Användning av betalningar till olika skatter

Den här anvisningen gäller aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser. Anvisningen innehåller information om hur Skatteförvaltningen använder kundens inbetalningar till olika skatter.

Det är viktigt att välja rätt referensnummer

Det finns egna referensnummer för olika skatteslag. Referensnumret avgör för vilken skatt betalningen används. Exempelvis följande skatteslag har egna referensnummer:

 • skatter på eget initiativ
 • inkomstskatter för aktiebolag och övriga samfund: förskott, tilläggsförskott och kvarskatt
 • arvsskatt
 • gåvoskatt.

Du ser referensnumren exempelvis i MinSkatt eller i beskattningsbeslutets betalningsuppgifter.

Så här hittar du rätt referensnummer i MinSkatt

Så här betalar du med referensnumret för skatter på eget initiativ

Använd referensnumret för skatter på eget initiativ om du framför allt vill betala skatter på eget initiativ. Det betalda beloppet används först till sådana skatter på eget initiativ som förfallit till betalning. Om det inte finns förfallna skatter, väntar beloppet på kommande skatter på eget initiativ. Om du har valt en återbäringstidpunkt och -gräns så påverkar även dessa.

Obs! Om du använder referensnumret för skatter på eget initiativ och dessutom har andra skatter som förfallit till betalning, används betalningen

 • först till skatter på eget initiativ
 • och sedan till andra förfallna skatter alltid på månadens sista dag.

Betalningen används också i slutet av månaden till

 • skatter som omfattas av betalningsarrangemang
 • skatteskulder som betalaren ansvarar för.

Betalningar med referensnumret för skatter på eget initiativ går i följande ordning till betalning:

 1. skatter på eget initiativ som förfallit till betalning
 2. skatter på eget initiativ som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten
 3. skatter på eget initiativ som ingår i ett betalningsarrangemang eller belopp som domstolen bestämt för betalningsprogrammet – används först i slutet av månaden
 4. andra förfallna skatter – används först i slutet av månaden
 5. skulder som du ansvarar för – används först i slutet av månaden.

Läs mer om deklaration och betalning av skatter på eget initiativ

Återbäringstidpunkten och -gränsen påverkar i vilken ordning skatterna används

Man kan själv fastställa tidpunkten och gränsen för återbäring av skatter på eget initiativ. Genom att ändra återbäringstidpunkten kan man välja om återbäringen lämnas kvar för att användas till kommande skatter eller om den betalas till kunden genast efter behandlingen.Detta inverkar också på i vilken ordning betalningen används till olika skatter.

Läs mer om återbäring av betalning samt fastställande av återbäringstidpunkten och -gränsen

Den 12.3 förfaller kundens moms på 3000 euro och arbetsgivarprestationer på 2 000 euro. Dessutom förfaller 1 000 euro i förskott på samfundens inkomstskatt 23.3. Kunden deklarerar skatter på eget initiativ månatligen. Kundens syfte är att 9.3 betala alla skatter på en gång. Hen betalar 6 000 euro med referensnumret för skatter på eget initiativ.

 • Om återbäringstidpunkten och -gränsen som kunden valt infaller genast efter att de har fastställts:

Används av det betalda beloppet först 5 000 euro på skatter på eget initiativ som förfallit till betalning 12.3. Resten, dvs. 1 000 euro, används inte i detta skede. Betalningen med referensnumret för skatter på eget initiativ går i slutet av månaden till andra skatter än till skatter på eget initiativ. Därför används det återstående beloppet om 1 000 euro först 31.3 till förskottsskatt. Då beräknas också dröjsmålsränta på skatten för 24.3–31.3.

 • Om återbäringstidpunkten och -gränsen som kunden valt infaller efter den allmänna förfallodagen:

Används av det betalda beloppet först 5 000 euro på skatter på eget initiativ som förfallit till betalning 12.3. Återstående beloppet på 1 000 euro återbärs till kunden om hen inte har andra förfallna skatter. I detta fall betalas förskottsskatten alltså inte.

I exempelfallet lönar det sig för kunden att betala

 • 5 000 euro i skatter på eget initiativ med respektive referensnummer senast på förfallodagen 12.3.
 • 1 000 euro i förskott på samfunds inkomstskatt med respektive referensnummer senast på förfallodagen 23.3.

Då undviker kunden eventuella dröjsmålspåföljder.

Så här betalar du med referensnumret för inkomstskatt

Betala med referensnumret för inkomstskatt om du i första hand vill betala ett samfunds inkomstskatt, dvs. förskottsskatt, tilläggsförskott eller kvarskatt. När du betalar med referensnumret för inkomstskatt säkerställer du att det belopp som du betalat används för samfundets alla inkomstskatterater – även sådana rater som inte har förfallit till betalning – före övriga skatter.

När du betalar med referensnumret för inkomstskatt, används inbetalningen först till samfundets inkomstskatter i den ordning som raterna förfaller till betalning, från den äldsta till den nyaste. Inbetalningen används också till sådana redan påförda inkomstskatter som förfaller till betalning senare. Om alla inkomstskatterater blir betalda, används inbetalningen genast därefter även till andra förfallna skatter samt till skulder som du ansvarar för. Det återstående beloppet återbärs till kunden.

Beloppet som betalats med referensnumret för inkomstskatt används i följande ordning för betalning av:

 1. inkomstskatter i den ordning som raterna förfaller till betalning, från den äldsta till den nyaste
 2. förfallna inkomstskatter som ingår i ett betalningsarrangemang
 3. inkomstskatter som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten
 4. övriga förfallna skatter
 5. skulder som du ansvarar för.

Kunden har påförts förskottsskatt på 500 euro i månaden. Förskottsskatten förfaller till betalning den 23:e dagen i varje månad. Kunden har också en kvarskatt på 3 000 euro för året innan och den förfaller till betalning 27.1.

Kunden betalar 3 000 euro 10.1 med referensnumret för samfunds inkomstskatt i avsikt att betala kvarskatten. Hen har inte skatter som förfaller 10.1. Förskott på samfunds inkomstskatt förfaller till betalning tidigare än kvarskatten, varför 500 euro går genast till förskottsskatten för januari och genast därefter används resten, dvs. 2 500 euro, på kvarskatten som förfaller 27.1. Om kunden därtill betalade 500 euro med referensnumret för inkomstskatt i avsikt att betala förskottsskatten för januari, skulle beloppet användas till betalning av kvarskatten för det föregående året. Detta på grund av att förskottsbeloppet redan betalats med kundens tidigare betalning.

Kunden har ett tilläggsförskott på 2 000 euro som förfaller till betalning 20.12. Dessutom förfaller momsen på 1 500 euro till betalning 12.12. Kunden har inga andra förpliktelser som ska betalas.

Kundens syfte är att betala både tilläggsförskottet och momsen på en gång 9.12. Hen betalar 3 500 euro med referensnumret för samfunds inkomstskatt. Av beloppet går 9.12 med det samma 2 000 euro till tilläggsförskottet. Resten återbärs som överbetalning till kunden eftersom momsen ännu inte har hunnit förfalla till betalning. Om kunden däremot betalar momsen först på förfallodagen 12.12, går det återstående beloppet till momsen efter tilläggsförskottet och någon återbäring betalas inte till kunden.

Det lönar sig dock för kunden att alltid betala samfunds inkomstskatt med respektive referensnummer och skatten på eget initiativ med respektive referensnummer. I detta fall borde kunden alltså betala 1 500 euro med referensnumret för skatter på eget initiativ senast på förfallodagen 12.12 och 2 000 euro med referensnumret för samfunds inkomstskatt senast på förfallodagen 20.12. Då undviker kunden eventuella dröjsmålspåföljder.

Så här betalar du förfallna skatter med kundreferensnumret

När du betalar förfallna skatter kan du använda ditt kundreferensnummer oberoende av skatteslag.

Betalningar med kundreferens används för skatter i följande ordning:

 1. förfallna skatter enligt preskriptionsdag (gäller samfunds inkomstskatt, skatter på eget initiativ, arvsskatt, gåvoskatt, tonnageskatt ja inkomsttagares källskatt)
 2. förfallna skatter som ingår i ett betalningsarrangemang
 3. skatter som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten
 4. övriga förfallna skatter i slutet av månaden eller vid återbäring
 5. skulder som du ansvarar för – används först i slutet av månaden.

Kundens moms på 2 400 euro för augusti och arbetsgivarprestationer på 600 euro förfaller 12.10. Den 23.10 förfaller också samfunds inkomstskatt på 1 000 euro och 15.10 fastighetsskatt på 500 euro. Kunden har registrerats som momsskyldig.

Kunden använder kundreferensnumret vid betalning av 4 500 euro 12.10. Kundens syfte är att på en gång betala skatter på eget initiativ som förfaller 12.10, fastighetsskatten som förfaller 15.10 och förskottsskatten som förfaller 23.10.

 • Om återbäringstidpunkten och -gränsen som kunden valt infaller genast efter att de fastställts:

Går det på förfallodagen 12.10 genast 3 000 euro till skatter på eget initiativ. Återstående 1 500 väntar på skatter som förfaller till betalning senare. I slutet av månaden, dvs. 31.10, används först beloppet som behövs till betalning av förskottsskatten och dröjsmålspåföljderna. Sedan används det återstående beloppet på fastighetsskatt. Dröjsmålsränta beräknas på förskottsskatten för tiden 24.10–31.10 och på fastighetsskatten för tiden 16.10–31.10.

 • Om återbäringstidpunkten och -gränsen som kunden valt infaller efter den följande allmänna förfallodagen:

Går det på förfallodagen 12.10 genast 3 000 euro till skatter på eget initiativ. Det återstående beloppet på 1 500 euro återbärs till kunden eftersom hen inte har andra förfallna skatter på betalningsdagen. Då går inte beloppet till förskottsskatt och fastighetsskatt.

 • Om kunden betalar 4 500 euro med sitt kundreferensnummer först 23.10, går beloppet först till skatter på eget initiativ och deras dröjsmålspåföljder. Genast därefter används beloppet som behövs för betalning av den förfallna förskottsskatten. I slutet av månaden, dvs. 31.10, går det återstående beloppet till fastighetsskatt. För skatter på eget initiativ beräknas dröjsmålsränta för tiden 13.10–23.10 och för fastighetskatten för tiden 16.10–31.10.

Om kunden helt vill undvika dröjsmålspåföljder lönar det sig att betala

 • skatter på eget initiativ senast 12.10 med kundreferensnumret (eller referensnumret för skatter på eget initiativ)
 • förskottsskatten för samfund senast 23.10 med kundreferensnumret (om man betalar tidigare ska man använda referensnumret för samfunds inkomstskatt)
 • fastighetsskatten senast 15.10 med det referensnummer som anges i beslutets betalningsuppgifter.

Kunden har 800 euro i arbetsgivarprestationer som förfaller till betalning 12.9 och 200 euro i fastighetsskatt som förfaller till betalning 15.10. Kunden har inte registrerat sig som momsskyldig eller som arbetsgivare.

Kundens syfte är att 15.10 betala de förfallna arbetsgivarprestationerna och fastighetsskatten. Hen betalar 1 000 euro med kundreferensnumret. Av betalningen går genast det belopp som behövs till arbetsgivarprestationerna och dröjsmålspåföljderna. Därefter används det återstående beloppet till fastighetsskatt. För arbetsgivarprestationerna beräknas dröjsmålspåföljder för tiden 13.9–15.10.

Om kunder betalar skatter med sitt kundreferensnummer redan före förfallodagen för fastighetsskatt, används beloppet först till de förfallna arbetsgivarprestationerna. Därefter återbärs det återstående beloppet till kunden som överbetalning. Fastighetsskatten betalas alltså inte i detta fall.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken