Anstånd med inlämnande av årsanmälan

Med tanke på den förhandsifyllda skattedeklaration som personkunder får är det viktigt att uppgifterna i årsanmälningarna lämnas inom den utsatta tiden. Skatteförvaltningen kan i enskilda fall bevilja anstånd med inlämnandet av årsanmälan. Ansökan ska lämnas senast den sista dagen för lämnandet av årsanmälan.

Denna anvisning gäller alla informationsskyldiga.

Utbetalda löner och arbetsersättningar anmäls i årsanmälan för sista gången för betalningsåret 2018.

Om en lön eller annan förvärvsinkomst har betalats 1.1.2019 eller senare, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret. Läs mer om anmälningar till inkomstregistret

Anstånd med lämnandet av årsanmälan kan ansökas muntligen eller skriftligen. Per telefon kan anstånd beviljas högst fram till 4.2.2019. Om anstånd begärs för en längre tid, ska ansökan lämnas skriftligen. Skriftligt anstånd kan beviljas högst fram till 8.2.2019. Om beviljande av anstånd finns mera ingående uppgifter i anvisningen Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare.

Den fritt formulerade ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • datum
  • kundens namn
  • FO-nummer eller personbeteckning
  • vilken årsanmälan anståndet gäller
  • hur långt anstånd som söks
  • motiveringar till ansökan om anstånd
  • kundens eller ombudets kontaktuppgifter.

Ansökan kan skickas per post eller lämnas till ett av Skatteförvaltningens verksamhetsställen. Ansökan ska vara Skatteförvaltningen till handa senast den sista dagen för lämnandet av årsanmälan under tjänstetid.

Anstånd kan beviljas om det föreligger ett särskilt skäl till detta, till exempel sjukdom. Däremot kan anstånd med lämnandet av årsanmälan inte beviljas på grund av exempelvis arbetsanhopning eller semester.

Om anstånd beviljas, ska årsanmälan vara Skatteförvaltningen till handa inom den nya utsatta tiden.