Korrigering av årsanmälningar

Anvisningen har uppdaterats på finska, men den uppdaterade versionen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Innehåll

1 Korrigering av årsanmälningar har ändrats

2 Tidsfrist för korrigeringar

3 Nytt korrigeringssätt: ersättande anmälan
   Årsanmälan i form av fil
   Årsanmälan på webblanketter
   Årsanmälan på pappersblankett

4 Gammalt korrigeringssätt: radering och korrigeringstillägg
   Elektronisk korrigering av uppgifter
   Korrigering av uppgifter på papper

1 Korrigering av årsanmälningar har ändrats

Korrigering av årsanmälningarna har förändrats från och med betalningsåret 2016. I det nya korrigeringssättet ska felaktiga uppgifter i årsanmälningarna korrigeras i en ny ersättande anmälan.

Det nya korrigeringssättet gäller de flesta årsanmälningarna (avsnitt 3). Vissa årsanmälningar ska emellertid fortfarande korrigeras på det gamla sättet genom radering och korrigeringstillägg (avsnitt 4).

Särskilt viktigt i det nya anmälnings- och korrigeringssättet är att arbetsgivaren eller den som gör en annan betalning lämnar en enda årsanmälan med hela årets uppgifter om inkomsttagaren och att inkomsttagaren har bara en specifikation/prestationsslag/arbetsgivare.

I anvisningen finns exempel på olika korrigeringssituationer (avsnitt 3).

2 Tidsfrist för korrigeringar

 • Korrigeringar till årsanmälningar 2017 bör göras senast 16.3.2018 för att de riktiga uppgifterna ska hinna med på personkundernas förhandsifyllda skattedeklarationer. Korrigeringar som gäller årsanmälan om köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat ska emellertid lämnas in senast 12.2.2018 så att uppgifterna hinner med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna.
 • Efter de datum som angetts i den föregående punkten kan det förekomma behov av att korrigera årsanmälningsuppgifterna. Om korrigeringarna skulle omfatta över 2 000 specifikationer ska ni kontakta Skatteförvaltningen (Tiedonsiirto<at>vero,fi) innan ni sänder korrigeringarna. Skatteförvaltningen skickar vid behov ett nytt beskattningsbeslut till kunden.
 • Korrigeringar som har gjorts senast 13.8.2018 hinner med i personkundernas korrigerade beskattningsbeslut. Efter detta innebär varje korrigering av uppgifterna att man får ett nytt korrigerat beskattningsbeslut.
 • Korrigeringar som har gjorts senast 11.10.2018 hinner med i personkundernas slutliga beskattning för 2017.

Det är möjligt att elektroniskt korrigera uppgifter efter 11.10.2018 (fil eller webblankett) om korrigeringarna gäller årsanmälningar som uppräknats i avsnitt 3. Det är också möjligt att korrigera uppgifter med en pappersblankett.

Årsanmälningar i avsnitt 4 kan efter 11.10.2018 korrigeras endast med en pappersblankett.

Observera att korrigeringarna som skickas in efter 11.10.2018 inte hinner med i personkundernas beskattningsbeslut för år 2017.

3 Nytt korrigeringssätt: ersättande anmälan

I det nya korrigeringssättet ska felaktiga uppgifter i årsanmälningarna om löner och övriga betalningar korrigeras med en ny ersättande anmälan. Ersättande anmälan gäller per årsanmälan.

Ersättande anmälan gäller följande årsanmälningar:

 • Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan
 • Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga
 • Årsanmälan om pensioner och förmåner
 • Årsanmälan om dividender
 • Årsanmälan om överskott från andelslag
 • Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL
 • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst
 • Virkesköparens årsanmälan

En ersättande anmälan ska lämnas endast om sådana inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga. En ny specifikation av inkomsttagaren ersätter den tidigare inlämnade specifikationen.

När man lämnar en ny specifikation ska den innehålla alla uppgifter, såväl de som korrigerats som de som var korrekta i den ursprungliga anmälan.

I det nya korrigeringsförfarandet ersätter en ny anmälan alltid den tidigare. Per inkomsttagare kan det finnas bara en anmälan med samma identifikationsuppgifter. Identifikationsuppgifter är bl.a. betalarens beteckning (personbeteckning eller FO-nummer), skatteår, inkomsttagarens beteckning (personbeteckning eller FO-nummer) och prestationsslag.

Om det finns fel i identifikationsuppgifterna måste man först ta bort den felaktiga årsanmälan och därefter ge en ny årsanmälan med de riktiga identifikationsuppgifterna. Identifikationsuppgifterna nämns i anvisningen för ifyllning av respektive årsanmälan.

Observera framför allt följande situationer:

 • Om arbetsgivaren eller prestationsbetalaren byter bokföringsbyrå mitt under året ska den se till att den nya bokföringsbyrån får uppgifterna om utbetalda löner från den tidigare bokföringsbyrån.
 • Om du byter ekonomiprogram mitt under året ska den som använder det nya programmet räkna ihop uppgifterna för hela året innan årsanmälan skickas.
 • Om årsanmälningsuppgifterna som lämnas i form av en fil om utbetalda löner, övriga prestationer och skattefria kostnadsersättningar måste sammanställas av två eller flera olika löneadministrationssystem, läs närmare exemplen 11 och 12 i avsnitt 3.

Korrigeringar till årsanmälningar om betalningsåret 2015 eller tidigare kan inte lämnas elektroniskt. Du måste korrigera uppgifterna genom att lämna en ny årsanmälan på en pappersblankett.

Årsanmälan i form av fil

Postbeskrivningarna har ändrats för att motsvara ändringarna i anmälningsförfarandet.

Kontrollera också hos leverantören att ditt program har uppdaterats med tanke på ändringarna i anmälningsförfarandet.

Det ersättande korrigeringsförfarandet medför ändringar i dataflöden och dataflödeskombinationerna av löner och skattefria kostnadsersättningar.  Om du betalar ut löner, övriga prestationer och skattefria kostnadsersättningar med olika löneadministrationssystem, läs närmare exemplen 11 och 12.

 • Postbeskrivningar
 • Korrigering av årsanmälningar som lämnats in elektroniskt i form av en fil

Exempel 1 Korrigering av årsanmälan med en ersättande anmälan 

Du betalar ut löner till fem anställda år 2017. Du lämnar årsanmälningarna om löneutbetalning i januari 2018. I mars 2018 märker du att förskottsinnehållningen har anmälts fel för en anställd. Korrigera årsanmälan genom att lämna en ersättande anmälan om den anställde med korrekta uppgifter: det korrigerade förskottsinnehållningsbeloppet och även alla uppgifter som var korrekta i den tidigare specifikationen, dvs. beloppet av penninglön, pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier osv.  

Exempel 2 Lön som betalats till samma inkomsttagare och att räkna ihop uppgifterna

Du betalar lön till en städerska i april 2017 och lämnar en årsanmälan om det genast efter anställningsförhållandets slut i april 2017. I december anställer du samma städerska igen. Räkna ihop lönerna för april och december i årsanmälan som du lämnar in för år 2017. Du kan inte lämna in anmälan om enbart den lön som du betalade i december, eftersom denna anmälan skulle ersätta din årsanmälan för april. Då får inkomsttagaren i sin förhandsifyllda skattedeklaration felaktigt endast den lön som betalats i december.

Exempel 3 Du byter bokföringsbyrå mitt under året

Du överför löneberäkningen och bokföringen till en ny bokföringsbyrå i juni.

Som arbetsgivare ska du se till att uppgifterna om utbetalda löner förmedlas från den tidigare bokföringsbyrån till den nya, eftersom den nya bokföringsbyrån måste lämna årsanmälan om lönerna för hela året. I annat fall förmedlas bara löneuppgifterna för den senare hälften av året för beskattningen av den anställde.

Exempel 4 Du byter dataprogram mitt under året 

Du har köpt ett nytt löneberäkningsprogram som ska ersätta företagets gamla program. Du tar det nya programmet i användning mitt under året. Observera att innan du lämnar årsanmälan ska du räkna ihop löneuppgifterna för hela året, dvs. uppgifterna för tiden före och efter programbytet. Utred vid behov hos leverantören av programmet hur löneuppgifterna kan överföras från det gamla systemet till det nya för att det nya programmet ska ge en korrekt årsanmälan. Du ska lämna en enda årsanmälan med hela årets uppgifter om inkomsttagaren.

Exempel 5 Korrigering av identifikationsuppgiften/Betalningsmånaden för arbetsersättningen fattas

Betalaren har lämnat årsanmälan om en arbetsersättning som hen betalat till ett aktiebolag. Ersättningen var 5 000,00 euro och förskottsinnehållningen 600,00 euro. Betalaren hade inte angett betalningsmånaden för arbetsersättningen. Arbetsersättningen betalades i november.

Eftersom arbetsersättningens betalningsmånad är en identifikationsuppgift, ska betalaren korrigera den ursprungliga uppgiften med en separat anmälan och dessutom lämna in de korrekta uppgifterna med en ny anmälan. När uppgifter korrigeras ska betalaren alltså lämna in två anmälningar.

I den första anmälan ska betalaren ange de ursprungliga identifikationsuppgifterna (skatteår, inkomsttagare och FO-nummer). Arbetsersättnings- och förskottsinnehållningsbelopp anges inte.

Dessutom ska betalaren lämna en ny anmälan med de korrekta identifikationsuppgifterna och beloppen: prestationens betalningsmånad 11 (november), ersättningsbelopp 5 000,00 euro och förskottsinnehållning 600,00 euro.

Exempel 6 Årsanmälan om dividender: Korrigering av identifikationsuppgiften/Fel i mottagarens personbeteckning

Bolaget har delat ut dividend till tre delägare 2017. Du lämnar årsanmälan om dividender i januari 2018. I mars 2018 upptäcker du att personbeteckningen av en dividendtagare var fel. Korrigera årsanmälan genom att lämna in en ersättande årsanmälan. Ange i den enbart inkomsttagarens felaktiga personbeteckning samt övriga identifikationsuppgifter som du anmält men så att de övriga punkterna är tomma. Lämna dessutom en ny årsanmälan i vilken du anger den rätta personbeteckningen och alla övriga uppgifter på nytt.

Exempel 7 Årsanmälan om dividender: Korrigering av identifikationsuppgiften/Fel betalningsår

Du har lämnat in årsanmälan om dividender i januari 2017. Du märker senare att du angett fel betalningsår. Du kan radera anmälan genom att lämna in ett ersättande sammandrag där du anger de obligatoriska identifikationsuppgifterna, dvs. betalare, FO-nummer, det felaktiga betalningsåret, skatteår och utdelningsbeslutets datum. Radera mottagarspecifikationerna genom att lämna in ersättande anmälningar i vilka du enbart anger inkomsttagarnas personbeteckningar – alltså utan andra mottagarspecifika uppgifter. Lämna dessutom en ny årsanmälan med korrekta uppgifter.

Exempel 8 Korrigering av mötesarvoden

Bostad Ab har betalat mötesarvoden till sina styrelsemedlemmar och lämnat sina årsanmälningar i tid. Senare märker betalaren att årsanmälningarna var bristfälliga.  Punkt 36 i mottagarspecifikationerna hade varit tom. Punkt 36 ska ifyllas om man inte betalar arbetsgivares socialskyddsavgift (dvs. sjukförsäkringspremie) på betalningen.

Betalaren korrigerar de bristfälliga anmälningarna genom att lämna ersättande årsanmälningar i vilka punkt 36 är ifylld och dessutom alla uppgifter på nytt. Ersättande anmälningar lämnas enbart för de inkomsttagare som haft felaktiga uppgifter.

Du kan inte längre korrigera årsanmälan genom att enbart anmäla ett tillägg i punkt 36 eftersom en ny anmälan alltid ersätter en tidigare anmälan i detta förfarande.

Exempel 9 Korrigering av premier för frivilliga pensionsförsäkringar

Arbetsgivaren har tecknat en frivillig pensionsförsäkring för sina anställda. Premierna för en frivillig pensionsförsäkring anges i punkt 82 i årsanmälan.

Arbetsgivaren hade inte fått försäkringsbolagets redogörelse för försäkringspremiebeloppet före utgången av januari, varför arbetsgivaren var tvungen att lämna in en bristfällig årsanmälan.

När uppgiften om försäkringspremiebeloppet är tillgänglig ska arbetsgivaren korrigera årsanmälan genom att lämna in en ersättande anmälan. I den ersättande anmälan ska premierna för frivillig pensionsförsäkring (punkt 82) och även de övriga uppgifterna anges på nytt. En ersättande anmälan behöver lämnas bara för de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga.

Du kan inte längre korrigera årsanmälan genom att enbart anmäla ett tillägg i punkt 82 eftersom en ny anmälan alltid ersätter uppgifterna i en tidigare anmälan i detta förfarande.

Exempel 10 Korrigering av betalaruppgift

Till följd av FPA:s ersättningsbeslut har arbetsgivaren dragit av socialskyddsavgift som betalats till ett för stort belopp på skattedeklarationen av arbetsgivarprestationer för betalningsåret 2017. Arbetsgivaren har dock inte anmält avdraget i sin årsanmälan.

Arbetsgivaren anmäler ersättande betalaruppgifter och anger i punkt 631 beloppet av avdrag som gjorts från beloppet av socialskyddsavgift. Betalaruppgifterna anges inte på nytt om de har varit korrekta i den ursprungliga årsanmälan.

Exempel 11 Anmälan och korrigering av kostnadsersättningar och löner – Dataprogrammet byts mitt under året (exemplet har uppdaterats 16.5)

Arbetsgivaren Ekonomiska Ab använder systemet PayrollPro för betalning av löner och kostnadsersättningar. Om löneförvaltningssystemet ger enbart ett VSPSERIE-dataflöde som innehåller uppgifterna om både löner och skattefria kostnadsersättningar kan Ekonomiska Ab också i fortsättningen lämna sin årsanmälan med ett VSPSERIE-dataflöde. I korrigeringen används samma dataflöde (VSPSERIE) med vilket de tidigare uppgifterna har lämnats.

 1. Om man byter program mitt under året ska arbetsgivaren räkna ihop uppgifterna från början och slutet av året innan årsanmälan skickas. Då ska man korrigera uppgifterna som hänför sig till t.ex. början av året genom att sammanställa årsanmälningarna för början och slutet av året till en enda post.
 2. Om man byter programvara mitt under året men årsanmälningsuppgifterna från början av året inte kan sammanställas med uppgifterna från slutet av året, ska korrigeringar i uppgifter som lämnats in i början av året göras med samma identifikationsuppgifter. För att uppgifterna ska bli rätt allokerade då man byter programvara ska uppgiften om programmet i identifikationsuppgifterna vara densamma som i det ursprungliga materialet.

Exempel 12 Anmälan och korrigering av kostnadsersättningar och löner – flera löneförvaltningsprogram (exemplet har uppdaterats 16.5)

Arbetsgivaren Offentlig Ab använder systemet Palkka123 för att betala löner och kostnadsersättningar. Arbetsgivaren använder också reseräkningssystemet Matkat för att betala arvoden och kilometerersättningar. Eftersom Offentlig Ab använder två olika programleverantörers produkter kan data som dessa program producerat inte sammanställas i en VSPSERIE-anmälan fast Skatteförvaltningens anvisningar i regel kräver det.

Arbetsgivaren Offentlig Ab anmäler de löner och kostnadsersättningar som betalats med Palkka 123 med VSPSERIE-dataflödet och de ersättningar som betalats med reseräkningssystemet Matkat med VSPSKUST-dataflödet.

Uppgiften om programvara ska anges i varje dataflöde från olika system. Programuppgiften används som identifikationsuppgift, dvs. uppgifter som lämnats in med samma identifikationsuppgift ersätter tidigare lämnade uppgifter.

Exempel 13 Korrigering av specifikationer som lämnats in i form av fil med en webblankett i suomi.fi eller på papper

Om du inte kan skapa korrigeringsmaterial med samma program som du använde för det ursprungliga materialet kan du korrigera enskilda specifikationer med en webblankett i suomi.fi eller på papper. På webblanketterna i Suomi.fi eller pappersblanketter är programuppgiften inte en identifikationsuppgift. De övriga identifikationsuppgifterna ska vara desamma som i den ursprungliga specifikationen.

Årsanmälan på webblanketter

Ytterligare information om korrigering av årsanmälningar som lämnats på webblanketter finns i serviceleverantörernas webbtjänster (t.ex. Suomi.fi, OpusCapita, Koivuniemi, CGI).

Exempel 1 Korrigering av årsanmälan med en ersättande anmälan 

Du betalar lön till fem anställda under år 2017. Du lämnar årsanmälningarna om löneutbetalning i januari 2018. I mars 2018 märker du att förskottsinnehållningen har anmälts fel för en anställd. Korrigera årsanmälan genom att lämna en ersättande anmälan om den anställde med korrekta uppgifter: det korrigerade förskottsinnehållningsbeloppet samt alla de uppgifter som var korrekta i den tidigare specifikationen, dvs. beloppet av penninglön, pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier osv.  Om du angett betalaruppgifter i sammandraget (t.ex. punkterna 631, 650), ska du vid behov lämna uppgifterna på nytt även om uppgifterna stämmer (det kan finnas skillnader mellan olika webbtjänster).

Exempel 2 Lön som betalats till samma inkomsttagare och att räkna ihop uppgifterna 

Du betalar lön till en städerska i april 2017 och lämnar en årsanmälan om det genast efter anställningsförhållandets slut i april 2017. I december anställer du samma städerska igen. Räkna ihop lönerna för april och december i årsanmälan som du lämnar in för år 2017. Du kan inte lämna in anmälan om enbart den lön som du betalade i december, eftersom denna anmälan skulle ersätta din årsanmälan för april. Då får inkomsttagaren i sin förhandsifyllda skattedeklaration felaktigt endast den lön som betalats i december.

Exempel 3 Du byter bokföringsbyrå mitt under året

Du överför löneberäkningen och bokföringen till en ny bokföringsbyrå i juni.

Som arbetsgivare ska du se till att uppgifterna om utbetalda löner förmedlas från den tidigare bokföringsbyrån till den nya, eftersom den nya bokföringsbyrån måste lämna årsanmälan om lönerna för hela året. I annat fall förmedlas bara löneuppgifterna för den senare hälften av året för beskattningen av den anställde.

Exempel 4 Löneutbetalningen överförs till Palkka.fi mitt under året (exemplet har uppdaterats 18.7.2016)

Palkka.fi skickar årsanmälningarna till Skatteförvaltningen genast efter årsskiftet. Palkka.fi skickar årsanmälningarna enbart om de löner som beräknats via tjänsten och de ingångssaldon som eventuellt sparats i tjänsten (i fråga om företagare).

Om du korrigerar årsanmälan efter årsskiftet när den redan har skickats in från Palkka.fi, ska du korrigera den i Suomi.fi. Då ersätter den alla tidigare anmälningar som du lämnat in.

Hushåll

Palkka.fi skickar årsanmälan automatiskt till Skatteförvaltningen genast efter årsskiftet.

Företag

Palkka.fi skickar automatiskt årsanmälan till Skatteförvaltningen genast efter årsskiftet om du valt alternativet Ja i punkten Automatisk anmälningsrörelse. Tjänsten skickar årsanmälningarna endast för de löner som du beräknat i webbtjänsten. Om du sparat ingångssaldon i tjänsten beaktas också dessa i årsanmälan.

Observera att Palkka.fi inte skapar och skickar årsanmälningar till Skatteförvaltningen mitt under året.

Exempel 4.1 Du har för löneberäkning använt tjänsten X under perioden 1.1–16.6.2017 och Palkka.fi under perioden 1.7–31.12.2017.

Hushåll

Strax efter årsskiftet skickar Palkka.fi årsanmälan om de löner som beräknats via tjänsten. Om tjänsten X skickar årsanmälan för motsvarande löner som beräknats i X behandlar Skatteförvaltningen dem som två separata anmälningar.

Företag

Palkka.fi skickar årsanmälan för de ingångssaldon som du sparat och de löner som du beräknat via Palkka.fi. Om tjänsten X skickar årsanmälan för löner som beräknats i X behandlar Skatteförvaltningen anmälningarna från tjänst X och Palkka.fi som två separata anmälningar.

Om du sparar ingångssaldon i Palkka.fi, kontrollera att tjänsten X inte skickar årsanmälan.

Exempel 4.2 Du har betalat lönerna manuellt (utan att använda någon tjänst för löneberäkningen) eller i en sådan löneberäkningstjänst som inte skickar årsanmälningar.

Hushåll

Strax efter årsskiftet skickar Palkka.fi årsanmälan om de löner som beräknats via tjänsten. Eftersom uppgifterna för början av året inte finns i årsanmälan i Palkka.fi ska du räkna ihop uppgifterna för hela året och lämna in en separat årsanmälan till Skatteförvaltningen. Lämna in årsanmälan först efter 15.1.2018 men senast 31.1.2018. Du kan lämna årsanmälan via Suomi.fi. Räkna ihop i anmälan både de löner du betalat ut under början av året och de löner som du beräknat via Palkka.fi. Du kan kontrollera de beräknade lönerna i Palkka.fi i den årsanmälan som tjänsten skapat under Dina egna anmälningar.

Företag

Om du har beräknat lönerna manuellt för början av året (utan att använda någon tjänst för löneberäkning) och inte har skickat någon årsanmälan för dem, kan du som ingångssaldon i Palkka.fi spara de löner som du betalat ut innan du tog tjänsten i bruk. Då finns uppgifterna för hela året i den årsanmälan som Palkka.fi skickar ut. Palkka.fi skickar årsanmälan genast efter årsskiftet.

Exempel 5 Korrigering av identifikationsuppgiften/Betalningsmånaden för arbetsersättningen fattas

Betalaren har lämnat årsanmälan om en arbetsersättning som hen betalat till ett aktiebolag. Ersättningen var 5 000,00 euro och förskottsinnehållningen 600,00 euro. Betalaren hade inte angett betalningsmånaden för arbetsersättningen. Arbetsersättningen betalades i november.

Eftersom arbetsersättningens betalningsmånad är en identifikationsuppgift, ska betalaren korrigera den ursprungliga uppgiften med en separat anmälan och dessutom lämna in de korrekta uppgifterna med en ny anmälan. När uppgifter korrigeras ska betalaren alltså lämna in två anmälningar.

I den första anmälan ska betalaren ange de ursprungliga identifikationsuppgifterna (skatteår, inkomsttagares FO-nummer, ersättningens betalningsmånad). Anmäl inte arbetsersättnings- och förskottsinnehållningsbelopp.

Dessutom ska betalaren lämna en ny anmälan med de korrekta identifikationsuppgifterna och beloppen: prestationens betalningsmånad 11 (november), ersättningsbelopp 5 000,00 euro och förskottsinnehållning 600,00 euro.

Exempel 6 Årsanmälan om dividender: Korrigering av identifikationsuppgiften/Fel i mottagarens personbeteckning

Bolaget har delat ut dividend till tre delägare 2017. Du lämnar årsanmälan om dividender i januari 2018. I mars 2018 upptäcker du att personbeteckningen av en dividendtagare var fel. Korrigera årsanmälan genom att lämna in en ersättande årsanmälan. Ange i den enbart inkomsttagarens felaktiga personbeteckning samt de övriga identifikationsuppgifter som du anmält men lämna de övriga punkterna är tomma. Lämna dessutom en ny årsanmälan i vilken du anger den rätta personbeteckningen och alla övriga uppgifter på nytt.

Exempel 7 Årsanmälan om dividender: Korrigering av identifikationsuppgiften/Fel betalningsår

Du har lämnat in årsanmälan om dividender i januari 2017. Du märker senare att du angett fel betalningsår. Du kan radera anmälan genom att lämna in ett ersättande sammandrag där du anger de obligatoriska identifikationsuppgifterna, dvs. betalare, FO-nummer, det felaktiga betalningsåret, skatteår och utdelningsbeslutets datum. Radera mottagarspecifikationerna genom att lämna in ersättande anmälningar i vilka du enbart anger inkomsttagarnas personbeteckningar – alltså utan andra mottagarspecifika uppgifter. Lämna dessutom en ny årsanmälan med korrekta uppgifter.

Exempel 8 Korrigering av mötesarvoden

Bostad Ab har betalat mötesarvoden till sina styrelsemedlemmar och lämnat sina årsanmälningar i tid. Senare märker betalaren att årsanmälningarna var bristfälliga.  Punkt 36 i mottagarspecifikationerna hade varit tom. Punkt 36 ska ifyllas om man inte betalar arbetsgivares socialskyddsavgift (dvs. sjukförsäkringspremie) på betalningen.

Betalaren korrigerar de bristfälliga anmälningarna genom att lämna ersättande årsanmälningar i vilka punkt 36 är ifylld och dessutom alla uppgifter på nytt. Ersättande anmälningar lämnas enbart för de inkomsttagare som haft felaktiga uppgifter.

Du kan inte längre korrigera årsanmälan genom att enbart anmäla ett tillägg i punkt 36 eftersom den senaste anmälan alltid ersätter den tidigare anmälan i detta förfarande.

Exempel 9 Korrigering av premier för frivilliga pensionsförsäkringar

Arbetsgivaren har tecknat en frivillig pensionsförsäkring för sina anställda. Premierna för en frivillig pensionsförsäkring anges i punkt 82 i årsanmälan.

Arbetsgivaren hade inte fått försäkringsbolagets redogörelse för försäkringspremiebeloppet före utgången av januari, varför arbetsgivaren var tvungen att lämna in en bristfällig årsanmälan.

När uppgiften om försäkringspremiebeloppet är tillgänglig ska arbetsgivaren korrigera årsanmälan genom att lämna in en ersättande anmälan. I den ersättande anmälan ska premierna för frivillig pensionsförsäkring (punkt 82) och även de övriga uppgifterna anges på nytt. En ersättande anmälan behöver lämnas bara för de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga.

Du kan inte längre korrigera årsanmälan genom att enbart anmäla ett tillägg i punkt 82 eftersom en ny anmälan alltid ersätter uppgifterna i en tidigare anmälan i detta förfarande.

Exempel 10 Korrigering av betalaruppgift

Till följd av FPA:s ersättningsbeslut har arbetsgivaren dragit av socialskyddsavgift som betalats till ett för stort belopp på skattedeklarationen av arbetsgivarprestationer för betalningsåret 2017. Arbetsgivaren har dock inte anmält avdraget i sin årsanmälan.

Arbetsgivaren anmäler ersättande betalaruppgifter och anger i punkt 631 beloppet av avdrag som gjorts från beloppet av socialskyddsavgift. Betalaruppgifterna anges inte på nytt om de har varit korrekta i den ursprungliga årsanmälan.

Exempel 11 Korrigering av specifikationer som lämnats in i form av fil med en webblankett i suomi.fi eller på papper

Om du inte kan skapa korrigeringsmaterial med samma program som du använde för det ursprungliga materialet kan du korrigera enskilda specifikationer med en webblankett i suomi.fi eller på papper. På webblanketterna i Suomi.fi eller pappersblanketter är programuppgiften inte en identifikationsuppgift. De övriga identifikationsuppgifterna ska vara desamma som i den ursprungliga specifikationen.

Årsanmälan på pappersblankett

Det nya anmälningsförfarandet för årsanmälningar ändrar också sättet att lämna årsanmälningar på papper. Från och med betalningsåret 2016 ska arbetsgivaren eller den som gör en betalning lämna en enda årsanmälan med hela årets uppgifter om inkomsttagaren. Korrigeringar lämnas med en ersättande anmälan som ersätter alla uppgifter i den tidigare specifikationen. Någon separat raderingsblankett behövs inte.  

I det nya korrigeringsförfarandet ersätter en ny anmälan alltid den tidigare. Per inkomstmottagare kan det finnas bara en anmälan som har samma identifikationsuppgifter. Identifikationsuppgifter är bl.a. betalarens beteckning (personbeteckning eller FO-nummer), skatteår, inkomsttagarens beteckning (personbeteckning eller FO-nummer) och prestationsslag. Ersättningens betalningsmånad som anges i samband med arbetsersättningar är också en identifikationsuppgift. Identifikationsuppgifterna nämns i anvisningen för ifyllning av respektive årsanmälan.

Exempel 1 Korrigering av årsanmälan med en ersättande anmälan 

Du betalar lön till fyra anställda under år 2017. Du lämnar årsanmälningarna om löneutbetalning i januari 2018. I mars 2018 märker du att förskottsinnehållningen har anmälts fel för en anställd. Korrigera årsanmälan genom att lämna en ersättande anmälan om den anställde med korrekta uppgifter: det korrigerade förskottsinnehållningsbeloppet samt alla de uppgifter som var korrekta i den tidigare specifikationen, dvs. beloppet av penninglön, pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier osv. Om du angett betalaruppgifter i sammandraget (t.ex. punkterna 631, 650), ska du lämna sammandraget på nytt även om uppgifterna stämmer.

Exempel 2 Lön som betalats till samma inkomsttagare och att räkna ihop uppgifterna

Du betalar lön till en städerska i april 2017 och lämnar en årsanmälan om det genast efter anställningsförhållandets slut i april 2017. I december anställer du samma städerska igen. Räkna ihop lönerna för april och december i årsanmälan som du lämnar in för år 2017. Du kan inte lämna in anmälan om enbart den lön som du betalade i december, eftersom denna anmälan skulle ersätta din årsanmälan för april. Då får inkomsttagaren i sin förhandsifyllda skattedeklaration felaktigt endast den lön som betalats i december.

Exempel 3 Du byter bokföringsbyrå mitt under året

Du överför löneberäkningen och bokföringen till en ny bokföringsbyrå i juni.

Som arbetsgivare ska du se till att uppgifterna om utbetalda löner förmedlas från den tidigare bokföringsbyrån till den nya, eftersom den nya bokföringsbyrån måste lämna årsanmälan om lönerna för hela året. I annat fall förmedlas bara löneuppgifterna för den senare hälften av året för beskattningen av den anställde.

Exempel 4 Korrigering av felaktiga löneuppgifter

Betalaren har lämnat in en felaktig årsanmälan där löneuppgifter för lön som betalats löntagaren i december fattas.

I den felaktiga årsanmälan hade som lön angetts 33 000,00 euro, som förskottsinnehållning 6 600,00 euro och 2 000,00 euro som lagstadgade arbetstagaravgifter. Uppgifterna som inte anmälts för december som löneutbetalning är 3 000,00 euro (lön), 600,00 euro (förskottsinnehållning) och 180,00 euro (lagstadgade arbetstagaravgifter).

Uppgifterna korrigeras genom att betalaren lämnar en ersättande årsanmälan om löntagaren med löneuppgifter för hela året: lön 36 000,00 euro, förskottsinnehållning 7 200,00 euro och de lagstadgade avgifterna 2 180,00 euro.  

Exempel 5 Korrigering av identifikationsuppgiften/Fel prestationsslag

Betalaren har lämnat årsanmälan om företagarens lön enligt FöPL. I anmälan har angetts prestationsslag P (lön för huvudsyssla) fast prestationsslaget borde i stället vara PY (lön för FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare).

För att korrigera årsanmälan ska man lämna två separata årsanmälningar eftersom prestationsslaget (identifikationsuppgiften) inte kan korrigeras genom att enbart lämna in en ersättande anmälan. Betalaren ska alltså lämna en anmälan där hen anger enbart de ursprungliga identifikationsuppgifterna (betalarens beteckning, skatteår, prestationsslag och mottagarens beteckning). De övriga punkterna lämnas tomma så att den felaktiga uppgiften försvinner.

Betalaren lämnar dessutom en årsanmälan till med det rätta prestationsslaget (PY). Alla andra uppgifter ska anges på nytt.

Exempel 6 Korrigering av identifikationsuppgiften/Fel i mottagarens personbeteckning

Betalaren har lämnat en årsanmälan där en av inkomsttagarna har fel personbeteckning.

För att korrigera årsanmälan ska man lämna två separata årsanmälningar eftersom inkomsttagarens personbeteckning (identifikationsuppgift) inte kan korrigeras genom att enbart lämna in en ersättande anmälan. Betalaren ska alltså lämna en anmälan där hen anger enbart de ursprungliga identifikationsuppgifterna (betalarens beteckning, skatteår, prestationsslag och mottagarens beteckning). Som inkomstmottagarens beteckning anges den felaktiga beteckning som fanns i den ursprungliga anmälan. De övriga punkterna med undantag för identifikationsuppgifter lämnas tomma så att den felaktiga uppgiften försvinner.

Dessutom lämnar betalaren in en årsanmälan till med den rätta personbeteckningen. Övriga uppgifter ska anges på nytt.

Exempel 7 Korrigering av identifikationsuppgiften/Betalningsmånaden för arbetsersättningen fattas

Betalaren har lämnat årsanmälan om en arbetsersättning som hen betalat till ett aktiebolag. Ersättningen var 5 000,00 euro och förskottsinnehållningen 600,00 euro. Betalaren hade inte angett betalningsmånaden för arbetsersättningen. Arbetsersättningen betalades i november.

Eftersom arbetsersättningens betalningsmånad är en identifikationsuppgift, ska betalaren korrigera den ursprungliga uppgiften med en separat anmälan och dessutom lämna in de korrekta uppgifterna med en ny anmälan. När uppgifter korrigeras ska betalaren alltså lämna in två anmälningar.

I den första anmälan ska betalaren ange de ursprungliga identifikationsuppgifterna (skatteår, inkomsttagare och FO-nummer). Arbetsersättnings- och förskottsinnehållningsbelopp anges inte.

Dessutom ska betalaren lämna en ny anmälan med de korrekta identifikationsuppgifterna och beloppen: prestationens betalningsmånad 11 (november), ersättningsbelopp 5 000,00 euro och förskottsinnehållning 600,00 euro.

Exempel 8. Korrigering av identifikationsuppgiften/Korrigering av arbetsersättningens betalningsmånad för flera månader

Om arbetsersättningen i det föregående exemplet hade betalats i november, måste betalaren i december lämna årsanmälningar för båda månaderna.

I bägge anmälningarna anger betalaren rätta identifikationsuppgifter och belopp. Anmälan för november lämnas på följande sätt: prestationens betalningsmånad 11 (november), ersättningsbelopp 2 500,00 euro och förskottsinnehållning 300,00 euro. I anmälan för december anger betalaren följande uppgifter: prestationens betalningsmånad 12 (november), ersättningsbelopp 2 500,00 euro och förskottsinnehållning 300,00 euro.

Exempel 9 Årsanmälan om dividender: Korrigering av identifikationsuppgiften/Fel i inkomsttagarens personbeteckning

Bolaget har delat ut dividend till tre delägare 2017. Du lämnar årsanmälan om dividender i januari 2018. I mars 2018 upptäcker du att personbeteckningen av en dividendtagare var fel. Korrigera årsanmälan genom att lämna en ersättande årsanmälan om den felaktiga personbeteckningen av dividendtagaren. I den anger du bara inkomsttagarens felaktiga personbeteckning men lämnar de övriga punkterna tomma. Du kan på samma blankett ange de rätta uppgifterna, dvs. den rätta personbeteckningen och alla andra uppgifterna på nytt. När du korrigerar med en pappersblankett ska du ange även sammandragsuppgifterna.

Exempel 10 Årsanmälan om dividender: Korrigering av identifikationsuppgiften/Fel betalningsår

Du har lämnat in årsanmälan om dividender i januari 2017. Du märker senare att du angett fel betalningsår i anmälan. Du kan radera anmälan genom att lämna in ett ersättande sammandrag där du anger de obligatoriska identifikationsuppgifterna, dvs. betalare, FO-nummer, det felaktiga betalningsåret, skatteår och utdelningsbeslutets datum. Radera mottagarspecifikationerna genom att lämna in ersättande anmälningar i vilka du enbart anger inkomsttagarnas personbeteckningar – alltså utan andra mottagarspecifika uppgifter. Lämna dessutom en ny årsanmälan med korrekta uppgifter.

Exempel 11 Korrigering av mötesarvoden

Bostad Ab har betalat mötesarvoden till sina styrelsemedlemmar och lämnat sina årsanmälningar i tid. Senare märker betalaren att årsanmälningarna var bristfälliga. Punkt 36 i mottagarspecifikationerna hade varit tom. Punkt 36 ska ifyllas om man inte betalar arbetsgivares socialskyddsavgift (dvs. sjukförsäkringspremie) på betalningen.

Betalaren korrigerar de bristfälliga anmälningarna genom att lämna in ersättande årsanmälningar i vilka anges punkt 36 och dessutom alla uppgifter på nytt (även de som var korrekta i den ursprungliga anmälan).  Ersättande anmälningar lämnas enbart för de inkomsttagare som haft felaktiga uppgifter.

Du kan inte längre korrigera årsanmälan genom att enbart anmäla ett tillägg i punkt 36 eftersom den senaste anmälan alltid ersätter den tidigare anmälan i detta förfarande.

Exempel 12 Korrigering av premier för frivilliga pensionsförsäkringar

Arbetsgivaren har tecknat en frivillig pensionsförsäkring för sina anställda. Premierna för en frivillig pensionsförsäkring anges i punkt 82 i årsanmälan.

Arbetsgivaren hade inte fått försäkringsbolagets redogörelse för försäkringspremiebeloppet före utgången av januari, varför arbetsgivaren var tvungen att lämna in en bristfällig årsanmälan.

När uppgiften om försäkringspremiebeloppet är tillgänglig ska arbetsgivaren korrigera årsanmälan genom att lämna in en ersättande anmälan. I den ersättande anmälan anges premien för frivillig pensionsförsäkring (punkt 82) och dessutom alla övriga uppgifter på nytt (också de uppgifter som var korrekta i den tidigare anmälan). En ersättande anmälan behöver lämnas bara för de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga.

Du kan inte längre korrigera årsanmälan genom att enbart anmäla ett tillägg i punkt 82 eftersom en ny anmälan alltid ersätter uppgifterna i en tidigare anmälan i detta förfarande.

Exempel 13 Korrigering av betalaruppgift

Till följd av FPA:s ersättningsbeslut har arbetsgivaren dragit av socialskyddsavgift som betalats till ett för stort belopp på skattedeklarationen av arbetsgivarprestationer för betalningsåret 2017. Arbetsgivaren har dock inte anmält avdraget i sin årsanmälan.

Arbetsgivaren anmäler ersättande betalaruppgifter och anger i punkt 631 beloppet av avdrag som gjorts från beloppet av socialskyddsavgift. Betalaruppgifterna anges inte på nytt om de har varit korrekta i den ursprungliga årsanmälan.

Exempel 14 Korrigering av specifikationer som lämnats in i form av fil med en webblankett i suomi.fi eller på papper

Om du inte kan skapa korrigeringsmaterial med samma program som du använde för det ursprungliga materialet kan du korrigera enskilda specifikationer med en webblankett i Suomi.fi eller på papper. På webblanketterna i Suomi.fi eller pappersblanketter är programuppgiften inte en identifikationsuppgift. De övriga identifikationsuppgifterna ska vara desamma som i den ursprungliga specifikationen.

4 Gammalt korrigeringssätt: radering och korrigeringstillägg

Alla årsanmälningar korrigeras inte med en ny ersättande anmälan. De årsanmälningar som inte omfattas av det nya korrigeringssättet ska fortfarande korrigeras på det gamla sättet genom radering och korrigeringstillägg.

Genom radering och tillägg korrigeras bl.a. följande årsanmälningar:

 • Anmälan om lån och räntor
 • Medlemsavgifter till fackföreningar och avgifter till arbetslöshetskassor
 • Anmälan om understöd
 • Delägarlån och återbetalningar av delägarlån som aktiebolag beviljat fysiska personer och som räknas som kapitalinkomst
 • Försäkringsprestationer som betalats till närings- och jordbruksidkare
 • Årsanmälan, specifikation av retroaktiva pensioner
 • Premier som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring och på ett LS-avtal

Dessa årsanmälningar har separata postbeskrivningar

Elektroniskt inlämnade årsanmälningar korrigeras så att man först lämnar en raderingsanmälan och därefter en anmälan med korrigeringstillägg.  Årsanmälningar för skatteåret 2017 kan korrigeras elektroniskt t.o.m. 11.10.2018.  Korrigeringar som lämnas efter det hinner inte med i personkundernas slutliga beskattning (se avsnitt 2 Tidsfrist för korrigeringar).  Om man trots det upptäcker fel efter 11.10.2018 ska korrigeringarna lämnas med en pappersblankett.

Elektronisk korrigering av uppgifter

Korrigering av uppgifter i en fil genom radering och korrigeringstillägg

Huvudregeln är att endast felaktiga uppgifter ska korrigeras.

När du korrigerar uppgifter, ange alltid betalarens FO-nummer eller personbeteckning samt betalningsåret. Betalningsåret i korrigeringsposten ska vara det år vars uppgifter du korrigerar. Året är detsamma som i den egentliga årsanmälan.

Radering
Om mottagarens uppgifter är bristfälliga eller fel, radera de felaktiga posterna. Raderingen går till så att du lämnar på nytt alla de ursprungliga uppgifterna i den felaktiga posten och anger 1 ”radering” som transaktionsslag.

Korrigeringstillägg
De korrigerade mottagaruppgifterna lämnas som korrigeringstillägg. Lämna i posten både de uppgifter som ursprungligen var rätt samt de korrigerade uppgifterna. Ange transaktionsslaget 2 ”Korrigeringstillägg”. Samma fil kan innehålla både raderingar och korrigeringstillägg.

Korrigering av mottagarens personbeteckning eller FO-nummer

Om personbeteckningen eller FO-numret är fel eller uppgifter har lämnats med någon annan skattskyldigs beteckning, lämna alla de ursprungliga uppgifterna i posten och ange 1 ”radering” som transaktionsslag. Lämna även en korrigeringsanmälan med de rättade uppgifterna: rätt nummer och de övriga specifikationsuppgifterna. Transaktionsslaget i korrigeringsanmälan ska vara 2 ”Korrigeringstillägg”.

Korrigering av uppgifter med en webblankett genom radering-korrigeringstillägg i lomake.fi

Korrigering av mottagaruppgifter genom radering och korrigeringstillägg
Den felaktiga eller bristfälliga uppgiften kan vara t.ex. prestationsslag, mottagarens personbeteckning eller FO-nummer eller eurobelopp. Om du upptäcker fel eller mottagarspecifikationer fattas, radera den felaktiga specifikationen innan du skickar in de rätta uppgifterna.

Radering
Lämna alla de ursprungliga uppgifterna och ange 1 ”Radering” som transaktionsslag.

Korrigeringstillägg
De korrigerade mottagaruppgifterna lämnas som korrigeringstillägg. På blanketten antecknar man både de ursprungliga uppgifter som är rätt och de korrigerade uppgifterna. Ange transaktionsslaget 2 ”Korrigeringstillägg”.

Man raderar den ursprungliga anmälan genom att lämna en anmälan där man anger alla de tidigare inlämnade uppgifterna med 1 ”Radering” som transaktionsslag.

Korrigering av uppgifter på papper

Uppgifter som lämnats med en pappersblankett korrigeras med en ny blankett eller elektroniskt med en webblankett i Suomi.fi eller Lomake.fi.
 

Alla årsanmälningsblanketter finns att få på Skatteförvaltningens webbplats skatt.fi/blanketter > Årsanmälningsblanketter och anvisningar för ifyllningen.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken