Betalningsarrangemang

Anvisningen gäller såväl person- som företags- och samfundskunder

Det är möjligt att ansöka om uppskov med betalning av skatt på grund av tillfälliga betalningssvårigheter.  

Skatteförvaltningen kan bevilja betalningsarrangemang om förutsättningarna för det uppfylls. Betalningsarrangemang beviljas dock inte om det med tanke på inflödet av skatteintäkterna inte är ändamålsenligt att bevilja tilläggstid för betalningen av skatterna. För den tid betalningsarrangemanget gäller måste man betala den ränta som ackumuleras efter skattens ursprungliga förfallodag.

Förutsättningar för betalningsarrangemang

Förutsättningen för ett betalningsarrangemang är att  

  • kunden inte har skatter som ska indrivas genom utsökning
  • alla skattedeklarationer har lämnats till Skatteförvaltningen
  • skatter för vilka Skatteförvaltningen tidigare beviljat betalningsarrangemang har betalats.

Vid ansökan om ändring i beskattningen lönar det sig att ansöka om avbrytande av verkställigheten i stället för ett betalningsarrangemang. Om för höga förskottsbelopp har fastställts, kan man ansöka om ändring av dem.

För kvarskatt kan betalningsarrangemang ansökas först när beskattningen har slutförts. För personkunder slutförs beskattningen för skatteåret vid utgången av oktober följande år. Skatteåret för personkunder är ett kalenderår. Samfundsbeskattningen slutförs tio månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut

Hur ansöker man om betalningsarrangemang?

Man kan ansöka om betalningsarrangemang

  • iMinSkatt (skatt.fi/minskatt) för skatter på eget initiativ, inkomstskatt för samfund, gåvoskatt och arvsskatt
  • med en elektronisk blankett (vero.fi/betalningsarrangemang)
  • genom att ringa till servicenumret Betalningsarrangemang och indrivning, tfn 029 497 029 (samtalsavgift lna/msa)
  • med ett fritt formulerat brev (sänd brevet till adressen Skatteförvaltningen, Indrivning, PB 6002, 00052 SKATT).

Ansökan om betalningsarrangemang för en privatperson kan göras antingen personligen eller med stöd av en fullmakt. Du behöver en fullmakt, om du ansöker om betalningsarrangemang för någon annan person.

Ansökan om betalningsarrangemang för ett företag kan endast göras av en person som har rätt att teckna firman eller som separat befullmäktigats genom en fullmakt från bolaget.

Om det är fråga om en avliden persons obetalda skatter eller ett dödsbos skatter, kan ansökan om betalningsarrangemang lämnas in av en delägare i dödsboet som sköter dödsboets ärenden och som har en fullmakt av alla delägare i boet. Delägarna kan också ge en utomstående person en fullmakt.

Betalningsarrangemang i praktiken

Skatteförvaltningen skickar kunden ett betalningsprogram enligt vilket de skatter som ingår i betalningsarrangemanget ska betalas. Betalningsanvisningar fogas till beslutet om betalningsarrangemang. Skatteförvaltningen skickar också ett meddelande i det fall att ansökan om betalningsarrangemang inte godkänns. Uppgifter om betalningsarrangemang för skatter på eget initiativ, samfunds inkomstskatter, arvskatt och gåvoskatt skickas också till kunden i MinSkatt.

Betalningsarrangemanget påverkar inte beloppet av dröjsmålsräntan. Även om betalningsdagen skjuts upp till följd av betalningsarrangemanget, räknas ändå ränta från och med dagen efter den ursprungliga förfallodagen fram till betalningsdagen. Räntan uppgår till 7 procent 2018.

Raterna ska betalas på de fastställda förfallodagarna enligt betalningsanvisningarna som skickats i samband med betalningsarrangemanget. Skatter på eget initiativ som inte hör till betalningsarrangemanget deklareras och betalas enligt de normala betalningsanvisningarna. Längden av eller betalningsraterna för betalningsarrangemangget kan inte ändras i efterhand. De skatter som omfattas av betalningsarrangemanget kan dock betalas tidigare än vad som anges i den avtalade betalningsplanen.

När ett betalningsarrangemang är i kraft sänder Skatteförvaltningen inte någon skatt som ingår i detta till utsökning. Ett gällande betalningsarrangemang hindrar också strykning av ett företag från förskottsuppbördsregistret, ett offentliggörande av skatteskulden som hör till ett betalningsarrangemang i skatteskuldsregistret samt en offentlig protest av skatteskulden.

När förfaller ett betalningsarrangemang?

Betalningsarrangemanget förfaller, om

  • tidsplanen för betalningsarrangemanget inte iakttas
  • nya skatteskulder uppkommer under betalningsarrangemanget
  • skattedeklarationer för skatter på eget initiativ inte lämnas in.

Kunden får ett meddelande om att betalningsarrangemanget förfaller. Om betalningsarrangemanget förfaller skickar Skatteförvaltningen de obetalda skatterna till utsökning. Obetald moms, förskottsinnehållning och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift kan publiceras på protestlistan. En skatteskuld som en idkare av företagsverksamhet har kan också offentliggöras i skatteskuldsregistret. Skatteförvaltningen beviljar inte något nytt betalningsarrangemang för skatter som ingått i ett betalningsarrangemang som förfallit.

Betalningsarrangemangets inverkan på skatteåterbäringen

Om du under betalningsarrangemanget får skatteåterbäring, använder Skatteförvaltningen denna för betalning av de skatter som ingår i betalningsarrangemanget.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken