Betalning av skatter utomlands

Om man betalar skatter utomlands, är det ytterst viktigt att ange referensnumret samt uppgifterna om betalaren. Betalaren ska utreda på sin bank hur länge det tar att förmedla betalningen till mottagaren och bestämma betalningsdagen enligt förmedlingstiden. Inbetalningen ska täcka förutom skatten även de förmedlings- och andra utgifter som banken tar ut. Utred beloppet av utgifterna på banken.

Ange referensnumret

När du betalar skatter är det viktigt att du använder rätt bankkonto- och referensnummer. Med referensnumret identifierar Skatteförvaltningen vilken skatt som betalats. Då man betalar skatt utomlands, ska man tydligt identifiera vems skatt och vilken skatt man betalar. Uppgifterna som gäller skatten framgår av beskattningsbeslutet och giroblanketten. Den viktigaste uppgiften är referensnummer, som finns på giroblanketten. Med referensnumret kan Skatteförvaltningen identifiera vilken skatt som betalats och vem som betalat den. Om det inte går att ange referensen i referensfältet använd meddelandefältet.

Använd referensnumrets internationella format, dvs. RF-referensen. Skriv RF-referensen i sin helhet, också bokstäverna RF (t.ex. RFXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX). Går det av någon orsak inte att mata in RF-referensen kan de fyra första tecknen (i exemplet RFXX) utelämnas. Om det inte går att ange referensen i referensfältet använd meddelandefältet.

OBS! Be vid behov om närmare anvisningar på den bank där du betalar räkningen.

Vid behov får man referensnumret och de övriga uppgifter som behövs vid betalningen av skatten genom att ringa servicenummer +358 29 497 027.

OBS! Om en utländsk bank tar ut utgifter för förmedling av betalningen, är det alltid den som betalar skatten som svarar för dem.

Ytterligare information om betalningen av olika skatter:

Betalning av skatter som hör till MinSkatt

Skatter som ska betalas i MinSkatt är:

 • mervärdesskatt
 • arbetsgivarprestationer (förskottsinnehållning och källskatt på löner samt arbetsgivares socialskyddsavgift)
 • lotteriskatt
 • apoteksskatt
 • försäkringspremieskatt
 • förskottsinnehållning på virkesförsäljningsinkomst
 • förskottsinnehållning från aktiebolag, andelslag eller annat samfund
 • förskottsinnehållning på räntor och andelar
 • förskottsinnehållning på dividender och räntor på andelskapitalet
 • källskatt på dividender (från begränsat skattskyldiga)
 • källskatt på ränteinkomst (från allmänt skattskyldiga)

Använd alltid referensnumret i samband med inbetalningen av skatter som ska betalatas på eget initiativ. I MinSkatt är referensnumret för skatter på eget initiativ kundspecifikt, samma referensnummer ska användas vid inbetalningen av alla skatter på eget initiativ. Skatteförvaltningen skickar de momsskyldiga och de regelbundna arbetsgivarna referensnumret i MinSkatt i samband med kundregistreringen. Andra får referensnummer från e-tjänsten MinSkatt eller genom att kontakta servicetelefonen tfn +358 29 497 027.

Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ (f.d. skattekonto och periodskattedeklaration)

Betalning av överlåtelseskatten, förskottskompletteringen och tilläggsförskott

När privatpersoner samt rörelseidkare och yrkesutövare betalar överlåtelseskatt och förskottskomplettering är det viktigt att ange de meddelandeuppgifter som antecknats på giroblanketten. När aktiebolag och andra organisationer betalar tilläggsförskott ska de använda referensnumret för samfundens inkomstskatt. Med hjälp av dessa uppgifter allokerar Skatteförvaltningen betalningen till rätt betalare.

Var och en ska betala sin överlåtelseskatt separat. Om du betalar överlåtelseskatt för någon annan person, ska du ange den skattskyldiges namn och personbeteckning i meddelandeuppgifterna. Den finska personbeteckningen består av födelsetiden, skiljetecknet och identifieringsdelen (siffror och bokstäver). Om du betalar ett företags skatter, ska du ange företagets FO-nummer.

Närmare information om betalningen av överlåtelseskatt, privatpersoners förskottskomplettering och tilläggsförskott för samfund:

Reservera tid för förmedlingen av utländska betalningar

Förmedlingen av betalningar till Finland kan ta åtminstone några dagar. Från vissa länder kan fördröjningen vara även avsevärt längre. Betalaren ska själv se till att skatten betalas i rätt tid.

Skatten anses ha blivit betald den dag då kontantbetalningen gjorts till penninginrättningen eller den dag då betalningen debiterades kundens konto. Om banken inte förmedlar uppgiften om betalnings- eller debiteringsdag till Skatteförvaltningen, anses skatten vara betald den dag då betalningen registreras på Skatteförvaltningens bankkonto. Utländska banker förmedlar iallmänhet inte uppgiften om betalningsdag. Den som gör en betalning utomlands ska beakta tiden som går att förmedla betalningen om den bank kunden anlitar inte förmedlar uppgiften om betalningsdag.

Betalning av skatt från Europeiska unionen och från vissa andra europeiska länder till Finland sker förmånligast och snabbast som SEPA-giro.  SEPA är en förkortning av den engelska termen Single Euro Payments Area, dvs. det gemensamma eurobetalningsområdet. De europeiska bankerna, Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska kommissionen utvecklar tillsammans eurobetalningsområdet och de standarder som används inom området. Det enhetliga eurobetalningsområdet omfattar 34 länder: alla EU-länder och Island, Norge, Liechtenstein, Andorra, Monaco och Schweiz.

Egenskaper av SEPA-giro:

Det ursprungliga beloppet överförs till sitt fulla belopp på mottagarens konto.

 • SEPA-giro sker alltid i euro.
 • Betalningens storlek har inte begränsats.
 • Betalningen finns på mottagarens konto senast den tredje bankdagen.
 • Som kontoidentifikation används IBAN-kontonumret och bankens BIC-kod.

Betalningssätten och rutinerna samt de ersättningar som banken tar ut på förmedlingen av betalningen varierar mycket i de andra länderna. Du ska på en bank i ditt land ta reda på hur betalningen till Finland sker och hur länge det tar att förmedla betalningen till Finland. I betalningsuppgifterna ska man dessutom alltid ange vems skatt det är fråga om och vilken skatt som betalas.

Skatteförvaltningens bankkonton

Då man betalar skatter utomlands, bildas Skatteförvaltningens bankförbindelse av BIC-koden och det internationella kontonumret i IBAN-format. BIC-koden (Bank Identification Code) identifierar betalningsmottagarens bank. BIC-koden kallas även för SWIFT-kod. Skatteförvaltningens huvudförmedlarbank är OP Företagsbanken Abp, OP. Dess BIC-kod är OKOYFIHH. Ett finskt IBAN-kontonummer (International Bank Accounting Number) börjar alltid med landskoden FI.

Bankerna kan returnera en betalning med bristfälliga eller felaktiga uppgifter. Det är betalaren som svarar för kostnaderna för returneringen.
OP Företagsbanken Abp:s postadress är OP, PB 308, 00013 OP, FINLAND.

Check

Vi tar inte emot checker. Skatterna ska betalas in på Skatteförvaltningens bankkonton.

Adressuppgifter och ombud

Kunder som bor utomlands ska alltid själva anmäla adressändringarna till Skatteförvaltningen. Om du vistas stadigvarande eller en längre tid utomlands, rekommenderar vi att du anlitar ett ombud som bor i Finland. Beskattningsbesluten och annan post från Skatteförvaltningen skickas då till ombudet.
• Mera information på webbsidan Adressändring

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken