Betalning av förskottsskatt för personkunder

Denna anvisning gäller personkunder, näringsidkare, yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt lantbruksföretagare och skogsägare.

För vilka inkomster betalas förskottsskatt?

Förskottsskatt betalas för inkomster på vilka förskottsinnehållning inte verkställs. Förskottsskatt betalas bland annat på

  • inkomster av näringsverksamhet
  • inkomster av jord- och skogsbruk
  • hyresinkomster
  • vinster för försäljning av egendom.

Om du har sådana inkomster ska du själv deklarera dessa till Skatteförvaltningen, som påför förskottsskatten. Du ska lämna in en uppskattning av eller uppgifter om inkomsterna, på basis av vilka Skatteförvaltningen beräknar och fastställer din förskottsskatt.

Du får ett beslut om förskottsskatt som även innehåller betalningsuppgifter

Skatteförvaltningen skickar giroblanketter och ett beslut om förskottsskatten, enligt vilka förskottsskatten ska betalas. Om inkomsterna som du angett tidigare har förblivit oförändrade, får du beslutet om förskottsskatt samt giroblanketterna utan att du behöver göra någonting. För att beräkna och fastställa förskottsskatten kan Skatteförvaltningen utöver din deklaration eller uppgifterna för tidigare år även använda uppgifter som den fått någon annanstans ifrån.

Beslutet om förskottsskatt och giroblanketterna innehåller beloppet och förfallodagen för varje rat. Förfallodagen är den 23:e dagen i månaden. Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag kan skatten betalas följande vardag utan dröjsmålspåföljder.

Beställ giroblanketter

Du kan vid behov beställa nya giroblanketter för betalning av förskottskatt. Du får de nya giroblanketterna per post inom cirka en vecka från beställningen. Giroblanketterna skickas till den adress som finns i Skatteförvaltningens kunduppgifter. Om det finns fler än en betalningsrat får du en giroblankett för varje rat.

Använd rätt referensnummer då du betalar

När du betalar förskottskatt med giroblankett ska du alltid använda det kontonummer och referensnummer som står på blanketten.

I betalningsuppgifterna ska du anteckna RF-referensen i sin helhet, inklusive bokstäverna RF. Om det av någon orsak inte går att mata in RF-referensen som sådan kan de två första siffrorna samt bokstäverna RF utelämnas.

Beloppet av förskottsskattens rater

Personkunderna betalar förskottsskatt i antingen två eller flera lika stora rater. Det minsta förskottsbelopp som påförs är 170 euro. I fråga om mindre belopp beräknas skatterna i den slutliga beskattningen. Större förskottsskatt delas in i rater enligt följande:

Förskottsbelopp, euro Antal förskottsskatterater Betalningsmånader
170–500 2 mars och september
mer än 500, men högst 1 700 3 februari, juli och november
mer än 1 700, men högst 10 000 6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
mer än 10 000 12 januari–december

Du kan betala förskottsskatten med e-faktura eller direktbetalning

Du kan enkelt och tryggt betala förskottsskatten med en e-faktura eller direktbetalning. Personkunder samt rörelseidkare och yrkesutövare kan ta i bruk e-fakturan eller direktbetalning. Direktbetalningen är avsedd för de kunder som inte använder en nätbank.

Du kan beställa e-fakturan i din nätbank eller ingå ett direktbetalningsavtal med banken senast tre veckor före förfallodagen för förskottsskatten. E-fakturan syns i nätbanken ca två veckor före förfallodagen.

Läs mer: skatt.fi/efaktura

Dröjsmålspåföljder vid försenad betalning av förskott

Om du betalar förskottsskatten för sent, måste du också betala förseningsränta. Du kan betala förseningsränta med samma giroblankett som förskottsskatten. Beloppet av förseningsräntan kan du räkna ut med hjälp av förseningsränteräknaren. Förseningsränta beräknas från dagen efter förfallodagen fram till betalningsdagen (inklusive dessa dagar). Förseningsräntans ränteprocent fastställs årligen. Åren 2018 är förseningsräntan 7 %. Minimibeloppet av förseningsräntan är 3 euro.

Skatteförvaltningen skickar en betalningspåminnelse månaden efter förfallodagen om en förskottsskatt som inte betalats. Om förskottsskatten inte betalas på betalningspåminnelsens förfallodag skickar Skatteförvaltningen skatten till utsökning. Den skatt som gått till utsökning ska betalas till utsökningsverket enligt deras anvisningar. Utsökningsverket tar ut en utsökningsavgift även om du skulle betala den förskottsskatt som gått till utsökning direkt in på Skatteförvaltningens konto.

Förseningsränta på förskottsskatt – inverkan på kvarskatteräntan

I skatteårets beskattning beaktas de förskott som har betalts senast 30.9, dvs. en månad innan skatteårets beskattning avslutas. Om förskotten inte har betalts i tid, påförs dessa i form av kvarskatt.

Debiteringen av ränta på kvarskatten har begränsats i de fall då kvarskatten orsakas av obetald förskottsskatt. Detta har gjorts för att två olika räntor inte ska påföras kapitalet samtidigt (ränta på kvarskatt och förseningsränta på förskottsskatt).

  • Ränta på kvarskatt tas inte ut i fråga om den del av kvarskatten som orsakas av obetald kvarskatt. På förskottsskatten beräknas förseningsränta fram till den första förfallodagen för kvarskatten.
    Exempel: Förskottsskatten har förfallit till betalning 23.6.2017 men skatten har inte betalats senast 30.9.2018. På förskottsskatten beräknas förseningsränta från 24.6.2017 fram till den första förfallodagen för kvarskatten.
  • Om en del av kvarskatten inte beror på obetalda förskott, beräknas räntan på kvarskatten på normalt sätt. På kvarskatten år 2017 beräknas ränta från 1.2.2018 fram till den första förfallodagen för kvarskatten.

Om förskottsskatten inte betalas, beräknar och påför Skatteförvaltningen en dröjsmålsränta på kvarskatten senast i det skede då årets slutliga beskattning beräknas. Detta är förfarandet även om förskottsskatten vore obefogad, om inte avförande av förskottsskatten sökts separat.

Om du har frågor om betalningen av förskottsskatt, ring servicenumret för betalningar 029 497 027 (lna/mta).

Om du vill ändra förskottsskatten, ring:

  • servicenumret för personkunder 029 497 001 (lna/mta)
  • servicenumret för rörelseidkare, yrkesutövare och sammanslutningar 029 497 005 (lna/mta).

 

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken