Användningen av betalningar till olika skatter

Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder. I denna anvisning finns det samlat information om hur Skatteförvaltningen använder kundens inbetalningar till obetalda skatter.

Det är viktigt att välja rätt referensnummer

Det finns egna referensnummer för olika skatteslag. Referensnumret avgör vilken skatt betalningen används till. Exempelvis följande skatteslag har egna referensnummer:

 • inkomstskatt, såsom förskott, tilläggsförskott och kvarskatt
 • skatter på eget initiativ, såsom arbetsgivarprestationer och moms
 • arvsskatt
 • gåvoskatt.

Ytterligare kan kunden i olika sammanhang även använda andra referenser såsom referensen för förfallna skatter (kundreferens) eller referensen för betalningsarrangemang.

Du ser referensnumren i MinSkatt eller i beskattningsbeslutets betalningsuppgifter. Om du får ett sammandrag med en betalningsuppmaning finns referensen också i sammandraget.

Så här hittar du rätt referensnummer i MinSkatt

Referensnumret för inkomstskatt vid betalning av skatter

Betala med referensnumret för inkomstskatt om du i första hand vill betala inkomstskatt, dvs. förskottsskatt, tilläggsförskott eller kvarskatt. När du betalar med referensnumret för inkomstskatt säkerställer du att det belopp som du har betalat in används till - alla inkomstskatter före övriga skatter - även sådana som inte har förfallit till betalning. Du kan dock inte välja vilken inkomstskatterat inbetalningen riktas till.

När du använder referensnumret för inkomstskatt vid betalningen, används beloppet först till förfallna inkomstskatter enligt förfallodagarna. Därefter går beloppet till inkomstskatter som inte har förfallit till betalning enligt förfallodagarna. Om alla inkomstskatterater blir betalda, används inbetalningen genast därefter även till andra förfallna skatter och till skulder som du ansvarar för. Den återstående delen av inbetalningen återbetalas om det inte finns hinder för att återbetala eller det återstående beloppet inte används för utmätning.

En inbetalning med referensen för inkomstskatt används till skatter i följande ordning:

 1. förfallna inkomstskatter
 2. inkomstskatter som inte förfallit till betalning
 3. förfallna inkomstskatter som ingår i ett betalningsarrangemang
 4. inkomstskatter som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten
 5. övriga förfallna skatter
 6. skatter som du ansvarar för exempelvis som bolagsman eller som delägare i ett dödsbo.

Essi Exempel har för sina hyresinkomster påförts förskottsskatt i tre rater i februari, juli och november. Varje rat är 500 euro. Förskottsskatten förfaller alltid till betalning den 23:e dagen i månaden. Essi har också för det föregående året påförts kvarskatt vars första rat på 300 euro förfaller 3.12.2018.

Essi betalar 15.11.2018 med referensen för inkomstskatt 300 euro i syfte att betala kvarskatt. Hon har inte förfallna skatter då. Av inkomstskatterna förfaller förskottsskatten för november till betalning före kvarskatten och därmed går 300 euro genast till förskottsskatten.

Om Essi dessutom betalar 500 euro med referensen för inkomstskatt 23.11.2018 i syfte att betala förskottsskatten för november, används 200 euro av inbetalningen till förskottsskatten för november och 300 euro till kvarskatten. Detta på grund av att en del av förskottet redan betalats med Essis tidigare inbetalning.

Filip Företagare har påförts förskottsskatt för ett månatligt belopp på 1 000 euro. Årets första förskott förfaller till betalning 23.1. Filip har dessutom 500 euro moms som förfaller 14.1. Han har inte tidigare förfallna skatter att betala.

Filips syfte är att betala både förskottsskatten och momsen på en gång 9.1. Han betalar 1 500 euro med referensen för inkomstskatt. Av inbetalningen används genast 1 000 euro till förskottsskatten för januari och 500 euro till förskottsskatten för februari. Referensen styr i första hand inbetalningen till inkomstskatt, även till rater som inte har förfallit till betalning.

För att rikta inbetalningarna rätt och undvika dröjsmålsränta ska Filip således betala inkomstskatter med referensen för inkomstskatt och skatter på eget initiativ med referensen för skatter på eget initiativ.

Organisationen har påförts förskottsskatt på 2 500 euro i månaden. Förskottsskatten förfaller till betalning den 23:e dagen i varje månad. Kunden har också en kvarskatt på 3 000 euro för året innan och den förfaller till betalning 3.8.

Kunden betalar 3 000 euro 15.7 med referensen för inkomstskatt i syfte att betala kvarskatten. Organisationen har inga skatter som då förfallit till betalning. Organisationens förskott för juli förfaller till betalning 23.7, dvs. före kvarskatten, och därmed går 2 500 euro genast till förskottsskatten och 500 euro till kvarskatten. Om kunden därtill betalar 2 500 euro med referensen för inkomstskatt 23.7 i syfte att betala förskottsskatten för juli, används inbetalningen till kvarskatten för det föregående året. Förskotten i fråga har redan blivit betald.

Organisationen har för föregående skatteår ansökt om ett tilläggsförskott på 2 000 euro som förfaller till betalning 21.1. Utöver tilläggsförskottet har organisationen dessutom arbetsgivarprestationer på 1 500 euro som förfaller till betalning 14.1 och ett sådant förskott på 2 800 euro för innevarande skatteår som förfaller 23.1.

Kunden betalar 3 500 euro 14.1 med referensen för inkomstskatt. Syftet är att på samma gång betala tilläggsförskottet och arbetsgivarprestationerna. Av inbetalningen går 2 000 euro till tilläggsförskottet och resten, dvs. 1 500 euro, till förskottsskatten för januari. Inget av inbetalningen blir kvar för att användas till arbetsgivarprestationen.

Det lönar sig dock för kunden att alltid betala inkomstskatt med inkomstskattens referens och skatt på eget initiativ med referensen för skatter på eget initiativ. I detta fall borde kunden alltså betala 1 500 euro med referensen för skatter på eget initiativ senast på förfallodagen 14.1 och 2 000 euro med referensen för inkomstskatt senast på förfallodagen 21.1. Då undviker kunden eventuella dröjsmålspåföljder.

Referensnumret för skatter på eget initiativ vid betalning av skatter

Använd referensnumret för skatter på eget initiativ om du framför allt vill betala skatter på eget initiativ, till exempel arbetsgivarprestationer och moms. Inbetalningen används först till de skatter på eget initiativ som förfallit till betalning. Om det inte finns förfallna skatter, väntar inbetalningen på kommande skatter på eget initiativ. Inbetalningen kan i slutet av månaden eller vid återbetalningen även användas till andra förfallna skatter.

Om du använder referensnumret för skatter på eget initiativ används inbetalningen enligt följande:

   1. skatter på eget initiativ som förfallit till betalning
   2. skatter på eget initiativ som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten
   3. skatter på eget initiativ som ingår i ett betalningsarrangemang eller ett belopp som domstolen bestämt för betalningsprogrammet – används först i slutet av månaden eller när inbetalningen återbetalas
       
   4. övriga förfallna skatter – används först i slutet av månaden eller när inbetalningen återbetalas
   5. skulder som du ansvarar för – används först i slutet av månaden eller när inbetalningen återbetalas

Läs mer om deklaration och betalning av skatter på eget initiativ

Återbäringstidpunkten och -gränsen påverkar användningsordningen av skatter

Du kan själv fastställa tidpunkten och gränsen för återbäring av skatter på eget initiativ i MinSkatt. Genom att ändra återbäringstidpunkten kan du välja om återbäringen lämnas kvar för att användas till kommande skatter eller om den betalas ut genast efter behandlingen. Detta påverkar också i vilken ordning betalningen används till olika skatter.

Läs mer om återbäring av en inbetalning samt fastställande av återbäringstidpunkten och -gränsen

Av kundens skatter på eget initiativ förfaller 12.3 moms på 3 000 euro och arbetsgivarprestationer på 2 000 euro. Kunden deklarerar skatter på eget initiativ månatligen. Dessutom förfaller en förskottsskatt på 1 000 euro 23.3. Kundens syfte är att betala alla skatter på en gång 9.3. Hen betalar 6 000 euro med referensnumret för skatter på eget initiativ.

 • Om återbäringstidpunkten och -gränsen som kunden valt infaller "genast efter behandlingen":

Används först 5 000 euro av inbetalningen till skatter på eget initiativ som förfallit till betalning 12.3. Resten, dvs. 1 000 euro, används inte i detta skede. Inbetalningen med referensen för skatter på eget initiativ går i slutet av månaden eller vid återbäringen till andra skatter än till skatter på eget initiativ. Därför används det återstående beloppet på 1 000 euro till förskottsskatt först 31.3 och därmed beräknas också dröjsmålsränta på skatten för tiden 24.3–31.3.

Obs. Om återbäringstidpunkten och -gränsen som kunden valt infaller "genast efter behandlingen” återbärs oanvända egna inbetalningar endast på begäran.

 • Om återbäringstidpunkten och -gränsen som kunden valt infaller "efter följande allmänna förfallodag":

Används först 5 000 euro av inbetalningen till skatter på eget initiativ som förfallit till betalning 12.3. Det återstående beloppet på 1 000 euro återbärs till kunden om hen då inte har andra förfallna skatter. I detta fall blir förskottsskatten alltså obetald.

Obs. Om återbäringstidpunkten är efter följande allmänna förfallodag återbärs även oanvända belopp som kunden betalat in.

I exempelfallet lönar det sig för kunden att betala

 • 5 000 euro i skatter på eget initiativ med referensnumret för skatter på eget initiativ senast på förfallodagen 12.3. 
 • 1 000 euro i förskottsskatt senast på förfallodagen 23.3 med referensen för inkomstskatt

Då undviker kunden eventuella dröjsmålspåföljder.

Referensnumret för förfallna skatter vid betalning av skatter

Du kan använda referensen för förfallna skatter (kundreferens) när du betalar förfallna skatter.

Inbetalningen används då till skatter i följande ordning:

   1. förfallna skatter enligt preskriptionsdagen (gäller inkomstskatt, skatter på eget initiativ, arvsskatt, gåvoskatt, tonnageskatt och inkomsttagares källskatt)
   2. förfallna skatter som ingår i ett betalningsarrangemang
   3. skatter som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten
   4. övriga förfallna skatter – används först i slutet av månaden eller när inbetalningen återbetalas
   5. skulder som du ansvarar för – används först i slutet av månaden eller när inbetalningen återbetalas.

Kunden har 800 euro i arbetsgivarprestationer som förfaller till betalning 12.12. Dessutom har hen påförts kvarskatt för det föregående året. Den första raten på 200 euro förfaller 3.12.2018.

Kundens syfte är att 15.12 betala de förfallna arbetsgivarprestationerna och kvarskatten. Hen betalar skatterna i MinSkatt med referensnumret för förfallna skatter. Skatterna med ränta finns där färdigt beräknade. Av inbetalningen går genast det belopp som behövs till kvarskatten med ränta och därefter resten till arbetsgivarprestationerna med dröjsmålsränta.

Av kundens skatter på eget initiativ förfaller 14.10 moms på 2 400 euro och arbetsgivarprestationer på 600 euro. Dessutom har hen förskottsskatt på 1 000 euro som förfaller 23.10 och fastighetsskatt på 500 euro som förfaller 15.10. Kunden har registrerats som momsskyldig.

Hen betalar 4 500 euro 14.10 med referensnumret för förfallna skatter (kundreferens). Kundens syfte är att på en gång betala skatterna på eget initiativ som förfaller 14.10, fastighetsskatten som förfaller 15.10 och förskottsskatten som förfaller 23.10.

 • Om återbäringstidpunkten och -gränsen som kunden valt infaller "genast efter behandlingen":

Går det på förfallodagen 14.10 genast 3 000 euro till skatter på eget initiativ. Återstående 1 500 euro väntar på skatter som förfaller till betalning senare. I slutet av månaden 31.10 används först det belopp som behövs till betalning av förskottsskatten och dess dröjsmålsränta. Sedan används det återstående beloppet till fastighetsskatten och dess ränta. Ränta beräknas på förskottsskatten för tiden 24.10–31.10 och på fastighetsskatten för tiden 16.10–31.10.

 • Om återbäringstidpunkten och -gränsen som kunden valt infaller "efter följande allmänna förfallodag":

Går det på förfallodagen 14.10 genast 3 000 euro till skatter på eget initiativ. Det återstående beloppet på 1 500 euro återbärs till kunden eftersom hen inte har andra förfallna skatter på betalningsdagen. Då går inte kundens inbetalning till förskottsskatten och fastighetsskatten.

 • Om kunden betalar samma 4 500 euro med referensnumret för förfallna skatter först 23.10, används inbetalningen först till skatter på eget initiativ och deras dröjsmålspåföljder. Genast därefter används det belopp som behövs till att betala den förfallna förskottsskatten. I slutet av månaden, dvs. 31.10, går det återstående beloppet till fastighetsskatten med ränta. För skatter på eget initiativ beräknas ränta för tiden 15.10–23.10 och för fastighetsskatten för tiden 15.10–31.10.

Om du vill undvika dröjsmålspåföljder ska du betala

 • skatter på eget initiativ senast 14.10 med referensen för skatter på eget initiativ
 • förskottsskatt för samfund senast 23.10 med referensen för inkomstskatt
 • fastighetsskatt senast 15.10 med referensen som anges i beslutets betalningsuppgifter.