Återbäring av skatter

Denna anvisning gäller företags- och samfundskunder. 

Rätt bankkontonummer bidrar till snabbare återbäring

Återbäringen betalas in på kundens bankkonto om Skatteförvaltningen känner till kontonumret. Du kan anmäla kontonumret elektroniskt i MinSkatt. Anmälan på papper tillåts endast av särskilda skäl, exempelvis på grund av tekniska hinder. 

Skatteåterbäringens utbetalningsdag och räntor som betalas på återbäringarna  

Skatteåterbäringarna för skatteåret 2017 betalas in på bankkontona den 11 december 2018.

Från och med skatteåret 2018 har varje samfund och samfälld förmån en egen dag då beskattningen slutförs. Dagen anges i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs dock senast 10 månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, räknas tiden på 10 månader från utgången av den sista månaden i den senaste räkenskapsperioden.

Beloppet av den eventuella återbäringen står i beskattningsbeslutet som Skatteförvaltningen skickar till samfundet. Beskattningsbeslutet finns också i MinSkatt. Skatteåterbäringarna betalas den 5:e dagen i den andra månaden efter den månad då samfundets beskattning har slutförts. Om den 5:e dagen inte är en vardag betalas skatteåterbäringen på närmast följande vardag. Återbäringen betalas in på det bankkonto som samfundet anmält.

Räntor som betalas på återbäringarna 

Skatteåterbäringen för skatteåret 2017 betalas en återbäringsränta på 0,5 %. Ränteberäkningen börjar från den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång. Om samfundet har betalat skatten efter den andra månaden som följer på skatteårets utgång, beräknas återbäringsränta fr.o.m. dagen efter betalningsdagen t.o.m. den dag då återbäringen debiteras Skatteförvaltningens konto eller används till betalning av samfundets skatter. Räntan beräknas enligt månadens och årets faktiska dagar.

Återbäringsräntan är den referensränta som fastställts av Finlands Bank minus 2 procentenheter. Återbäringsräntan är dock alltid minst 0,5 %. Räntans storlek justeras årligen. Räntan för år 2018 är 0,5 %.

Varför har återbäringen inte kommit in på kontot?

Om kontonumret inte finns i Skatteförvaltningen uppgifter, betalas återbäringen i form av en betalningsanvisning via OP. Lägg märke till att det numera kostar att lösa in en betalningsanvisning. Andelsbankerna tar ut en inlösningsavgift enligt sina servicetariffer. Eftersom inlösningen är avgiftsbelagd betalar Skatteförvaltningen återbäringar som underskrider 15 euro i form av betalningsanvisningar endast på kundens begäran.

Ett meddelande om betalningsanvisningen skickas till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Mottagaren av återbäringen måste ha en adress i Finland för att betalningsanvisningen ska kunna förmedlas. Efter att kunden har fått meddelandet om betalningsanvisningen kan hen lösa in skatteåterbäringen på ett av andelsbanken OP:s kontor i Finland som erbjuder kassatjänster. Betalningsanvisningen ska lösas in inom 28 dagar från det att meddelandet är daterat. Närmare anvisningar finns i meddelandet.

Lägg märke till att en återbäring som har betalats in på bankkontot kan användas tidigare än en återbäring som har betalats som en betalningsanvisning.

Återbäring betalas ut om beloppet är minst 5 euro. Skatter, som betalas på eget initiativ, det minsta beloppet som återbärs är 20 euro.

Om skatteåterbäringens mottagare har obetalda skatter använder Skatteförvaltningen återbäringen till dem. Skatteförvaltningen kan också använda skatteåterbäringen som betalning av de skatteskulder som mottagaren av återbäringen ansvarar för. Återbäringens mottagare och den vars skatteskuld man använder återbäringen till meddelas alltid om att återbäringen har använts för detta ändamål.

Efter förändringen som trädde i kraft i början av november 2017 har det varit möjligt att använda skatteåterbäringar för aktiebolag och andra samfund till öppna skatteförpliktelser. Förskottsåterbäringar för samfund kan användas till förfallna rater genast efter att beskattningen har slutförts.

En skatteåterbäring kan även utmätas. Utsökningsmyndigheten meddelar gäldenären om utmätningen.

Återbäringen kan inte betalas ut om inte alla skattedeklarationer har lämnats in eller om de innehåller väsentliga brister. Både skatter på eget initiativ och samfundens och de samfällda förmånernas inkomstskatter beaktas: om det finns väsentliga brister i deklarationen av antingen skatter på eget initiativ eller inkomstskatt kan Skatteförvaltningen inte återbära någondera skatten. Bristerna i en deklaration syns i MinSkatt dagen efter den sista inlämningsdagen för deklarationen.

Om du anmäler ett snabblåneföretags kontonummer till Skatteförvaltningen, sparas detta kontonummer i dina kunduppgifter tills du anmäler ett nytt kontonummer.

I Skatteförvaltningens uppgifter kan det inte finnas samtidigt flera kontonummer för en och samma kund.

Övriga skatteåterbäringar

Skatteåterbäringar betalas också på basis av ändringssökande och rättelser av beskattningen. Ändringen kan ha gjorts antingen på kundens ansökan eller på tjänstens vägnar. Kunden får ett beslut om ändringen där återbäringsbeloppet meddelas. Återbäringen betalas i allmänhet inom en vecka från datumet för återbäringsbeslutet in på det bankkonto som kunden har uppgett.

På återbäringen av förskottsskatt eller tilläggsförskott betalas ingen återbäringsränta. Dessa skatter kan återbäras cirka en vecka efter att Skatteförvaltningen har klargjort förutsättningarna för återbäringen.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken