Betalning av förskottsskatt - samfund

Den här anvisningen gäller alla samfund. Samfund är exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser.

Skatteförvaltningen skickar beslut om förskottsskatten till samfunden. I beslutet finns det uppgifter om hur skatten ska betalas. Betalningsuppgifterna finns också i MinSkatt. Fr.o.m. november skickas inte längre separata giroblanketter.

I förskottsskattebeslutets betalningsuppgifter syns beloppet och förfallodagen för var och en av betalningsraterna. Förfallodagen är den 23:e dagen i månaden. Om den 23:e dagen inte är en bankdag, har följande bankdag angetts som förfallodag i betalningsuppgifterna.

Aktiebolag och andelslag betalar 20 % i inkomstskatt på sin beskattningsbara inkomst.

Använd rätt referensnummer vid betalning

De olika raterna av samfundens inkomstskatt har inte längre ett eget referensnummer, utan från och med november 2017 betalas alla förskottsskatter med en skatteslagsspecifik referens för inkomstskatt. Även tilläggsförskotten och kvarskatten betalas med samma referens för inkomstskatt.

Samfunden kan inte längre välja vilken rat av inkomstskatten ska betalas, utan inbetalningen används till inkomstskatterna i den ordning de förfaller till betalning, från den äldsta till den nyaste. Inbetalningen används också till sådana redan påförda inkomstskatter som förfaller till betalning senare.

Exempel:  En kund betalar 1 500 euro med referensnumret för inkomstskatten den 3 juli. Den dagen förfaller 1 000 euro i kvarskatt till betalning. Eftersom kunden inte har några andra inkomstskatter som förfallit till betalning används resten av inbetalningen till förskottet som förfaller till betalning först den 23 juli.

Även kontonumret för samfundens förskottsskatter ändras. Det nya kontonumret och referensnumret för inkomstskatter syns i MinSkatt och i betalningsuppgifterna i beskattningsbeslutet. Betalningen riktas rätt och utan extra kostnader när du använder rätt referensnummer.

Det går också att betala inkomstskatt för samfund som nätbetalning i MinSkatt. Man behöver inte själv fylla i några betalningsuppgifter om man gör en nätbetalning via MinSkatt, eftersom uppgifterna automatiskt överförs från MinSkatt som betalningsunderlag till nätbanken.

Antalet betalningsrater för förskottsskatten

Förskottsskatten för samfund påförs per räkenskapsperiod. Förskottsskattens storlek inverkar på hur många betalningsrater det finns under en räkenskapsperiod. Det finns antingen 2 eller 12 rater och de är lika stora. Den minsta förskottsskatten som påförs är 500 euro. Om summan är mindre beräknas skatt på den först i den slutgiltiga beskattningen. Förskottsskatten delas in i rater på följande sätt:

  Förskottsbelopp (euro)   Antalet betalningsrater   Betalningsmånader
    500–2 000          2 räkenskapsperiodens tredje och nionde månaden
  mer än 2 000   12 varje månad under räkenskapsperioden

Förskottsuppbörden kan kompletteras genom betalning av tilläggsförskott

Tilläggsförskott har fr.o.m. 1.11.2017 ersatt förskottskomplettering för samfund och samfällda förmåner. Tilläggsförskott är ett förskott med vilket man kan komplettera förskottsuppbörden efter skatteårets utgång. Under skatteåret kan man inte betala tilläggsförskott, utan då ska man ansöka om ändring av förskottsskatten.

Man kan ansöka om tilläggsförskott i t.ex. MinSkatt och då får man genast ett beslut. Uppgifter för betalning av tilläggsförskottet syns i MinSkatt och i beslutet.

Tilläggsförskottet ska alltid betalas i en rat. Om du endast betalar en del av tilläggsförskottet ackumuleras dröjsmålsränta på den obetalda delen. Du kan ansöka om tilläggsförskott flera gånger: du kan lämna in en ny ansökan om du märker att tilläggsförskottet inte räcker till.

När du ansöker om tilläggsförskott efter skatteårets utgång i MinSkatt får du själv välja förfallodagen för tilläggsförskottet. Förfallodagen kan vara den innevarande dagen eller senast dagen som infaller om tre veckor. Förfallodagen ska ändå alltid vara en bankdag. Du kan också betala tilläggsförskottet före förfallodagen men nedsatt dröjsmålsränta ska ändå alltid betalas t.o.m. förfallodagen.

Om du betalar förskottskomplettering, såsom det hette tidigare, med betalningsuppgifter som gällde före 1.11.2017, används betalningen för samfundets inkomstskatt.

Beräkning och betalning av nedsatt dröjsmålsränta

Fr.o.m. 1.11.2017 kan alla samfund och samfällda förmåner komplettera sin förskottsuppbörd utan ränta under en månads tid efter skatteårets utgång. Efter en månad börjar nedsatt dröjsmålsränta ackumuleras på tilläggsförskottet. Räntan beräknas fr.o.m. den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång till tilläggsförskottets förfallodag. Beloppet av den nedsatta dröjsmålsräntan finns i MinSkatt och i beslutet. Den nedsatta dröjsmålsräntan betalas med samma betalning som tilläggsförskottet.

Ränteprocenten för nedsatt dröjsmålsränta är den i räntelagen avsedda referensräntan plus 2 procentenheter. Räntan är ändå alltid minst 0,5 %. År 2018 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2 %.

Nedsatt dröjsmålsränta beräknas per skatteår, inte per räkenskapsperiod.

Från den nedsatta dröjsmålsräntan som beräknas på tilläggsförskottet avdras inte 20 euro, som fallet är med ränta på kvarskatt.

Nedsatt dröjsmålsränta får inte avdras i inkomstbeskattningen.

Dröjsmålsränta ackumuleras på försenad förskottsskatt

Om förskottsskatten inte betalas på förfallodagen måste också dröjsmålsränta betalas. Dröjsmålsräntan beräknas fr.o.m. dagen efter förfallodagen t.o.m. förskottets betalningsdag. Du kan beräkna dröjsmålsräntan i MinSkatt.

År 2018 är dröjsmålsräntan 7 %. Dröjsmålsräntans ränteprocent fastställs årligen.

  • Beräkna dröjsmålsräntans belopp i MinSkatt

En skatt som har förfallit till betalning får en anmärkning i det månatliga sammandraget i MinSkatt. Om förskottsskatten inte har betalats senast på förfallodagen som anges i anmärkningen, skickar Skatteförvaltningen skatten till utsökning. En skatt som har överförts till utsökning ska betalas enligt utsökningsmyndighetens anvisningar. Utsökningen tar ut en utsökningsavgift på skatten även om skatten betalas direkt in på Skatteförvaltningens konto.

 

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken