Företagssanering och konkurs

En gäldenär i ekonomiska svårigheter kan ansöka om en företagssanering

I syfte att sanera livsduglig verksamhet som bedrivs av en gäldenär i ekonomiska svårigheter eller för att trygga förutsättningarna för verksamheten samt för att få till stånd reglering av skulder kan en företagssanering inledas. En domstol fattar beslut om att inleda ett förfarande med en företagssanering.

Skattedeklaration om skatter på eget initiativ i början av en företagssanering

Kunden deklarerar till Skatteförvaltningen uppgifterna om moms, förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringspremier med skattedeklarationen för skatter på eget initiativ. De deklarerade uppgifterna syns på tjänsten MinSkatt där man också kan kontrollera beloppet av skatteperiodens skatt som ska betalas.

I ett förfarande med en företagssanering bestäms saneringsskulden enligt den dag då saneringsansökan anhängiggjordes. Som borgenär i en företagssanering tillämpar Skatteförvaltningen dock principen om skatteperiodens odelbarhet. Den gäldenär som har ansökt om företagssanering behöver inte lämna in en delad skattedeklaration om skatter på eget initiativ under den period då saneringsansökan har anhängiggjorts, utan skattedeklarationen lämnas in precis som för andra perioder. Den skatt som ska betalas och som ska uppges i skattedeklarationen om skatter på eget initiativ utgör i sin helhet en saneringsskuld under perioden då saneringsansökan har anhängiggjorts, förutom i det fall att ansökan anhängiggjorts den sista dagen av en månad.

Gäldenären kan försättas i konkurs

En gäldenär som har obetalda skatteskulder kan försättas i konkurs.
Gäldenären eller Skatteförvaltningen kan i egenskap av borgenär lämna in ansökan till en domstol.

Mer information om konkursförfarandet på www.konkurssiasiamies.fi.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken