteslagsspecifik referens. MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Ändringarna gäller inte rörelseidkare och yrkesutövare, och inte heller öppna bolag eller kommanditbolag. Lämna in deklarationer i MinSkatt.

Den här anvisningen gäller alla samfund. Samfund är exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser.

Skatteförvaltningen skickar beslut om förskottsskatten till samfunden. I beslutet finns det uppgifter om hur skatten ska betalas. Betalningsuppgifterna finns också i MinSkatt. Fr.o.m. november skickas inte längre separata giroblanketter.

I förskottsskattebeslutets betalningsuppgifter syns beloppet och förfallodagen för var och en av betalningsraterna. Förfallodagen är den 23:e dagen i månaden. Om den 23:e dagen inte är en bankdag, har följande bankdag angetts som förfallodag i betalningsuppgifterna.

Aktiebolag och andelslag betalar 20 % i inkomstskatt på sin beskattningsbara inkomst.

Använd rätt referensnummer vid betalning

De olika raterna av samfundens inkomstskatt har inte längre ett eget referensnummer, utan från och med november 2017 betalas alla förskottsskatter med en skatteslagsspecifik referens för inkomstskatt. Även tilläggsförskotten och kvarskatten betalas med samma referens för inkomstskatt.

Samfunden kan inte längre välja vilken rat av inkomstskatten som ska betalas, utan inbetalningen används till förskottsskatter, tilläggsförskott och kvarskatt enligt ordningen i de nya bestämmelserna:

  • Först används betalningen i förfallodagsordning till inkomstskatter som har förfallit till betalning.
  • Sedan används betalningen i förfallodagsordning till inkomstskatter som inte har förfallit till betalning.

Även kontonumret för samfundens förskottsskatter ändras. Det nya kontonumret och referensnumret för inkomstskatter syns i MinSkatt och i betalningsuppgifterna i beskattningsbeslutet. Betalningen riktas rätt och utan extra kostnader när du använder rätt referensnummer.

Det går också att betala inkomstskatt för samfund som nätbetalning i MinSkatt. Man behöver inte själv fylla i några betalningsuppgifter om man gör en nätbetalning via MinSkatt, eftersom uppgifterna automatiskt överförs från MinSkatt som betalningsunderlag till nätbanken.

Antalet betalningsrater för förskottsskatten

Förskottsskatten för samfund påförs per räkenskapsperiod. Förskottsskattebeloppet inverkar på hur många betalningsrater det finns under en räkenskapsperiod. Det finns antingen 2 eller 12 rater och de är lika stora. Den minsta förskottsskatten som debiteras är 500 euro. Om summan är mindre beräknas skatt på den först i den slutgiltiga beskattningen. Förskott på över 500 euro delas in i rater på följande sätt:

  Förskottsbelopp (euro)   Antalet betalningsrater   Betalningsmånader
    500–2 000          2 räkenskapsperiodens tredje och nionde månaden
  mer än 2 000   12 varje månad under räkenskapsperioden

Förskottsuppbörden kan kompletteras genom betalning av tilläggsförskott

Tilläggsförskott har fr.o.m. 1.11.2017 ersatt förskottskomplettering för samfund och samfällda förmåner. Tilläggsförskott är ett förskott med vilket man kan komplettera förskottsuppbörden efter skatteårets utgång. Under skatteåret kan man inte betala tilläggsförskott, utan då ska man ansöka om ändring av förskottsskatten.

Man kan ansöka om tilläggsförskott i t.ex. MinSkatt och då får man genast ett beslut. Uppgifter för betalning av tilläggsförskottet syns i MinSkatt och i beslutet.

Tilläggsförskottet ska alltid betalas i en rat. Om du endast betalar en del av tilläggsförskottet ackumuleras dröjsmålsränta på den obetalda delen. Du kan ansöka om tilläggsförskott flera gånger: du kan lämna in en ny ansökan om du märker att tilläggsförskottet inte räcker till.

När du ansöker om tilläggsförskott efter skatteårets utgång i MinSkatt får du själv välja förfallodagen för tilläggsförskottet. Förfallodagen kan vara den innevarande dagen eller senast dagen som infaller om tre veckor. Förfallodagen ska ändå alltid vara en bankdag. Du kan också betala tilläggsförskottet före förfallodagen men nedsatt dröjsmålsränta ska ändå alltid betalas t.o.m. förfallodagen.

Om du betalar förskottskomplettering för samfund 1.11.2017 eller senare och använder de gamla betalningsuppgifterna, riktas inbetalningen till samfundets inkomstskatt.

Beräkning och betalning av nedsatt dröjsmålsränta

Fr.o.m. 1.11.2017 kan alla samfund och samfällda förmåner komplettera sin förskottsuppbörd utan ränta under en månads tid efter skatteårets utgång. Efter en månad börjar nedsatt dröjsmålsränta ackumuleras på tilläggsförskottet. Räntan beräknas fr.o.m. den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång till tilläggsförskottets förfallodag. Beloppet av den nedsatta dröjsmålsräntan finns i MinSkatt och i beslutet. Den nedsatta dröjsmålsräntan betalas med samma betalning som tilläggsförskottet.

Ränteprocenten för nedsatt dröjsmålsränta är den i räntelagen avsedda referensräntan plus 2 procentenheter. Räntan är ändå alltid minst 0,5 %. År 2018 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2 %.

Nedsatt dröjsmålsränta beräknas per skatteår, inte per räkenskapsperiod.

Från den nedsatta dröjsmålsräntan som beräknas på tilläggsförskottet avdras inte 20 euro, som fallet är med ränta på kvarskatt.

Nedsatt dröjsmålsränta får inte avdras i inkomstbeskattningen.

Dröjsmålsränta ackumuleras på försenad förskottsskatt

Om förskottsskatten inte betalas på förfallodagen måste också dröjsmålsränta betalas. Dröjsmålsräntan beräknas fr.o.m. dagen efter förfallodagen t.o.m. förskottets betalningsdag. Du kan beräkna dröjsmålsräntan i MinSkatt.

År 2018 är dröjsmålsräntan 7 %. Dröjsmålsräntans ränteprocent fastställs årligen.

  • Beräkna dröjsmålsräntans belopp i MinSkatt

En skatt som har förfallit till betalning får en anmärkning i det månatliga sammandraget i MinSkatt. Om förskottsskatten inte har betalats senast på förfallodagen som anges i anmärkningen, skickar Skatteförvaltningen skatten till utsökning. En skatt som har överförts till utsökning ska betalas enligt utsökningsmyndighetens anvisningar. Utsökningen tar ut en utsökningsavgift på skatten även om skatten betalas direkt in på Skatteförvaltningens konto.

 

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken