Så här lämnar du årsanmälan

Arbetsgivarna och andra uppgiftsskyldiga ska årligen till Skatteförvaltningen lämna in en anmälan om utbetalda löner och andra prestationer. Dessa uppgifter lämnas med en årsanmälan. Via årsanmälningarna får Skatteförvaltningen omfattande information om inkomster, avdrag och tillgångar som påverkar personkundernas beskattning. Till exempel löneuppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen grundar sig på de uppgifter i årsanmälan som arbetsgivarna har lämnat. Också hushåll är skyldiga att lämna årsanmälan om utbetalda löner.

Anvisningarna på denna sida gäller alla som är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen.

Kalenderårets alla uppgifter lämnas i samma årsanmälan

Prestationsbetalaren ska lämna en enda årsanmälan med hela kalenderårets uppgifter om inkomsttagaren. Inkomsttagaren har således bara en specifikation enligt prestationsslag och arbetsgivare.

Exempel: Lön som betalats till en arbetstagare och sammanräkning av uppgifterna

Du betalar lön till en arbetstagare i april 2017 och lämnar en årsanmälan om det genast efter anställningsförhållandets slut i april 2017. I december anställer du samma arbetstagare igen. Räkna ihop lönerna för april och december i årsanmälan som du lämnar in för år 2017. Du kan inte lämna in anmälan om enbart den lön som du betalade i december, eftersom denna anmälan skulle ersätta din årsanmälan för april. Då får arbetstagaren i sin förhandsifyllda skattedeklaration felaktigt endast den lön som betalats i december.

Årsanmälan ska lämnas elektroniskt om det finns minst fem inkomsttagare

Använd e-tjänster:

Arbetsgivare eller andra betalare ska lämna uppgifterna elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem anställda. Skyldigheten att lämna uppgifter elektroniskt gäller dock inte fysiska personer eller dödsbon. Ändringen gäller följande årsanmälningar:

 • Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan
 • Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga
 • Årsanmälan om pensioner och förmåner
 • Årsanmälan om dividender
 • Årsanmälan om överskott från andelslag
 • Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL
 • Virkesköparens årsanmälan

Om årsanmälan lämnas med en pappersblankett, ska den postas till den adress som anges på blanketten.

Du behöver ingen Katso-kod för att skicka in elektroniska årsanmälningar.

I Lomake-fi-tjänsten kan de flesta årsanmälningarna lämnas med webblanketter. Webblanketten kan skickas via tjänsten så att du identifierar dig med dina nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod. Katso-koden är alltså inte längre obligatorisk.

I tjänsten Ilmoitin.fi kan årsanmälningarna lämnas elektroniskt som en fil genom identifiering i tjänsten med nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod. Auktoriseringen med Katso-koder har förenklats så att man med Katso-behörighet för huvudanvändare och årsanmälare kan lämna anmälningar utan en beviljad fullmakt.

Exempel: Anmälan med personliga nätbankskoder

Du talar om för en vän att du nyss gjort årsanmälan om ditt företags löntagare via tjänsten Lomake.fi. Din vän säger att hen alltid lämnat sitt företags årsanmälan på papper eftersom hen beräknar lönerna manuellt. Du erbjuder din vän hjälp och förklarar att du kan lämna årsanmälan för hens räkning utan fullmakt av hen. Katso-auktorisering behövs inte längre. Du loggar in i Lomake.fi med dina personliga nätbankskoder och lämnar anmälan med de uppgifter du fått av din vän.

Exempel: Lämna anmälan med Katso-kod

En bokföringsbyrå får en ny kund som behöver hjälp med att lämna årsanmälan. Bokföringsbyrån lämnar årsanmälan via tjänsten Ilmoitin.fi med bokföringsbyråns egen Katso-kod. Kunden behöver inte ge bokföringsbyrån fullmakt att lämna årsanmälan eftersom Katso-auktoriseringen har förenklats beträffande årsanmälan.

När ska man lämna årsanmälan?

Årsanmälan ska lämnas en gång per år, i allmänhet före utgången av januari året efter att prestationen har betalats. Till exempel en lön som betalats ut 3.1.2018 antecknas i årsanmälan för 2018, även om arbetet har utförts 2017.

Följande årsanmälningar har en avvikande inlämningstid:

 • Om arbetsgivarens årsanmälan, årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga, årsanmälan om dividender, årsanmälan om överskott från andelslag eller årsanmälan om förmedlade utländska dividender lämnas elektroniskt ska de lämnas in senast 4.2.2019.
 • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst ska lämnas senast 15.2.2019.
 • Årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor samt arbetslösas ersättningsdagar ska lämnas senast 20.2.2019.
 • Årsanmälan om delägarlån ska lämnas senast 25.2.2019.

Årsanmälan ska vara Skatteförvaltningen till handa senast på den sista inlämningsdagen. En årsanmälan som har lämnats in elektroniskt anses ha kommit in till Skatteförvaltningen då avsändaren har fått en mottagningsbekräftelse om årsanmälan. Om den sista inlämningsdagen för årsanmälan är en lördag, söndag eller annan helgdag, ska årsanmälan vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den följande vardagen.

Skatteförvaltningen kan i enskilda fall på ansökan bevilja uppskov för lämnande av årsanmälan. Uppskov kan beviljas vid särskilda skäl.

Så här korrigerar du årsanmälningar

Uppgiftslämnaren ska på eget initiativ och så snart som möjligt korrigera fel i årsanmälan. För att korrigera årsanmälan ska uppgiftslämnaren använda samma anmälningssätt och samma program som hen använde för att lämna sin ursprungliga anmälan. Årsanmälningar som har lämnats på papper kan dock också korrigeras elektroniskt på en webblankett.

Om det finns fel i uppgifterna om löner och andra prestationer ska de korrigeras med en ersättande anmälan. Ersättande anmälningar gäller endast en del av årsanmälningarna. De övriga korrigeras på samma sätt som tidigare (genom radering och korrigeringstillägg).

Läs mer om de olika sätten att korrigera årsanmälningarna.

Försummelseavgift

Om årsanmälan lämnas för sent eller på fel sätt, kan uppgiftslämnaren åläggas att betala en försummelseavgift (22 a § i lagen om beskattningsförfarande).

Läs mer om försummelseavgiften: