Korrigering av årsanmälan vid återkrav av lön eller annan prestation

Anvisningen är avsedd för utbetalare av lön eller annan förvärvsinkomst när lön eller prestation har överbetalats. I anvisningen anges hur överbetalningen ska korrigeras om utbetalningen och återbetalningen av prestationen infaller under olika kalenderår.

  • Uppgifterna om löner och andra förvärvsinkomster som utbetalats 1.1.2019 och korrigeringar i dem ska anmälas till inkomstregistret.
  • Uppgifterna om löner och andra prestationer som betalats ut år 2018 eller tidigare ska lämnas till Skatteförvaltningen med en årsanmälan och en deklaration av arbetsgivarprestationer.

En överbetalning kan utgöra ogrundad förmån eller förskottslön

En överbetalning behandlas i regel som ogrundad förmån. Då återkräver utbetalaren prestationen av inkomsttagaren antingen som brutto- eller nettoåterkrav. Återkrav under inkomstregistertiden anmäls till inkomstregistret i uppgifterna om återkrav i anmälan om löneuppgifter. Om en ogrundad förmån som har betalats före år 2019 återkrävs, måste också årsanmälan och deklarationen av arbetsgivarprestationer korrigeras.

Överbetalningen av lön kan behandlas som förskottslön om återbetalning sker genast i följande lönebetalning och då dras det överbetalda beloppet av från en bruttolön som betalas ut senare (dvs. det överbetalda beloppet kvittas). 

Arbetsgivaren ska alltid ge löntagaren ett verifikat på lön som återkrävts eller kvittats.

Läs mera

Nettoåterkrav av ogrundad förmån

Nettoåterkrav innebär att betalaren återkräver en överbetalning av inkomsttagaren efter att först ha dragit av förskottsinnehållningens andel. Om återkravet sker i början av det år som följer på löneutbetalningsåret (innan förskottsinnehållningen har hunnit beaktas i beskattningen), kan arbetsgivaren ännu återkräva prestationen till nettobeloppet.

Exempel: Arbetstagarens bruttolön för hela året 2018 var 2 000 euro och förskottsinnehållningen verkställdes enligt 20 procent (400 euro). Arbetstagaren är inte längre anställd hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren återkräver ett lönebelopp på 500 euro som överbetalats till den före detta arbetstagaren. En förskottsinnehållning på 100 euro (20 %) har verkställts på denna lön. Arbetstagaren kan betala tillbaka nettobeloppet med avdrag för förskottsinnehållningen, det vill säga 400 euro.

Arbetsgivaren anmäler den återkrävda lönen till inkomstregistret. I återkravsuppgifterna i anmälan om löneuppgifter anges 500 euro som återkravsuppgift och 100 euro som verkställd förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet.

När utbetalaren återkräver inkomsten till nettobeloppet ska utbetalaren ange förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet i punkten "Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet” i återkravsuppgifterna i anmälan om löneuppgifter.

Arbetsgivaren ska korrigera löneutbetalningsårets årsanmälan (och förskottsinnehållningsbeloppet) och redovisningsperiodens deklaration av arbetsgivarprestationer så att de motsvarar den verkliga situationen. Då får arbetsgivaren den överbetalda förskottsinnehållningen och sjukförsäkringsavgiften tillbaka.

Bruttoåterkrav av ogrundad förmån

Bruttoåterkrav innebär att utbetalaren återkräver beloppet av inkomsttagaren utan att ha dragit av förskottsinnehållningens andel.

Exempel:

Arbetstagarens bruttolön för hela året 2018 var 2 000 euro och förskottsinnehållningen verkställdes enligt 20 procent (400 euro). Arbetstagaren är inte längre anställd hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren återkräver av sin före detta arbetstagare de 500 euro som överbetalats. En förskottsinnehållning på 100 euro (20 %) har verkställts på denna lön men arbetstagaren betalar tillbaka 500 euro.

Arbetsgivaren anmäler den återkrävda lönen till inkomstregistret. Som återkravsuppgift anmäls 500 euro i uppgifterna om återkrav i anmälan om löneuppgifter. 

Arbetsgivaren ska korrigera löneutbetalningsårets årsanmälan och deklarationen av  arbetsgivarprestationer så att de motsvarar den verkliga situationen, dvs. att arbetsgivaren anmäler lönen som 500 euro lägre.

Om återkravet sker året efter löneutbetalningsåret under den utsatta tiden för korrigering av årsanmälan, ska utbetalaren korrigera årsanmälan och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift i deklarationen av arbetsgivarprestationer så att de motsvarar den verkliga situationen.

Bruttoåterkrav av ogrundad förmån efter att den utsatta tiden för att korrigera årsanmälan har gått ut

Om den utsatta tiden för att korrigera en årsanmälan har gått ut kan arbetsgivaren enbart återkräva lönen till bruttobeloppet.

Arbetsgivaren ska ge en utredning till löntagaren om återkrav av inkomsten. För att förskottsinnehållningen som verkställts på lönen ska kunna räknas löntagaren till godo i beskattningen, måste löntagaren själv begära att Skatteförvaltningen beaktar återkravet i beskattningen efter att löntagaren betalat tillbaka lönen.

I praktiken ska arbetstagaren lämna en omprövningsbegäran. I den ska hen begära en nedsättning av löneinkomsten som beskattats något tidigare skatteår med det belopp av bruttolönen som senare återkrävts för det aktuella skatteåret.

Skatteförvaltningen rättar löntagarens beskattning för det ursprungliga utbetalningsåret för lönen. En rättelse kan således inte göras i beskattningen för det år då den skattskyldige betalar tillbaka lön som hen fått tidigare.

Arbetsgivaren anmäler det återkrävda lönebeloppet till inkomstregistret i återkravsuppgifterna i anmälan om löneuppgifter och korrigerar redovisningsårets årsanmälan och deklarationen av arbetsgivarprestationer så att de motsvarar den verkliga situationen.

Tilläggsuppgifter om återkrav av löner

Förskottslön, dvs. kvittning

Om man märker en överbetalning före följande löneutbetalning kan den behandlas som förskott på lön. Då avdras beloppet på den överbetalda bruttolönen från följande bruttolön. Förskottsinnehållningen verkställs på bruttolönen efter avdrag av det överbetalda beloppet. Ett bättre tillvägagångssätt är dock att återkräva överbetalningen som netto- eller bruttoåterkrav för att inkomsterna för löneperioden i fråga ska bli rätt i inkomstregistret.

I fråga om kvittning har det ingen betydelse vilket år överbetalningen ursprungligen har betalats ut. Kvittning som behandlas som förskottslön ska inte anmälas till inkomstregistret som återkrav, däremot lämnas uppgifterna till inkomstregistret om den faktiska lönen som betalats ut med anmälan om löneuppgifter. Utbetalaren ska inte korrigera årsanmälan för 2018 och inte heller deklarationen av arbetsgivarprestationer till Skatteförvaltningen.