Betalning av kvarskatt för ett samfund

Aktiebolag och andra samfund lämnar i fortsättningen sina inkomstskattedeklarationer i MinSkatt

Det har skett många ändringar i beskattningen av aktiebolag, andra samfund och samfällda förmåner fr.o.m. 1.11.2017. Förskottskompletteringen har ersatts av tilläggsförskott som påförs efter skatteårets utgång och inkomstskatterna betalas i fortsättningen med en egen skatteslagsspecifik referens. MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Ändringarna gäller inte rörelseidkare och yrkesutövare, och inte heller öppna bolag eller kommanditbolag. Lämna in deklarationer i MinSkatt.

Den här anvisningen gäller aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser.

Om ett samfund har betalat för lite skatt i förskott måste skatterna betalas i efterhand som kvarskatt. På kvarskatten beräknas också ränta. Till och med skatteåret 2016 har samfundsränta beräknats på samfunds kvarskatt. Från och med skatteåret 2017 beräknas nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatten.

Läs mer: Vid inkomstbeskattningen av samfund och samfällda förmåner beräknas räntorna på ett annat sätt än tidigare.

Förfallodag för samfunds kvarskatt

Beskattningen av samfund slutförs alltid 10 månader efter utgången av den månad under vilken skatteåret har löpt ut. Skatteförvaltningen skickar till samfunden ett beskattningsbeslut som är en uträkning av det slutliga skattebeloppet. Av beskattningsbeslutet framgår grunderna för kvarskatten. Beskattningsbeslutet syns också i MinSkatt. I beskattningsbeslutet finns också uppgifter med vilka du kan betala kvarskatten. Separata giroblanketter skickas inte längre.

Förfallodagen för samfundens kvarskatt är den 25:e dagen i den månad som följer på månaden då samfundets beskattning slutfördes. Om den 25:e dagen inte är en bankdag, har följande bankdag angetts som förfallodag i beskattningsbeslutet.  

Använd rätt referensnummer vid betalning

Fr.o.m. november 2017 betalas samfundens och de samfällda förmånernas kvarskatt, förskottsskatter och tilläggsförskott med referensen för samfundens inkomstskatt. Referensnumret är detsamma för samfundets samtliga inkomstskatter.

Även kontonumret för samfundens kvarskatt har ändrats. Använd alltid rätt kontonummer och referensnummer när du betalar kvarskatt. Konto- och referensnumren finns i betalningsanvisningarna och i MinSkatt. Kvarskatten betalas i en rat.

Samfunden kan inte längre välja vilken rat av inkomstskatten som ska betalas, utan inbetalningen används till kvarskatt, förskottsskatt och tilläggsförskott enligt ordningen i de nya bestämmelserna:

  • Först används betalningen i förfallodagsordning till inkomstskatter som har förfallit till betalning.

  • Sedan används betalningen i förfallodagsordning till inkomstskatter som inte har förfallit till betalning.

Betalningen används till inkomstskatter även om skatten betalas med de gamla uppgifterna, det vill säga med de referensnummer och kontonummer som fanns på giroblanketterna före november 2017.

Det går också att betala inkomstskatt för samfund som nätbetalning i MinSkatt. Man behöver inte själv fylla i några betalningsuppgifter om man gör en nätbetalning via MinSkatt, eftersom uppgifterna automatiskt överförs från MinSkatt som betalningsunderlag till nätbanken.

Betalning av nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatt

Om ett samfunds förskottsskatter har varit mindre än det slutliga skattebehovet, ska de återstående skatterna betalas som kvarskatt. Skatteförvaltningen beräknar nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatten och den förfaller till betalning i samband med kvarskatten.

Nedsatt dröjsmålsränta är den referensränta som fastställts av Finlands Bank ökad med 2 procentenheter. Ränteprocenten justeras årligen. År 2018 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2,0 %. Från den nedsatta dröjsmålsräntan som beräknas på kvarskatten avdras 20 euro (dock högst räntebeloppet).

Beräkningen av nedsatt dröjsmålsränta börjar från den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång. Räntan beräknas till och med förfallodagen för kvarskatten. Den nedsatta dröjsmålsräntan beräknas enligt månadens och årets faktiska dagar.

Dröjsmålsränta ackumuleras på försenad kvarskat

Om kvarskatten betalas efter förfallodagen beräknas dröjsmålsräntan på den samt även på en eventuell skatteförhöjning. Ränta ska betalas från och med dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen, inklusive dessa två dagar. Dröjsmålsräntan beräknas enligt månadens och årets faktiska dagar.

År 2018 är dröjsmålsräntan 7,0 %. Räntans storlek justeras årligen. Dröjsmålsräntan har inte något minimibelopp. Dröjsmålsräntan kan beräknas i MinSkatt.

En försenad skatt kan betalas in på Skatteförvaltningens konto, förutsatt att skatten inte har överförts till utsökning.

Skatteförvaltningen skickar inte längre separata betalningspåminnelser om kvarskatten, utan det finns en anmärkning om den obetalda skatten i det månatliga sammandraget över skatter i MinSkatt. Om kvarskatten inte har betalats senast på förfallodagen som anges i anmärkningen, skickar Skatteförvaltningen skatten till utsökning. En skatt som har överförts till utsökning ska betalas enligt utsökningsmyndighetens anvisningar. Utsökningen tar ut en utsökningsavgift på skatten även om skatten betalas direkt in på Skatteförvaltningens konto.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken