Att betala skatter från utlandet

När du betalar skatter är det viktigt att du använder rätt bankkontonummer och referensnummer eller uppgifter i meddelandefältet. Med hjälp av referensnumret eller meddelandeuppgifterna riktar Skatteförvaltningen inbetalningen till rätt betalare.

Uppgifter som behövs vid betalningen såsom Skatteförvaltningens kontonummer, referensnummer och betalningens förfallodag finns beroende på skatten antingen i beskattningsbeslutet, på dina giroblanketter eller i MinSkatt (www.skatt.fi/minskatt).

Då du betalar via en utländsk bank kan det ta tid innan inbetalningen förmedlas till Skatteförvaltningen. Utred vid behov på din bank hur lång tid det tar att förmedla en betalning och beakta tiden då du betalar skatter. På försenade skatter måste du betala dröjsmålspåföljder. Observera att beloppet du har inbetalat ska utöver själva skatten även täcka eventuella förmedlingskostnader och andra utgifter som banken tar ut. Utred utgiftsbeloppet på din bank.

Om dina inbetalningar inte kommer fram till Skatteförvaltningens konto exempelvis på grund av bristfälliga eller felaktiga betalningsuppgifter kan din inbetalning returneras tillbaka till dig. Då blir du även tvungen att betala eventuella kostnader för returneringen.

Referensnumret riktar betalningen till den rätta skatten

Med hjälp av referensnumret kan Skatteförvaltningen rikta betalningen den rätta skattskyldiga och den rätta skatten till godo.

Skatteslagens egna referensnummer ska alltid användas vid betalning av fastighetsskatt, tilläggsförskott och skatter på eget initiativ (såsom moms eller arbetsgivarprestationer).

Skatteförvaltningen skickar de momsskyldiga och de regelbundna arbetsgivarna referensnumret i samband med kundregistreringen och det finns också i MinSkatt. Referensnumret för fastighetsskatt finns i fastighetsbeskattningsbeslutet och på fastighetsskattens giroblankett. Vid behov kan du fråga efter referensnummer och andra betalningsuppgifter i servicetelefon +358 29 497 027.

Använd referensnumrets internationella format, dvs. RF-referensen. Skriv alltså referensnumret i sin helhet, också bokstäverna RF. Går det av någon orsak inte att mata in RF-referensen kan de fyra första tecknen utelämnas.

Observera att om du av någon orsak inte kan skriva in referensnumret i referensfältet kan du i så fall också skriva in referensnumret i meddelandefältet.

Vid betalning av överlåtelseskatt används uppgifter i meddelandefältet

Vid betalning av överlåtelseskatt är det viktigt att ange betalningsuppgifterna om överlåtelseskatten i meddelandefältet. Med hjälp av dessa uppgifter riktar Skatteförvaltningen betalningen till rätt betalare.

Varje köpare ska betala sin överlåtelseskatt separat. Betalaren ska själv utgående från de uppgifter som gäller betalningen av överlåtelseskatten skapa meddelandeuppgifterna enligt anvisningen Så här betalar du överlåtelseskatten. I meddelandeuppgifterna ska du ange köparens namn och den finländska personbeteckningen eller företags- och organisationsnumret. Om köpare inte har en finländsk personbeteckning eller ett finländskt företags- och organisationsnummer kan du utelämna uppgiften och fylla i de övriga uppgifterna. Då ska du också fylla i köparens födelsedatum eller företagets ID-nummer.

Närmare information om att betala överlåtelseskatt:

Vanliga frågor

Betalning av skatt från Europeiska unionen och från vissa andra europeiska länder till Finland sker förmånligast och snabbast som SEPA-betalning.

SEPA är en förkortning av den engelska termen Single Euro Payments Area. Det enhetliga eurobetalningsområdet omfattar 34 europeiska länder: alla EU-länder samt Island, Norge, Liechtenstein, Andorra, Monaco och Schweiz.

Egenskaper hos SEPA-girering:

  • det ursprungliga beloppet överförs till sitt fulla belopp på mottagarens konto
  • SEPA-gireringen är alltid i euro
  • betalningen finns på mottagarens konto senast den tredje bankdagen
  • som kontoidentifikation används IBAN-kontonumret och bankens BIC-kod.

Betalningssätten samt avgifterna som banken debiterar på förmedlingen av betalningen varierar i olika länder. Betalaren ska på sin bank ta reda på hur betalningen till Finland sker och hur länge det tar att förmedla betalningen till Finland. Därutöver ska betalaren tydligt ange vems och vilken skatt hen betalar genom att använda referensnumret för respektive skatt eller ange uppgifterna i meddelandefältet.

Skatteförvaltningens bankförbindelse skapas av en BIC-kod samt ett internationellt IBAN-kontonummer. BIC-koden identifierar mottagarens bank. Skatteförvaltningens huvudsakliga förmedlingsbank är OP vars BIC-kod är OKOYFIHH. Ett finskt IBAN-kontonummer börjar alltid med landskoden FI.

Skatteförvaltningen tar inte emot checker. Skatterna ska betalas i euro på de bankkonton som Skatteförvaltningen har uppgett.

Kunder som bor eller flyttar utomlands ska alltid själva anmäla adressändringarna till Skatteförvaltningen. Läs mer: Adressändring.

Om du vistas stadigvarande eller en längre tid utomlands, rekommenderar vi att du hos Skatteförvaltningen meddelar ett ombud som bor i Finland. Beskattningsbesluten och annan post från Skatteförvaltningen skickas då till ombudet.