Förskottsskatt – företag och samfund

Företag och samfund betalar förskottsskatt på inkomsten från sin verksamhet. Följ upp inkomstbeloppet under året. Korrigera vid behov den uppskattning som förskottsskatten baserar sig på.

Företag och samfund betalar förskottsskatt (förskott) på inkomster som de får från näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet, t.ex. uthyrningsverksamhet. Förskottsskatt ska också betalas på vinst från överlåtelse av egendom.

Nytt företag eller samfund – så här ansöker du om förskottsskatt

Om du inleder företagsverksamhet ska du uppskatta inkomsterna av och kostnaderna för företagsverksamheten. Efter att du lämnat uppgifterna till Skatteförvaltningen får du ett beslut om förskottsskatten och anvisningar om hur du betalar den. Också föreningar och stiftelser betalar förskottsskatt på sin verksamhet.

Skatteförvaltningen fastställer förskottsskatt för den första och andra räkenskapsperioden enligt hur stor du i ansökan om förskottsskatt uppskattar att företagets eller samfundets omsättning och beskattningsbara inkomst blir under den första räkenskapsperioden. Följ upp hur uppskattningen håller och ansök vid behov om ändring av förskottsskatten.

Ansök om förskottsskatt

Uppskatta dina inkomster och ansök om förskottsskatt:

Du kan även ansöka om förskottsskatt med en pappersblankett (Ansökan om skattekort och förskottsskatt 5010r).

Också övriga inkomster än inkomsterna från företagsverksamheten påverkar förskottskatten. Sådana inkomster är t.ex. lön och startpeng. När du ansöker om förskottskatt ska du också ange dina skatteavdrag eftersom även de påverkar förskottsskatten.

Om den regelbundna verksamheten är säsongartad (t.ex. sommarkiosk eller skidkurser), kan du ansöka om förskottsskatt för de månader då du tjänar in inkomsterna.

Kontrollera skattebeloppet med en räknare (skatt.fi/skatteräknare).

En bolagsman ska betala förskottsskatt på inkomst från ett öppet bolag eller kommanditbolag.

Uppskatta dina inkomster och ansök om förskottsskatt:

Du kan även ansöka om förskottsskatt med en pappersblankett (Ansökan om skattekort och förskottsskatt 5010r).

Skatteförvaltningen beräknar förskottsskatten på basis av din uppskattning av storleken på din beskattningsbara inkomst från sammanslutningen.

Om du bedriver verksamhet i liten skala, kan näringssammanslutningens inkomster och utgifter beaktas i skattekortet för löneinkomst. Då behöver du inte ansöka om förskottsskatt separat. Du behöver dock ett nytt skattekort där också näringssammanslutningens inkomster har beaktats.

Kontrollera skattebeloppet med en räknare (skatt.fi/skatteräknare).

Uppskatta samfundets resultat och ansök om förskottsskatt i e-tjänsten MinSkatt.

Till MinSkatt

Från och med november 2017 ska samfund och samfällda förmåner ansöka om förskottsskatt elektroniskt. Förutom i MinSkatt kan ansökan lämnas i Ilmoitin.fi eller via Tyvi-tjänsterna. Läs mer om elektronisk ansökan. Ansökan får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl, exempelvis på grund av tekniska hinder (Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring, 5017r).

Så här ansöker du om ändring av förskottsskatten

Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av den beskattningsbara inkomsten. Om inkomsterna eller kostnaderna förändras måste uppskattningen preciseras. Följ under årets lopp upp hur väl uppskattningen håller. Om det slutliga resultatet kommer att avvika från uppskattningen, lönar det sig att ansöka om ändring av förskottsskatten. Då slipper företaget eller samfundet kvarskatt och ränta.

Förskottsskatten kan också ändras på Skatteförvaltningens initiativ.

Det tidigare beslutet om förskottsskatt är giltigt tills du får det nya, ersättande beslutet.

Ändra förskottsskatten

Ändra förskottsskatten i webbtjänsten Skattekort på nätet (skatt.fi/skattekort)

Man kan även ansöka om ändring av förskottsskatten med en pappersblankett (Ansökan om skattekort och förskottsskatt, 5010r).

Ansök om höjning eller sänkning av förskottsskatten under samma kalenderår som den har påförts, dock senast i mitten av november. Om förskottsskatten är obefogad kan den avlyftas ända fram till utgången av augusti följande år.

Kontrollera skattebeloppet med en räknare (skatt.fi/skatteräknare).

Ändra förskottsskatten i MinSkatt.

Till MinSkatt

I MinSkatt kan samfund

  • ansöka om förskottsskatt
  • yrka på höjning, sänkning eller avlyftande av tidigare påförd förskottsskatt
  • ansöka om tilläggsförskott.

Från och med november 2017 ska samfund och samfällda förmåner ansöka om ändring av förskottsskatt elektroniskt. Förutom i MinSkatt kan ansökan lämnas i Ilmoitin.fi eller via Tyvi-tjänsterna. Läs mer om elektronisk ansökan (Elektronisk ansökan om förskottsskatt och ändring av den – samfund, tidigare Elektronisk ansökan om ändring av förskottet). Ansökan får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna ansökan elektroniskt på grund av tekniska hinder (Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring ,5017r).

Dokument såsom resultat- och balansräkning behöver inte bifogas till ansökan. Skatteförvaltningen ber vid behov om ytterligare information för behandling av ansökan.

Skatteförvaltningen kan på yrkande av samfundet påföra, ändra eller avlyfta förskottsskatt fram till det att beskattningen har slutförts. Av informationstekniska orsaker kan Skatteförvaltningen dock inte behandla ansökningar om ändring av förskott som anländer strax före slutförandet av beskattningen. När det gäller samfunds skatteår slutförs beskattningen 10 månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Om ett samfunds eller en samfälld förmåns skatteår består av en räkenskapsperiod som gått ut i januari eller i februari 2017, slutförs beskattningen undantagsvis 31.1.2018.

Förskottskomplettering för samfund har slopats. Förskottskompletteringen ersätts av tilläggsförskott, dvs. ett förskott som påförs efter skatteårets utgång. På tilläggsförskottet beräknas nedsatt dröjsmålsränta från och med den första dagen i den andra månaden efter utgången av skatteåret till och med förfallodagen för förskottet. För samfund vars skatteår 2017 går ut senast 30.9.2017 tillämpas övergångsbestämmelser vid ränteberäkningen.

Om förskottsskattens belopp ändras under skatteåret, hänförs ändringen i första hand till de återstående månaderna av skatteåret. Förskott som förfaller till betalning efter skatteårets utgång ska alltid betalas i en rat.

Hur fastställs förskottsskatten?

Skatteförvaltningen fastställer förskottsskatt för den första och andra räkenskapsperioden på basis av hur stor företaget i sin ansökan om förskottsskatt har uppskattat att den beskattningsbara inkomsten är under den första räkenskapsperioden. Ett nytt samfund kan på basis av sitt uppskattade resultat ansöka om förskottsskatt för både innevarande räkenskapsperiod och följande räkenskapsperiod. När företagsverksamheten fortsätter beräknas förskottsskatten utgående från inkomstuppgifterna i den senast slutförda beskattningen eller i förskottsuppbördens ändringsberäkning.

På förskottsskattebeloppet för rörelseidkare, yrkesutövare och jordbruksföretagare inverkar

  • det beskattningsbara resultatet från näringsverksamheten och jordbruket
  • företagarens alla övriga inkomster och avdrag under skatteåret.

På förskottsskattebeloppet för bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag inverkar

  • inkomstandelen från sammanslutningen
  • bolagsmannens alla övriga inkomster och avdrag under skatteåret.

Aktiebolag och andelslag betalar 20 % i inkomstskatt på sin beskattningsbara inkomst.

Föreningar och stiftelsers inkomstskatt beror på om föreningen eller stiftelsen är allmännyttig eller inte.

Allmännyttiga föreningar och stiftelser betalar inkomstskatt

  • enligt 20 % på inkomst från näringsverksamheten
  • enligt 6,27 % på den skattepliktiga inkomsten från fastigheter eller jordbruk.

Föreningar och stiftelser som inte är allmännyttiga betalar 20 % i inkomstskatt på hela sin verksamhet.

Om verksamheten är förlustbringande behöver man i allmänhet inte betala förskottsskatt. I så fall lönar det sig att söka ändring i förskottsskatten.

Skatteförvaltningen fastställer förskottsskatten och skickar årligen ett förskottsskattebeslut per post. Samfunds ja samfällda förmåners förskottsskattebeslut och betalningsuppgifter finns även i MinSkatt.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken