Skatteskuldsregistret – vanliga frågor

Allmänt om skatteskuldsregistret

Betalning och deklaration

Betalningsarrangemang och andra indrivningssätt

Skatteskuldsintyg

Andra frågor

Tekniska frågor

Allmänt om skatteskuldsregistret

Vad är skatteskuldsregistret?

Skatteskuldsregistret är en offentlig tjänst för granskning av uppgifter om alla företags och näringsidkares skatteskulder och deklarationsförsummelser. I skatteskuldsregistret syns om ett företag eller en näringsidkare har en skatteskuld på minst 10 000 euro eller försummelser i samband med att lämna in periodskattedeklarationer under de senaste 6 månaderna. Skatteskuldsregistret visar inte skatteskuldens exakta eurobelopp utan bara om den uppgår till minst 10 000 euro eller inte gör det. Skulder som gäller bilskatt och punktskatt syns inte i skatteskuldsregistret.

Gäller skatteskuldsregistret personkunder?

Nej. Skatteskuldsregistret innehåller inte uppgifter om personkunder. Skatteskuldsregistret gäller bara företag, näringsidkare och dödsbon som bedriver näringsverksamhet.

Vilka skatter ingår i skatteskuldsregistret?

I skatteskuldsregistret publiceras alla de skatter (kapital, dröjsmålsräntor och förseningsavgifter) som gått till indrivning, med undantag för skulder som gäller bilskatt och punktskatt. De skatteskulder som publiceras består alltså av kundens skatteskulder och andra försummelser av betalningar som Skatteförvaltningen påfört. Förseningsräntor räknas inte in i totalbeloppet för skatteskulden, däremot nog dröjsmålsräntor.

Var finns skatteskuldsregistret?

Du kommer till skatteskuldsregistret via länken Informationstjänst - Sök efter företag i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (www.ytj.fi). Du måste göra en sökning på ett visst företag innan du kan se företagets uppgifter i skatteskuldsregistret. Skatteförvaltningen publicerar inga listor om anteckningarna i skatteskuldsregistret.

Hur söker jag uppgifter om ett företag i skatteskuldsregistret?

Via företagssökningen på webbplatsen ytj.fi kan du söka uppgifter om ett företag med antingen namnet eller FO-numret. På sidan med uppgifter om företaget får du sedan fram uppgifterna i registret genom att klicka först på Skatteskuldsregistret och sedan på "Visa uppgifter".

Vem kan läsa uppgifter i skatteskuldsregistret?

Vem som helst kan söka uppgifter i Företags- och organisationsdatasystemet om de skatteskulder företag har (t.ex. aktiebolag, öppna bolag, kommanditbolag). Vill du däremot granska uppgifter som gäller näringsidkare (firmanamn) eller dödsbon som bedriver näringsverksamhet ska du identifiera dig genom att logga in i tjänsten med Katso-kod. Näringsidkares skatteskuldsuppgifter får användas enbart för ändamål som avses i beställaransvarslagen och upphandlingslagen. Skatteskuldsregistret visar inte skatteskuldens exakta eurobelopp utan bara om den uppgår till minst 10 000 euro eller inte gör det.

Kan jag som enskild näringsidkare granska uppgifterna om mig själv i skatteskuldsregistret?

Om du är näringsidkare och har Katso-kod kan du granska dina egna skatteskuldsuppgifter i skatteskuldsregistret.

Jag har inte Katso-kod. Hur ska jag göra?

På Skatteförvaltningens sidor finns anvisningar om hur du skapar en Katso-kod.

Jag har redan en Katso-kod. Behöver jag uppdatera min Katso-kod för att kunna läsa skatteskuldsregistret?

Nuvarande Katso-koder gäller automatiskt även i skatteskuldsregistret. Du behöver alltså inte uppdatera koden för att nå registret. Skatteskuldsregistret kan läsas med en Katso-kod som kopplats till företagets FO-nummer.

Får jag veta vem som läst uppgifter om mig i skatteskuldsregistret?

Uppgifterna om företag är offentliga och kan läsas av alla. Sökuppgifterna som gäller offentliga uppgifter sparas inte.

För att läsa uppgifter om enskilda näringsidkare eller dödsbon som bedriver näringsverksamhet krävs däremot identifiering i Katso. Informationen får läsas endast för de syften som framgår av beställaransvarslagen eller upphandlingslagen. Det är också tillåtet att granska uppgifter om sig själv. Uppgifterna om sökningar som gäller enskilda näringsidkare och dödsbon sparas och kunder som införts i skatteskuldsregistret kan av Skatteförvaltningen be att få veta vem som läst deras uppgifter.

Omfattar skatteskuldregistret alla företag som är verksamma i Finland?

Nej. I skatteskuldsregistret registreras endast sådana inhemska företag som är registrerade i företags- och organisationsdatasystemet och som bedriver näringsverksamhet samt sådana fysiska personer och dödsbon som bedriver näringsverksamhet och som är registrerade i handelsregistret eller i registret över momsskyldiga. I skatteskuldsregistret införs endast sådana utländska samfund som har registrerats som filialer i handelsregistret.

Betalning och deklaration

Hur kan jag bli struken ur skatteskuldsregistret?

Registeranteckningen är inte bestående. Uppgifterna uppdateras automatiskt när en brist åtgärdats, alltså när Skatteförvaltningen fått betalningen eller periodskattedeklarationen som saknades. Registeranteckningen avlägsnas även när ett betalningsarrangemang för skatteskulden avtalats med kunden.

Jag har betalat min skatteskuld. Hur snabbt avlägsnas anteckningen från skatteskuldsregistret?

Uppgiften uppdateras utan dröjsmål i skatteskuldsregistret när betalningen har anlänt från banken till Skatteförvaltningen. Detta sker vanligen inom 2–3 bankdagar.

Om du har betalat din skuld till utsökningen tar det längre tid för Skatteförvaltningen att få betalningen. Hur snabbt beloppet anländer beror på när utsökningen redovisar betalningar. Utsökningen har även rätt att ta ut egna arvoden och detta kan minska på det belopp som redovisas till Skatteförvaltningen.

Jag har betalat min skatteskuld. Kan jag få bort registeranteckningen genom att visa upp betalningskvittot för Skatteförvaltningen?

Skatteskuldsregistret uppdateras på automatisk väg och därför sker det inte snabbare av att kvittot visas upp.

Vad avses med deklarationsförsummelser?

Deklarationsförsummelser syftar på situationer där en arbetsgivare som betalar lön regelbundet eller en momsskyldig har låtit bli att lämna in en deklaration av skatter på eget initiativ. Deklarationsbristerna för de senaste 6 månaderna antecknas i skatteskuldsregistret.

Jag har fått ett beskattningsbeslut enligt uppskattning för momsen och betalat beloppet. Varför finns det en anteckning om deklarationsbrist i skatteskuldsregistret?

Även om skatten är betald syns en anteckning om deklarationsbrist i utdraget ur skatteskuldsregistret om deklarationen av skatter på eget initiativ fortfarande inte har lämnats in.

Syns obetalda förskottsskatter i skatteskuldsregistret?

Ja. Obetalda förskottsskatter kan orsaka en anteckning i skatteskuldsregistret, men först efter betalningspåminnelsens förfallodag.

Betalningsarrangemang och andra indrivningssätt

Kan jag bli av med min anteckning i skatteskuldsregistret genom att ansöka om betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen?

Om ditt företaget har ett pågående betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen och företaget inte har andra skatteskulder som påverkar skatteskuldsregistret, publiceras inte uppgifterna om skatteskulden i skatteskuldsregistret. Om företaget har skatteskulder som inte omfattas av betalningsarrangemanget till ett belopp på över 10 000 euro visas det i skatteskuldsregistret att företaget har skatteskuld.

Kan jag bli av med min anteckning i skatteskuldsregistret genom att ansöka om en betalningsplan hos utmätningen?

En betalningsplan med utsökningen spärrar inte publiceringen av skatteskulden i skatteskuldsregistret.

Jag har sökt om skatteändring. Avlägsnar detta anteckningen i skatteskuldsregistret?

En ansökan om skatteändring spärrar inte i sig anteckningen i skatteskuldsregistret. Om skatten i samband med ändringsansökan belagts med verkställighetsförbud minskas den skatteandel som omfattas av verkställighetsförbudet från det saldo som införs i registret. Om den återstående skatteskulden fortfarande överskrider gränsen 10 000 euro antecknas skulden i registret.

Hur inverkar företagssanering på anteckningarna i skatteskuldsregistret?

Om företaget har ett fastställt betalningsprogram enligt lagen om företagssanering publiceras inte skatteskulder som omfattas av betalningsprogrammet i skatteskuldsregistret.

Hur inverkar en näringsidkares skuldsanering på anteckningarna i skatteskuldsregistret?

Om en näringsidkare har ett fastställt betalningsarrangemang enligt lagen om skuldsanering publiceras inte skatteskulder som omfattas av betalningsprogrammet i skatteskuldsregistret.

Skatteskuldsintyg

I vilka fall behöver jag beställa ett intyg över skatteskuld?

Kontrollera först företagets situation i skatteskuldsregistret.

Om registret inte har några anteckningar behövs varken intyg om skatteskuld eller intyg om betalning av skatter. Om skatteskulden överskrider 10 000 euro eller om företaget har försummat deklarationer under de senaste 6 månaderna kan intyget över skatteskuld krävas.

Du har dock alltid rätt att begära ett intyg om din skatteskuld. Innehållet i intyget är lika som förr, likaså ansökningsförfarandet.

Andra frågor

Jag har obetald bil- eller punktskatt. Syns dessa i skatteskuldsregistret?

Skulder som gäller bilskatt och punktskatt syns inte i skatteskuldsregistret.

Vad ska jag göra om jag anser att skatteskuldsregistret innehåller felaktiga uppgifter?

Kontakta i så fall Skatteförvaltningen.

Påverkas kredituppgifter av anteckningar i skatteskuldsregistret?

Anteckningar i skatteskuldsregistret inverkar inte direkt på kredituppgifter. Kreditbolagen kan dock kontrollera uppgifter även i skatteskuldsregistret för kunder som bedriver affärsverksamhet.

Orsakar preskriberade skatter anteckningar i skatteskuldsregistret?

Preskriberade skatter syns inte i skatteskuldsregistret. Skatteskulder preskriberas efter fem år.

Syns utländska aktörers skatteskulder i registret?

Om ett utländskt samfund inte har registrerats som filial i Finland visas dess skatteskulder inte i skatteskuldsregistret. Har det utländska samfundet däremot registrerats som filial i handelsregistret antecknas dess skatteskulder och deklarationsförsummelser enligt samma principer som för övriga företag.

Minskar skatteskuldsregistret grå ekonomi?

Syftet med skatteskuldsregistret är att öka öppenhet och transparens i samhället och på det sättet minska den grå ekonomin.

Tekniska frågor

Varför hittar jag inte uppgifter om ett visst företags skatteskulder med företagssökningen i Företags- och organisationsdatasystemet?

Om företaget saknar uppgifter i företagssökningen har företaget upphört med sin verksamhet.

Kan jag söka uppgifter obegränsat om olika företag i skatteskuldsregistret?

Antalet sökningar per dag från en och samma ip-adress har begränsats för att tjänsten ska fungera smidigt.

Kan jag själv skriva ut utdrag ur skatteskuldsregistret?

Du kan själv skriva ut utdrag ur skatteskuldsregistret. Utskriftsvyn beror på inställningarna i din dator.

Vad ska jag göra för att kunna skriva ut utdrag ur skatteskuldsregistret?

Utdragen ur skatteskuldsregistret skrivs ut i formatet HTML. Utskriftsvyn beror på inställningarna på din dator.

Hur väljer jag språk i skatteskuldsregistret?

Välj språket i företagssökningen i Företags- och organisationsdatasystemet. Språkalternativen är finska, svenska och engelska.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken