Intyg över betalning av skatter eller intyg över skatteskulder

Anvisningen gäller såväl person- som företags- och samfundskunder

Kunden kan beställa ett intyg över betalningen av skatter. Om det finns obetalda skatter eller om deklarationer inte har lämnats in, får kunden ett skatteskuldsintyg. Beställningen kan göras i MinSkatt, per telefon eller med en webblankett. I MinSkatt kan du själv skriva ut intyget genast.

Intyget visar situationen som gäller vid den tidpunkt då intyget utfärdas. Intyg kan inte utfärdas retroaktivt. Giltigheten av anteckningar i arbetsgivar-, moms- och förskottsuppbördsregistren kan kontrolleras i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (www.ytj.fi).

Skatteförvaltningen kan utfärda ett intyg endast till en skattskyldig eller till någon annan som har rätt till intyget, till exempel en person som har fått fullmakt av den skattskyldige eller myndigheter som har en lagenlig rätt att få intyget.

Företag, näringsidkare eller dödsbon som bedriver näringsverksamhet behöver inte beställa ett skatteskuldsintyg, om det i skatteskuldsregistret inte finns någon anteckning om skatteskulder eller försummelser av skattedeklarationer, och beställaren inte begär om att få ett skatteskuldsintyg. Däremot innehåller skatteskuldsregistret inga uppgifter om personkunder.

Kontrollera först företagets situation i skatteskuldsregistret. Du får tillgång till skatteskuldsregistret genom Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst.

Mer information om skatteskuldsregistret (skatt.fi/skatteskuldsregistret)

Intyg över betalning av skatter

Skatteförvaltningen ger ett intyg över betalningen av skatter, om kunden har lämnat in skattedeklarationer om skatter på eget initiativ inom tidsfristen och betalat sina skatter i tid och till rätt belopp.

Skatteskuldsintyg

Skatteförvaltningen ger ett skatteskuldsintyg, om kunden har

  • skatter som har förfallit till betalning (skatteskuld)
  • försummat att lämna in sina skattedeklarationer för mervärdesskatt, förskottsinnehållning eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift eller har oredovisade betalningar
  • skatteskuld som grundar sig på skatteansvar
  • skadeståndsskulder
  • skatteskuld i företagssanering eller i skuldsanering för privatpersoner.
  • ett gällande betalningsarrangemang som har avtalats med Skatteförvaltningen.

Beställning av intyg

Intyget kan beställas

  • i MinSkatt (skatt.fi/minskatt)
  • med webblankett (skatt.fi/skatteskuldsintyg)
  • genom att ringa till Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 033 (Skatteskuldsintyg, samtalsavgift lna/msa).

Obs! Ett intyg på engelska kan endast beställas per telefon eller på Skatteförvaltningens serviceställe.

Intyget skickas inom 3–4 arbetsdagar till den postadress som finns i Skatteförvaltningens register. Av datasäkerhetsorsaker kan Skatteförvaltningen inte skicka intyget per e-post. Om du beställer ett intyg i e-tjänsten MinSkatt skickas det till dig i MinSkatt genast efter beställningen och du kan skriva ut det själv.

Kunden kan med Skatteförvaltningen komma överens om att intyget skickas till hen med bestämda intervall, dock högst en gång per månad. Beställningen är i kraft ett år räknat från det att den första beställningen har levererats.

Intyget innehåller ett autentiseringsnummer med vilket säkerställs att intyget är äkta.

Eventuella bil- och punktskatteskulder syns inte i skatteskuldsintyget.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken